Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Besluit Wmo gemeente Koggenland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Besluit Wmo gemeente Koggenland 2019
CiteertitelBesluit Wmo gemeente Koggenland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Koggenland 2017 -II.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201901-01-2019nieuwe regeling

16-04-2019

gmb-2019-99438

D19.003955

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Besluit Wmo gemeente Koggenland 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

Heeft het voorstel van Welzijn & Zorg van 10 april 2019 gelezen, en;

 

Besluit:

vast te stellen het Besluit Wmo gemeente Koggenland 2019.

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit besluit verstaan onder:

  • a.

   Gesprek (keukentafelgesprek): onderdeel van het onderzoek bedoeld om de specifieke situatie van de cliënt in kaart te brengen.

  • b.

   Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Koggenland 2019;

  • c.

   Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 2. Procedureregels maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2. Melding hulpvraag

 • 1.

  Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van een melding telefonisch.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na de melding onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 3. Cliëntondersteuning

 • 1.

  Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op gratis cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.

 • 2.

  Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.

Artikel 4. Werkwijze bij melding inwoner

 • 1.

  Het college neemt binnen zeven werkdagen telefonisch contact op met de cliënt, voor het maken van een afspraak voor een gesprek of het hebben van telefonisch contact en verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de wet, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie.

 • 2.

  De cliënt verschaft het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover de cliënt redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

 • 3.

  Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en om een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.

Artikel 5. Onderzoek

 • 1.

  Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en degene door of namens wie de melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;

  • b.

   het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;

  • c.

   de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;

  • d.

   de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;

  • e.

   de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;

  • f.

   de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals opgenomen in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;

  • g.

   de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorg-aanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang;

  • h.

   de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;

  • i.

   welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4 van de wet verschuldigd zal zijn, en

  • j.

   de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.

 • 4.

  Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek. De in artikel 1 onder a. tot en met j. genoemde criteria worden onverminderd behandeld tijdens het onderzoek.

Artikel 6. Verslag

 • 1.

  Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek.

 • 2.

  Indien sprake is geweest van een gesprek, verstrekt het college binnen 6 weken na de melding aan de cliënt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.

 • 3.

  De cliënt tekent het verslag voor gezien of akkoord en zorgt ervoor dat een getekend exemplaar wordt geretourneerd aan de contactpersoon waarmee hij het gesprek heeft gevoerd.

 • 4.

  Als de cliënt tekent voor gezien, kan hij daarbij tevens aangeven wat de reden is waarom hij niet akkoord is.

 • 5.

  De cliënt heeft de mogelijkheid om op het verslag aan te geven dat hij een aanvraag indient.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. De aanvraag zal niet zonder onderzoek, zoals in artikel 5 van dit besluit staat vermeld, worden afgehandeld.

 • 2.

  Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt dat op het verslag heeft aangegeven.

Hoofdstuk 3. Tegemoetkomingen

Artikel 8. Financiële tegemoetkomingen

 • 1.

  Het bedrag van een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura.

 • 2.

  Het bedrag van de tegemoetkoming voor de verhuiskosten bedraagt bij verhuizing:

  • a.

   naar een 2 kamer woning: € 1.606,00 (2019);

  • b.

   naar een 3 kamer woning: € 2.045,00 (2019);

  • c.

   naar een woning met meer dan 3 kamers: € 2.483,00 (2019);

  • d.

   indien men afziet van verhuizing naar een andere meer geschikte woning en zelf in de kosten wil voorzien wordt een forfaitaire tegemoetkoming toegekend van € 1.827,00 (2019) mits de voorziening adequaat is.

 • 3.

  Voor het bezoekbaar maken van een woning is de tegemoetkoming gebaseerd op de laagste kostprijs van de noodzakelijke aanpassingen die hiervoor zouden worden gehanteerd door ene door de gemeente gecontracteerde aannemer rekening houdende met de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer. De tegemoetkoming in de kosten is alleen mogelijk voor het aanpassen van de toegang tot de woonruimte, de toegang tot de woonkamer en de toegang en het gebruik van de toiletruimte.

 • 4.

  Voor een sportrolstoel wordt een forfaitaire financiële tegemoetkoming verstrekt van maximaal € 2.894,00 (2019). Het gaat hier om een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf, verzekering. Voor de kosten van onderhoud wordt er een maximale forfaitaire financiële tegemoetkoming van € 191,00 verstrekt. De vergoeding is voor de aanschaf, verzekering en onderhoud van een sportrolstoel voor de periode van minimaal 3 jaar.

 • 5.

  De in dit artikel genoemde bedragen worden met uitzondering van het eerste lid, jaarlijks ingaande 1 januari 2020, geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor consumenten.

