Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het IKB Regeling IKB gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het IKB Regeling IKB gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelRegeling IKB gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2019nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-104017

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het IKB Regeling IKB gemeente Vijfheerenlanden

Regeling IKB

 

Inhoudsopgave

 •  

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • I. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 • Artikel 2 Deelname aan de regeling

 • Artikel 3 Toetsing aanvraag

 • Artikel 4 Gevolgen van de keuze

 • Artikel 5 Onrechtmatig gebruik

 • Artikel 6 Onvoorziene gevallen

 • II. Fietsenplan

 • Artikel 7 Doel

 • Artikel 8 Voorwaarde voor deelname

 • Artikel 9 Aanschaf

 • Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • Artikel 11 Vergoeding accessoires en verzekering

 • Artikel 12 Betaling bij uitdiensttreding

 • III. Uitruil IKB-budget voor vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 • Artikel 13 Doel

 • Artikel 14 Voorwaarde voor deelname

 • IV. Vakbondscontributie

 • Artikel 15 Doel

 • Artikel 16 Uitruilen

 • Artikel 17 Voorwaarden en financiering

 • Artikel 18 Aansprakelijkheid

 • V. Algemene bepalingen

 • Artikel 19 Overige bepalingen

 • Artikel 20 Inwerkingtreding

 • Artikel 21 Citeertitel

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever:

  Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden of de namens deze gemandateerde medewerker.

 • b.

  Medewerker:

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a (CAR-UWO), voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van tenminste één jaar.

 • c.

  Plaats van tewerkstelling:

  het gebouw waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

 • d.

  IKB-module:

  De voor de uitvoering van het IKB te gebruiken digitale keuzemodule, te weten Youpp van Centric.

 • e.

  Fiets:

  een fiets, inclusief zaken die in direct verband met het gebruik staan, zoals onderhoudsbeurten, regenkleding, sloten, fietsverzekering en dergelijke en die valt onder de definitie in de wegen- en verkeerswet.

 • f.

  Adviesprijs:

  de prijs, die de fabrikant van de fiets op de factuur vermeldt, inclusief BTW.

 • g.

  Vakbondscontributie:

  geldelijke bijdrage van de medewerker naar aanleiding van zijn lidmaatschap bij een vakbond.

 • h.

  Reiskostenvergoeding:

  de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer, ongeacht de wijze van vervoer, op basis van het bedrag dat de werkgever maximaal onbelast per werkelijk verreden kilometer mag vergoeden.

 • i.

  Bronnen:

  Bron is de arbeidsvoorwaarde die onder bepaalde voorwaarden ingeruild wordt voor andere arbeidsvoorwaarden, ofwel de doelen. De bron is het Individueel keuzebudget.

 • j.

  Doelen:

  Doelen zijn arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de inzet van (een deel van) zijn/haar IKB terug krijgt.

  De doelen zijn:

 • 1.

  vakantie-uren

 • 2.

  extra brutoloon

 • 3.

  d.m.v. uitruil maximaal benutten fiscale ruimte voor het onbelast vergoeden van reiskosten woon-werk

 • 4.

  fiets voor woon-werk

 • 5.

  contributie vakbondslidmaatschap.

 • 6.

  Financieren van een opleiding.

 

I. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Artikel 2 Deelname aan de regeling

Lid 1

De medewerker neemt deel aan de regeling door definitieve keuzes in te voeren in de IKB-module.

Lid 2

In de IKB-module kunnen de volgende doelen worden aangegeven:

 • aankoop vakantie-uren

 • uitruil eindejaarsuitkering reiskosten woon-werkverkeer

 • contributie lidmaatschap vakbond

 • extra brutoloon

 • fiets t.b.v. woon/werkverkeer

 • Het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.

 

Artikel 3 Toetsing aanvraag

Lid 1

Verzoeken voor toepassing van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden worden gehonoreerd, mits zij passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving. Indien de (fiscale) wet- en regelgeving tussentijds wijzigt, zal de toepassing van de regeling in overeenstemming met de actuele wet- en regelgeving plaatsvinden.

Lid 2

De werkgever bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden zoals onder meer opgenomen in dit artikel en in artikel 4, lid 1 van deze regeling. Medewerker is in dit verband verplicht alle door de werkgever gewenste informatie of (bewijs)stukken te verstrekken.

Artikel 4 Gevolgen van de keuze

Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. De werkgever informeert de medewerker over deze bijzondere voorwaarden. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten (met inbegrip van rente, verhaalskosten e.d.) die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

II. Fietsenplan

Artikel 7 Doel

Het fietsplan heeft tot doel:

 • a.

  het stimuleren van het gebruik van de fiets door medewerkers;

 • b.

  het creëren van een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

 

Artikel 8 Voorwaarde voor deelname

Lid 1

Aan het fietsplan kan iedere medewerker deelnemen.

Lid 2

De werkgever kan de medewerker toestaan om (een deel van) zijn IKB-budget uit te ruilen tegen de aanschaf van een fiets en toebehoren.

Artikel 9 Aanschaf

De medewerker schaft zichzelf een fiets aan bij een door hem uitgekozen leverancier. HRM draagt in opdracht van het bevoegd gezag zorg voor de betaling van de factuur aan de medewerker tot een maximum van € 1.500,00 (inclusief BTW) per jaar/per fiets. De fiets wordt onmiddellijk eigendom van de deelnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De werkgever is niet aansprakelijk voor enig nadeel -hoe ook genaamd- verband houdende met of als gevolg van de aanschaf. Evenzo zal de werkgever op geen enkele wijze bemoeienis hebben met verschillen in inzicht en interpretatie van garantiebepalingen betreffende de aanschaf tussen de medewerker en de leverancier.

