Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent asbest Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent asbest Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
CiteertitelNadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling loopt tot en met 31 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/CVDR225449/CVDR225449_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201902-11-2019nieuwe regeling

19-03-2019

prb-2019-3036

2411388

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent asbest Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege het ontbreken van de toelichting. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 28 maart 2019 plaatsgevonden via het Provinciaal blad 2019, 2340.]

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 

overwegende dat:

 

Provinciale Staten bij besluit van 19 december 2018 budget beschikbaar hebben gesteld voor de sanering van asbestdaken in Flevoland in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en aanvullende isolatie van het dak en daarbij hebben aangegeven dat deze middelen beschikbaar moeten worden gesteld door middel van subsidiering;

 

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

 

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op subsidiecriteria;

 

het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van subsidie voor de sanering van asbestdaken in combinatie met de verduurzaming van het dak met het plaatsen van zonnepanelen en aanvullende isolatie van het dak deze nadere regels vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

 

 

BESLUITEN:

 

De volgende nadere regels vast te stellen:

 

Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019 - 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASF 2012: De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

 • b.

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • c.

  asbestdak: dak dat asbest bevat. Onder een asbestdak wordt niet verstaan het dakbeschot, gevels, wanden, kit of losliggend materiaal.

 • d.

  locatie: één adres waarop zich één of meerdere gebouwen bevinden die samen een eenheid vormen vanwege eigendom, bedrijfsvoering.

 • e.

  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 1°.

   SC 530 Asbestverwijdering;

  • 2°.

   SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.

  zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit, waaronder mede wordt verstaan photovoltaïsche omzetting van zonne-energie in elektriciteit geïntegreerd in dakbedekking.

 • g.

  dakisolatie: het aanbrengen van een isolerend materiaal dat voorkomt dat energie weglekt via het dak met een isolatiewaarde van minimaal 3.5 m² K/W.

 • h.

  éénmalige subsidie: subsidie die incidenteel voor een bepaalde in tijd begrensde activiteit wordt verstrekt.

 • i.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende 2019 - 2020 ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in het kader van deze regeling.

 • j.

  ongeoorloofde staatssteun: er is sprake van ongeoorloofde staatssteun als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • 1.

   de subsidie komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;

  • 2.

   de subsidie levert een onderneming voordeel op die deze niet langs de normale weg zou hebben verkregen;

  • 3.

   de subsidie vervalst de mededinging of dreigt deze te vervalsen; en

  • 4.

   de subsidie heeft een ongunstige invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten.

Artikel 2. Reikwijdte nadere regels

Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidies die Gedeputeerde Staten kunnen verstrekken voor het saneren van een asbestdak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en aanvullende isolatie van het dak. Dit ter ondersteuning van de verduurzamingsopgave zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie Flevoland.

Artikel 3. Doel van de nadere regels

Deze nadere regels hebben tot doel om aan potentiële aanvragers duidelijkheid te verschaffen over de inhoudelijke criteria waaraan subsidieaanvragen worden getoetst.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door of namens de eigenaar, erfpachter of pachter van:

  • a.

   het te verwijderen asbestdak of,

  • b.

   het asbestdak dat na 1 januari 2016 is verwijderd.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 5. Subsidievorm

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen op grond van deze nadere regels een éénmalige subsidie verstrekken.

 • 2.

  De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- per locatie en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   € 500,- per locatie én

  • b.

   € 4,50 per m2 astbestdak dat gesaneerd wordt of na 1 januari 2016 gesaneerd is, voor het totale oppervlakte van daken groter dan 250 m2 op één locatie indien men na het verwijderen van het asbestdak zonnepanelen plaatst.

  • c.

   € 6,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt of na 1 januari 2016 gesaneerd is, voor het totale oppervlakte van daken kleiner dan of gelijk aan 250 m2 op één locatie indien men na het verwijderen van het asbestdak zonnepanelen plaatst.

  • d.

   voor woningcorporaties geldt een tarief van € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt of na 1 januari 2016 gesaneerd is, ongeacht het oppervlak van het dak.

  • e.

   de subsidiebedragen genoemd onder b, c en d worden verhoogd met € 2,- per m2 indien men na het verwijderen van het asbestdak isolatiemateriaal aanbrengt in het dak.

 • 2.

  Het oppervlakte asbestdak dat gesaneeerd wordt en voor subsidie in aanmerking komt wordt vastgesteld op basis van:

  • a.

   Asbestinventarisatie onderzoek of een vrijgavecertificaat bij oppervlakken groter of gelijk aan 35 m2;

  • b.

   Op basis van het bijgeleverde fotomateriaal en luchtfoto’s bij oppervlakken kleiner dan 35 m2.

 • 3.

  De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van 2 jaren bedraagt maximaal € 25.000,- .

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2020 € 1,5 mln.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Subsidieaanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

Artikel 9. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op de in te dienen gegevens op grond van art. 13 (m.u.v. lid 2 en 3) van de ASF 2012 worden bij de aanvraag de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  Een getekende offerte of overeenkomst voor zowel het verwijderen en afvoeren van asbest en

 • b.

  een getekende offerte of overeenkomst danwel huurovereenkomst voor minimaal 5 jaar voor de levering en plaatsing van zonnepanelen

 • c.

  en/of een getekende offerte of overeenkomst voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal.

 • d.

  Een inventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf bij een dakoppervlakte ≥35 m2 of meerdere foto’s van de huidige situatie bij een dakoppervlakte <35 m2 waaruit blijkt dat het om een asbestdak gaat en aantoont hoe groot het dakoppervlak is.

 • e.

  Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het bankrekeningnummer is van de aanvrager.

 • f.