Hoofdstuk 5. Eigen bijdrage

Artikel 9  

 • 1.

  In die gevallen waarin het opleggen van een eigen bijdrage er toe bijdraagt dat de inwoner zorg mijdt, kan het college in uitzonderlijke gevallen besluiten af te zien van het opleggen van een eigen bijdrage.

Hoofdstuk 6. Overig

Artikel 10. Terugbetaling van meerwaarde

 • 1.

  De eigenaar-bewoner die een woonvoorziening heeft ontvangen bestaande uit een aanbouw die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 5 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden.

 • 2.

  De meerwaarde van de woning dient volgens onderstaand afschrijvingsschema te worden terugbetaald:

  • a.

   voor het eerste jaar: 100% van de meerwaarde;

  • b.

   voor het tweede jaar: 80% van de meerwaarde;

  • c.

   voor het derde jaar: 60% van de meerwaarde;

  • d.

   voor het vierde jaar: 40% van de meerwaarde;

  • e.

   voor het vijfde jaar: 20%van de meerwaarde.

  In alle gevallen verminderd met het percentage dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gebleven.

Artikel 11. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning

 • 1.

  De te leveren voorziening(en) en dienst:

  • a.

   is veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht;

  • b.

   is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt;

  • c.

   is afgestemd op andere vormen van zorg;

  • d.

   dient ertoe dat de zelfredzaamheids- of participatieproblematiek van de cliënt vermindert, dan wel de achteruitgang vertraagt, dan wel in adequate opvang van de cliënt wordt voorzien

 • 2.

  Indien een voorziening of ondersteuning op locatie wordt geleverd, is deze locatie geschikt (gemaakt) voor de doelgroep op gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid en de aanwezigheid van een toegankelijk en bruikbaar gehandicaptentoilet.

 • 3.

  Van professionele hulpverleners die direct contact hebben met cliënten wordt daarnaast verwacht dat zij:

  • a.

   een servicegerichte en klantvriendelijke instelling hebben;

  • b.

   een correcte werkhouding hebben;

  • c.

   goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben

  • d.

   de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen, voor zover relevant voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • e.

   zich kunnen legitimeren als medewerker van de zorgaanbieder;

  • f.

   cliënten met respect bejegenen;

  • g.

   respect hebben voor geloofsovertuiging en/of leefwijze van cliënten;

  • h.

   discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

  • i.

   voor zover van toepassing, erop toezien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken;

  • j.

   kennis hebben over de omgang met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking of psycho-sociale problematiek);

  • k.

   een actieve signaleringsplicht naleven ten aanzien van veranderingen in de (fysieke en psychische) gezondheid, de sociale situatie en de behoefte van de cliënt aan meer of andere ondersteuning of zorg.

Artikel 12. Meldingsregeling calamiteiten en geweld

 • 1.

  De zorgaanbieder meldt binnen 24 uur een calamiteit of geweldsincident bij de toezichthoudend ambtenaar van de betreffende gemeente.

 • 2.

  De volgende informatie moet in ieder geval worden geleverd:

  • a.

   NAW gegevens van de cliënt;

  • b.

   betrokken zorgverleners;

  • c.

   beschrijving van de feiten.

 • 3.

  De toezichthoudend ambtenaar en de zorgaanbieder stemmen de informatievoorziening, zowel intern als extern, met elkaar af.

 • 4.

  De toezichthoudende ambtenaar start binnen 24 uur een gemeentelijk onderzoek waarin de volgende informatie in kaart wordt gebracht:

  • a.

   wie bij de zorgaanbieder de calamiteit onderzoekt;

  • b.

   de wijze waarop dit onderzoek wordt verricht;

  • c.

   de analyse van basisoorzaken;

  • d.

   de conclusie die naar aanleiding van dit onderzoek wordt getrokken;

  • e.

   welke actie de zorgaanbieder onderneemt naar aanleiding van de conclusie zoals in d genoemd;

  • f.

   de beschrijving van de nazorg.

 • 5.

  De toezichthoudend ambtenaar en de zorgaanbieder houden gedurende het onderzoek elkaar op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de calamiteit.

 • 6.

  De toezichthoudend ambtenaar verstrekt een rapport over de calamiteit of geweldsincident aan het college. In het rapport geeft de toezichthoudend ambtenaar advies aan het college over de te nemen vervolgstappen.

 • 7.

  Tussen de gemeente en de zorgaanbieder en/of het Zorgteam worden afspraken vastgelegd over de nazorg aan betrokken personen.

 • 8.