Artikel 11 Vergoeding accessoires en verzekering

De medewerker komt in aanmerking voor het uitruilen als bedoeld in artikel 8, lid 2 voor de met de fiets samenhangende zaken en fietsverzekering. Per kalenderjaar kan er een maximaal bedrag van € 82,00 onbelast worden uitgeruild voor met de fiets samenhangende zaken, zoals onderhoudsbeurten/reparaties, regenkleding, sloten e.d. Hiervan dient een originele nota te worden overlegd. Ook een fietsverzekering kan onbelast worden uitgeruild. Ook hiervan dient een originele nota te worden overlegd bij HRM en vervolgens wordt dit aan de medewerker uitbetaald via het salaris. Het gedeclareerde bedrag komt voor rekening van het IKB-budget van de deelnemer.

Artikel 12 Betaling bij uitdiensttreding

De medewerker die uit dienst treedt, voordat het volledige brutobedrag van de fiets is betaald, dient het restant bedrag terstond netto terug te betalen. Verrekening vindt voor zover mogelijk plaats via de laatste salarisbetaling.

III. Uitruil IKB-budget voor vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 13 Doel

De medewerker de mogelijkheid te bieden zijn IKB-budget te gebruiken voor het volledig onbelast vergoeden van de reisafstand woon-werkverkeer.

Artikel 14 Voorwaarde voor deelname

Lid 1

De medewerker die op basis van deze regeling er voor kiest om aanspraak te maken op een volledige tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, ontvangt per werkelijk verreden kilometer de maximale onbelaste kilometervergoeding.

Lid 2

De salarisadministratie houdt (binnen de IKB-module) op basis van de volgende gegevens bij hoeveel woon-werkkilometers (nog) onbelast mogen worden vergoed:

 • a.

  afstand woon-werk op basis van de optimale route volgens de gehanteerde routeplanner;

 • b.

  het aantal gewerkte dagen op basis van het werkrooster in het urenregistratiesysteem;

 

Lid 3

De reiskostenvergoeding als bedoeld in het eerste lid, bedraagt maximaal het bedrag dat op basis van het aantal nog onbelast te vergoeden werkelijk verreden kilometers woon-werkverkeer, zoals dat overeenkomstig lid 2 in de salarisadministratie is vastgelegd, vergoed mag worden.

IV. Vakbondscontributie

Artikel 15 Doel

Het onbelast uitruilen van de vakbondscontributie heeft tot doel:

 • a.

  het stimuleren van medezeggenschap door middel van het lidmaatschap bij een vakbond;

 • b.

  het creëren van een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

 

Artikel 16 Uitruilen

Lid 1

De totale uitruil bedraagt maximaal het totaal door de deelnemer betaalde contributie in het betreffende contributiejaar. Ter financiering betaalt de deelnemer in het contributiejaar een bruto bedrag, dat gelijk is aan het totaal aan vergoede vakbondscontributie.

Lid 2

Contributie over een tijdvak waarin de medewerker niet in dienst is van de gemeente, kan niet in deze regeling worden ondergebracht. Indien, door bijv. uitdiensttreding, hier achteraf sprake van is vindt een herrekening plaats.

Artikel 17 Voorwaarden en financiering

Lid 1

De medewerker betaalt zelf binnen het contributiejaar en binnen een met de vakbond overeengekomen betalingstermijn (bijv. jaarlijks, maandelijks of per kwartaal) zijn/haar contributie aan een door hem//haar uitgekozen vakbond.

Lid 2

Gedurende het tijdvak waarop de contributie betrekking heeft, was de medewerker in dienst van de gemeente Vijfheerenlanden.

Lid 3

Jaarlijks kan de medewerker het volledige jaarbedrag aan contributie via de IKB-module declareren, onder overlegging van betalingsbewijs/-bewijzen met betrekking tot de door hem/haar betaalde vakbondscontributie in het contributiejaar.

Lid 4

De werkgever vergoedt aan de deelnemer maximaal het aangegeven bedrag en gaat vervolgens op grond van deze regeling met de deelnemer een financieringsregeling aan.

Lid 5

Het onder lid 4 vergoede bedrag, wordt in hetzelfde contributiejaar volledig door de medewerker gefinancierd. Deelname, vergoeding en financiering (c.q. aflossing) vinden dus in hetzelfde kalenderjaar plaats.

Lid 6

Bij het opstellen van de regeling vakbondscontributie is het uitgangspunt gehanteerd, dat het contributiejaar parallel loopt aan een kalenderjaar (beide van 1 januari tot en met 31 december). Indien hiervan op individueel niveau geen sprake is, kan dat deel van de contributie worden ingezet dat is betaald in het jaar waarin ook de vergoeding door en de aflossing aan de werkgever plaatsvindt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

De werkgever is niet aansprakelijk voor enig nadeel -hoe ook genaamd- verband houdende met of als gevolg van het lidmaatschap bij de vakbond en de door de medewerker betaalde vakbondscontributie, evenals de wijze waarop de contributie aan de vakbond wordt betaald. Evenzo zal de werkgever op geen enkele wijze bemoeienis hebben met verschillen in inzicht en interpretatie van voorwaarden betreffende de contributie en het lidmaatschap van de vakbond.

V. Algemene bepalingen

Artikel 19 Overige bepalingen

Indien de fiscale voorwaarden met betrekking tot het uitruilen op basis van de vakbondscontributie of het fietsenplan wijzigen, wordt deze regelingen automatisch aan de gewijzigde fiscale voorwaarden aangepast. De aanpassingen worden aan de Ondernemingsraad ter kennisgeving medegedeeld.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en heeft met terugwerkende kracht rechtskracht per 1 januari 2019.

Artikel 21 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling IKB gemeente Vijfheerenlanden”.