Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent piket Piketregeling crisisbeheersing gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent piket Piketregeling crisisbeheersing gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelPiketregeling crisisbeheersing gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2019nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-104065

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent piket Piketregeling crisisbeheersing gemeente Vijfheerenlanden

Piketregeling crisisbeheersing

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Artikel 2 Piketfunctionaris

 • Artikel 3 Geldelijke vergoeding

 • Artikel 4 Hardheidsclausule

 • Artikel 5 Inwerkingtreding

 • Artikel 6 Citeertitel

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Piketfunctionaris:

  De ambtenaar die conform artikel 2 is aangewezen om deel te nemen aan deze piketdienst.

 • 2.

  Piketdienst:

  Het buiten de normale werktijden bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden in het kader van de crisisbeheersing, zowel op lokaal, interlokaal, regionaal als interregionaal niveau overeenkomstig de van toepassing zijnde Rampenplannen.

  Binnen de piketdienst wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende diensten, te weten

 • a.

  GRIP 1

  Piketdienst ten behoeve van een functie in het CoPI (commando plaats incident) welke is gesitueerd nabij een incident, waar de piketfunctionaris zich binnen 30 minuten na alarmering dient te melden.

 • b.

  GRIP 2

  Piketdienst ten behoeve van een functie in het ROT (Regionaal Operationeel Team), waar de piketfunctionaris zich binnen 45 minuten na alarmering dient te melden.

 • c.

  GRIP 3

  Piketdienst ten behoeve van een functie in het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) welke is gesitueerd in het gemeentehuis van de incidentgemeente, tenzij de burgemeester van die gemeente anders bepaalt. De piketfunctionaris dient zich daar binnen 60 minuten na alarmering te melden.

 • 3.

  Piketdienstperiode:

  Een aaneengesloten periode van 7 dagen waarin de functionaris buiten de normale werktijd verplicht is bereikbaar en beschikbaar te zijn binnen de daarvoor afgesproken termijnen om zijn werkzaamheden te verrichten. De piketdienstperiode loopt van maandag 09.00 uur tot de volgende maandag 09.00 uur.

 • 4.

  Piketrooster:

  Het rooster welke jaarlijks in onderling overleg wordt opgesteld door de piketfunctionarissen die deelnemen aan de piketdienst, welke loopt van januari tot januari.

 • 5.

  Bereikbaarheid:

  Het te allen tijde bereikbaar zijn door middel van pageralarmering middels de GMC en het telefonisch bereikbaar zijn middels een mobiele telefoon met een responstijd van maximaal 10 minuten.

 

Artikel 2 Piketfunctionaris

De piketfunctionaris wordt door het bevoegd gezag aangewezen om deel te nemen aan de piketdienst conform artikel 2:1B lid 2c van de CAR/UWO.

Artikel 3 Geldelijke vergoeding

Lid 1

Voor het verrichten van de piketdienst ontvangt de piketfunctionaris een geldelijke vergoeding die maandelijks als vaste toelage wordt uitbetaald.

Lid 2

De piketvergoeding bedoeld in lid 1 wordt afgeleid van de piketdienst vergoeding die conform de CAR/UWO van toepassing is voor de beroepsbrandweer.

Lid 3

Voor het verrichten van werkzaamheden die worden verricht in het kader van de piketdienst buiten de gebruikelijke werkuren van de piketfunctionaris wordt een overwerkvergoeding betaald conform artikel 3:18 van de CAR/UWO.

Lid 4

De kilometers die gemaakt worden ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de piketdienst komen in aanmerking voor vergoeding conform de vergoeding voor een dienstreis zoals binnen de gemeente van kracht is.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het bevoegd gezag kan indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven afwijken van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en heeft met terugwerkende kracht rechtskracht per 1 januari 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Piketregeling crisisbeheersing gemeente Vijfheerenlanden”.