  Na publicatie van het onderzoek organiseert de gemeente een evaluatiebijeenkomst met de betrokken organisaties en instanties, met aandacht voor de communicatie, de tijdigheid, de informatiedeling en de kwaliteit van de bestaande afspraken.

Artikel 13. Waardering mantelzorgers

Mantelzorgersontvangers kunnen door middel van een melding bij het college voor het ontvangen van een jaarlijkse blijk van waardering voor hun mantelzorgers in aanmerking komen. De melding van de mantelzorgontvanger wordt tussen de periode 1 oktober en 31 december van het betreffende jaar gedaan. De blijk van waardering bestaat uit een cadeaubon ter waarde van € 100,00 per mantelzorgontvanger.

Artikel 14. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Voor het betrekken van ingezetenen bij het beleid wordt aansluiting gezocht bij de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Koggenland.

Artikel 15. Intrekking oude besluiten

 • 1.

  Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Koggenland 2017 -II wordt ingetrokken.

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht van 1 januari 2019,

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo gemeente Koggenland 2019.

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

16 april 2019

de gemeentesecretaris,

A.M.T. Beuker

de burgemeester,

J. Franx

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2. Melding hulpvraag

In artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet wordt al bepaald dat indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, het college deze melding onderzoekt. Deze bepaling verankert ook in de verordening dat bij het college een melding kan worden gedaan en door wie. In artikel 2.3.2, negende lid, van de wet is bepaald dat een aanvraag niet kan worden gedaan dan nadat (naar aanleiding van de melding) onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de termijn van zes weken.

 

Het eerste lid bevat regels voor de verplichte meldingsprocedure. De melding wordt bevestigd door het invullen van aanmeldformulier door de inwoner.

 

In artikel 2:15 van de Awb is bepaald dat een melding elektronisch (onder meer per email) kan worden gedaan indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg geopend is. De melding kan ‘door of namens de cliënt’ worden gedaan. Dit kan ruim worden opgevat. Naast de cliënt kan bijvoorbeeld diens vertegenwoordiger, mantelzorger, partner, familielid, buurman of andere betrokkene de melding doen. In het eerste lid is met gebruik van de in artikel 1 gedefinieerde term ‘hulpvraag’ een afbakeningsbepaling gegeven. Een persoon met een hulpvraag die op grond van een andere wet kan worden beantwoord, kan direct en gericht worden doorverwezen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, de Participatiewet en de Leerplichtwet.

 

In het tweede lid is de verplichte ontvangstbevestiging verankerd (artikel 2.3.2, eerste lid, slotzin, van de wet). Conform artikel 4:3a van de Awb is het bestuursorgaan gehouden een (elektronisch) ingediende melding te bevestigen. Het Zorgteam Koggenland bevestigt de ontvangst van een melding telefonisch. Zie verder de toelichting bij artikel 4, werkwijze bij melding inwoner.

 

In het derde lid is in overeenstemming met artikel 2.3.3 van de wet een uitzondering vervat voor spoedeisende gevallen. Het college is op grond van de wet verplicht in dergelijke gevallen een passende tijdelijke maatwerkvoorziening te verstrekken in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat volgt na de melding.

 

Artikel 3. Cliëntondersteuning

In het eerste lid is in overeenstemming met artikel 2.3.2, derde lid, van de wet bepaald dat het college de betrokkene na de melding van de hulpvraag inlicht over de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning.

 

Het tweede lid is een uitwerking van de wettelijke verplichting van het college in artikel 2.2.4, eerste lid, onder a, en tweede lid, van de wet. De wet adresseert het college rechtstreeks en vraagt niet om hierover bij verordening een regeling op te stellen. De bepaling uit de wet is toch in de verordening en het besluit maatschappelijke ondersteuning opgenomen vanwege het belang om in de verordening een compleet overzicht van rechten en plichten van cliënten te geven. Hierbij is benadrukt dat de cliëntondersteuning op grond van de wet voor de cliënt kosteloos is. In de memorie van toelichting bij artikel 2.2.4 van de wet (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3) is vermeld dat gemeenten hiermee de opdracht hebben in ieder geval een algemene voorziening voor cliëntondersteuning te realiseren, waar burgers informatie en advies over vraagstukken van maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Ook uitgebreide vraagverheldering evenals kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij het maken van keuzes op diverse levensterreinen maken daarvan deel uit. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning.

 

Artikel 4. Werkwijze bij melding inwoner

Deze bepaling is hier opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen.

 

De verplichting tot het overleggen van stukken, zoals vermeld in het tweede lid, is opgenomen in overeenstemming met artikel 2.3.2, zevende lid, van de wet. In het kader van de rechtmatigheid is het op grond van artikel 2.3.4 van de wet in ieder geval verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en is de cliënt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening ook verplicht dat document ter inzage te geven. Bij de gegevensverzameling op grond van het eerste en tweede lid zullen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening gegevensbescherming in acht genomen moeten worden.

 

In het derde lid is in overeenstemming met artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet de verplichting voor het college opgenomen om informatie te verschaffen over de mogelijkheid voor de cliënt om een persoonlijk plan op te stellen en deze aan het college te overhandigen. Zie ook artikel 5, tweede lid.

 

Artikel 5. Onderzoek

Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan worden gezien als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid, onder a, van de wet, waarbij onder meer is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in artikel 2.1.2 bedoelde plan en de door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen.

 

De onderdelen van het eerste lid zijn in overeenstemming met de opsomming in artikel 2.3.2, vierde lid, van de wet opgenomen. In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt niet de aanduiding “het gesprek” gebruikt maar “een onderzoek in samenspraak met degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger”. De memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 143) verduidelijkt dat voor een zorgvuldig onderzoek veelal sprake zal zijn van enige vorm van persoonlijk contact met betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie verkregen kan worden. Het eerste lid bepaalt daarom dat het onderzoek moet plaatsvinden in samenspraak met betrokkene. De vorm van het onderzoek is vrij. In het eerste lid is verder benadrukt dat het gesprek met de cliënt wordt gevoerd door deskundigen (namens het college). Het gesprek vindt zo mogelijk bij de cliënt thuis plaats. Indien woningaanpassingen nodig zijn, is dat zeker essentieel om de thuissituatie goed te kunnen beoordelen en doeltreffende oplossingen te vinden. In onderdeel b is als onderwerp van gesprek ‘het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning’ opgenomen.

 

Dit is belangrijk omdat in de woorden van de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 183) “de ultieme toetssteen of de maatschappelijke ondersteuning effectief is geweest, ligt in de beantwoording van de vraag of de cliënt zelf vindt dat de verleende maatschappelijke ondersteuning heeft bijgedragen aan een verbetering van zijn zelfredzaamheid of participatie. In het wetsvoorstel Wmo 2015 staat het bereiken van dit resultaat centraal”.

 

In het tweede lid is in overeenstemming met artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet verankerd dat het college een door of namens de cliënt ingediend persoonlijk plan betrekt bij het onderzoek.

 

Het gesprek is hoofdregel en hoeft uiteraard niet plaats te vinden als dit niet nodig is (zie het vierde lid). Het kan bijvoorbeeld om een cliënt gaan die al bekend is bij de gemeente en een eenvoudige ‘vervolgvraag’ heeft.

 

Artikel 6. Verslag

Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige procedure en is in overeenstemming met artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet opgenomen.

 

Dit eerste lid borgt dat altijd verslag wordt opgemaakt. De invulling van deze verslagplicht is vormvrij. Hierbij kan worden voortgeborduurd op de praktijk van de Wmo. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 32-33) staat dat de gemeente aan de cliënt een weergave van de uitkomsten van het onderzoek verstrekt om hem in staat te stellen een aanvraag te doen voor een maatwerkvoorziening. Dat moet in beginsel schriftelijk. Een goede weergave maakt het voor de gemeente inzichtelijk om een juiste beslissing te nemen te nemen op een aanvraag en draagt bij aan een inzichtelijke communicatie met de cliënt. Uiteraard zal de weergave van de uitkomsten van het onderzoek variëren met de uitkomsten van het onderzoek. Zo zal de weergave van het onderzoek bijvoorbeeld heel beperkt kunnen zijn als de cliënt van mening is goed geholpen te zijn en de uitkomst is dat geen aanvraag van een maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Bij meer complexe onderzoeken zal uiteraard een uitgebreidere weergave noodzakelijk zijn. Desgewenst kan de gemeente de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken als een met de cliënt overeengekomen plan (arrangement) voor het bevorderen van zijn zelfredzaamheid en participatie waarin de gemaakte afspraken en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn vastgelegd. Het is in dat geval passend dat het college en de cliënt dit plan ondertekenen. Indien een persoonlijk plan is overhandigd, wordt dit plan ook opgenomen of toegevoegd aan het verslag.

 

Soms kan een verslag al direct worden meegegeven, maar vaak zal er nog enige tijd overheen gaan. Vooral omdat het verslag tevens een weergave is van het onderzoek. De uiterlijke termijn waarbinnen het verslag klaar moet zijn, is daarom 6 weken na de melding.

 

In het derde tot en met vijfde lid wordt ingegaan op de ondertekening van de cliënt en de mogelijkheid dat het verslag als aanvraag dient.

 

Artikel 7. Aanvraag

Ook deze bepaling is een uitwerking van artikel 2.1.3, eerste lid, en tweede lid, onder a, van de wet, waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze wordt vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. De wet bepaalt dat het college binnen twee weken na de ontvangst van de aanvraag de beschikking moet geven (artikel 2.3.5, tweede lid). In de Awb worden regels gegeven over de aanvraag. Dit besluit wijkt daarvan niet af. Op grond van artikel 4:1 van de Awb wordt een aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen (hier het college), tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 

In het eerste lid is aangegeven dat naast de cliënt alleen een daartoe door hem gemachtigd persoon of een vertegenwoordiger een aanvraag kan indienen. Dit is minder ruim dan de kring van personen rond de cliënt die een melding kan doen. Zie hiervoor artikel 2 en 4 en de toelichting daarbij. Aangezien het hier gaat om de formele aanvraag om een beschikking in de zin van de Awb, is hier de formele eis van machtiging of vertegenwoordiging gesteld.

 

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen om een door de cliënt ondertekend verslag als aanvraag aan te merken.

 

Artikel 8.

In dit artikel is geregeld dat het college in uitzonderlijke gevallen kan afzien van het opleggen van een eigen bijdrage.

 

Artikel 9. Financiële tegemoetkomingen

De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt. De beslissing op een dergelijke aanvraag is een beschikking. De bepalingen in de Awb, onder andere over bezwaar en beroep en subsidies zijn hierop van toepassing. Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft. De tegemoetkoming kan een alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening of pgb. Hiervoor is wel vereist dat de cliënt zelf kiest voor een tegemoetkoming. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cliënt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening of pgb en die tijdens het onderzoek naar de aanvraag de keuze krijgt om een tegemoetkoming te ontvangen voor de door hem gewenste voorziening. Deze tegemoetkoming is niet kostendekkend maar geeft de cliënt wel het voordeel dat hij zelf een bedrag in handen krijgt waarmee meer eigen regie heeft bij de inkoop van de gewenste voorziening. Indien hij het geld niet aanwendt voor dit doel, kan op grond van de subsidietitel van de Awb worden gehandhaafd. Indien hij later wederom een aanvraag zou doen voor maatschappelijke ondersteuning, zonder dat er nieuwe feiten of omstandigheden in zijn situatie zijn, kan deze aanvraag worden afgewezen op grond van de Awb onder verwijzing naar de eerdere beschikking ter verstrekking van de tegemoetkoming. Op grond van het tweede lid kan het college bij besluit bepalen in welke gevallen een tegemoetkoming wordt verstrekt en wat de hoogte daarvan is. Door het vastleggen bij besluit is voor de burger op voorhand duidelijk op welke tegemoetkoming hij recht heeft.

 

Artikel 10. Terugbetaling meerwaarde woningaanpassing

De waardevermeerdering door de woningaanpassing moet deels worden terugbetaald aan de gemeente bij verkoop van de woning. Voorzieningen van bouwkundige of woontechnische aard zijn over het algemeen kostbaar. Om kapitaalvernietiging te vermijden en te voorkomen dat bij vroegtijdige verkoop de waardestijging ten goede komt aan de woningeigenaar, kan de gemeente bepalen dat een afschrijvingsregeling wordt gehanteerd. Daarbij moet 'afschrijving' niet in de letterlijke zin van het woord worden uitgelegd: de woning wordt na deze termijn uiteraard niet opnieuw aangepast. De waardestijging wordt als uitgangspunt genomen. In de meeste gevallen zal de waardestijging lager zijn dan de gemaakt kosten. Het is echter ook mogelijk dat als gevolg van een aanbouw van € 15.000 de waarde van de woning stijgt met € 30.000.

 

Artikel 11. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning

In dit artikel zijn een aantal kwaliteitseisen verder uitgewerkt.

 

Artikel 12. Meldingsregeling calamiteiten en geweld

In de wet is opgenomen dat het college een regeling opstelt over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar deze meldingen onderzoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld. Deze regeling is opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 13. Waardering mantelzorgers

In dit artikel is de jaarlijkse blijk van mantelzorgwaardering geregeld. Naast het verstrekken van een cadeaubon wordt er jaarlijks met de portefeuillehouder besloten of er activiteit voor mantelzorgers wordt georganiseerd.

 

Artikel 14. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college heeft in een eerdere regeling deze verplichting ingevuld. Naar deze regeling wordt in dit artikel verwezen.

 

Artikel 15 en 16 Intrekken oude besluiten en Inwerkingtreding en citeertitel

Deze artikelen behoeven geen toelichting.