  Indien sprake is van de situatie dat de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag het asbestdak heeft verwijderd kan voor de onderdelen a en d worden volstaan met een vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak en de factuur waaruit blijkt dat het asbestdak is gesaneerd.

Artikel 10. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de ASF 2012, wordt een subsidieaanvraag in ieder geval afgewezen wanneer:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet passen binnen de reikwijdte van deze nadere regels, dat wil zeggen als het project niet voldoet aan de subsidiecriteria zoals benoemd in artikel 11 lid 1;

 • b.

  voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op basis van deze nadere regel tot het maximum van € 25.000,-;

 • c.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • d.

  sprake is van ongeoorloofde staatssteun;

 • e.

  de aanvrager een overheidsinstelling betreft.

Artikel 11. Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de volgende subsidiecriteria:

  • a.

   de aanvrager is eigenaar, erfpachter, of pachter -of diens vertegenwoordiger- van het asbestdak dat wordt, of die asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd;

  • b.

   het asbestdak of asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een locatie in de provincie Flevoland;

  • c.

   De inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken ≥35 m2 is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

  • d.

   Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

  • e.

   De aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • f.

   de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • g.

   Indien de aanvrager de subsidieaanvraag voor asbestverwijdering combineert met het aanbrengen van dakisolatie, brengt hij dit aan in hetzelfde pand als waarvan asbest wordt verwijderd. De Rd-waarde van de dakisolatie moet minimaal 3.5 m² K/W bedragen;

  • h.

   Indien de aanvrager de subsidieaanvraag voor asbestverwijdering combineert met het installeren van zonnepanelen dan plaatst hij deze op een asbestvrij dak van een gebouw dat gelegen is in de provincie Flevoland. Het minimale vermogen van de te plaatsen zonnepanelen bedraagt bij een aanvraag voor een dak gelijk aan of kleiner dan 250 m2: 1500 Wattpiek;

   Bij een aanvraag voor een dak groter dan 250 m2: 5000 Wattpiek.

Artikel 12. Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4.

  Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 13. Subsidievaststelling en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 2, direct vast.

 • 2.

  Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

Artikel 14. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 tot en met 21 van de ASF 2012 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd en aan de subsidievoorwaarden te hebben voldaan in de vorm van verwijderen en afvoeren van asbestdak, het plaatsen van isolatiemateriaal en/of het installeren van zonnepanelen.

 • b.

  aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

 • c.

  goedkeuring te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem.

 • d.

  medewerking te verlenen aan een daartoe bevoegd persoon die in opdracht van de provincie Flevoland ter plaatse vaststelt of subsidiabele activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang 1 april 2019 en loopt tot en met 31 december 2020.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 19 maart 2019.

secretaris,

voorzitter,

Toelichting “Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”

Aanleiding

Het Rijk schrijft voor dat particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen in 2024 aan de atmosfeer blootgestelde asbest op daken verwijderd moeten hebben. Flevoland wil de koppeling maken tussen energietransitie én de door het Rijk verplicht gestelde asbestsanering.

Asbestsanering biedt een geweldige kans om de transitie naar een duurzame energiehuishouding

aan te jagen. De regeling Van asbest naar duurzaam dak geeft invulling aan de provinciale inzet voor de komende jaren voor asbestsanering en een deel van de energietransitie.

Omvang asbestdaken in Flevoland

Door de provincie is een inventarisatie uitgevoerd naar het dakoppervlak dat asbestverdacht is. De resultaten zijn als volgt:

 

#panden

#verdacht

%#panden

m2 dakopp.

m2 verdacht Oppervlak

% m2 dakopp.

Almere

109.542

1953

1,80%

10.284.508

80.805

0,80%

Dronten

24.795

1128

4,50%

4.412.272

405.803

9,20%

Lelystad

44.923

2576

5,70%

5.380.540

301.970

5,60%

Noordoostpolder

33.231

3466

10,40%

12.198.694

929.410

7,60%

Urk

10.580

377

3,60%

1.172.107

23.099

2,00%

Zeewolde

17.033

469

2,80%

2.745.230

248.794

9,10%

Totaal

240.104

9969

4,20%

36.193.351

1.989.881

5,50%

 

Het potentieel dakoppervlak dat voor deze regeling in aanmerking komt is bijna 2 miljoen m2, hetgeen overeenkomt met het oppervlak van 400 voetbalvelden of 200 hectare.

 

Relatie met andere stimuleringsregelingen

 

In de Flevolandse gemeenten zijn er al vele initiatieven op het vlak van asbestsanering en/of energiebesparing. Een subsidie vanuit de nadere regels Van asbest naar duurzaam dak wordt niet verrekend (in mindering gebracht) met andere subsidieregelingen voor het verwijderen van een asbestdak en/of energiebesparing.

 

Tijdstip indienen aanvraag subsidie

 

De subsidie kan worden aangevraagd voorafgaand aan de daadwerkelijk uit te voeren asbestsanering van daken en plaatsing van panelen en eventueel aanvullend van isolatie.

Daarnaast is het mogelijk om subsidie te verkrijgen voor asbestsaneringen van daken die na 1 januari 2016 zijn uitgevoerd. De subsidie kan dan worden gebruikt voor het alsnog plaatsen van zonnepanelen en eventueel aanvullend het aanbrengen van isolatie.

 

Termijn van afhandeling

 

Als de aanvraag compleet is, voert de provincie een inhoudelijke toets uit. We kijken of aan alle criteria is voldaan en of de aanvraag binnen ons beleid past. Deze toets leidt altijd tot een beschikking. Deze beschikking wordt uiterlijk binnen 13 weken verzonden.

         

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Het begrip locatie is gedefinieerd als één adres waarop zich één of meerdere gebouwen bevinden die samen een eenheid vormen vanwege eigendom, bedrijfsvoering. Voorbeelden van één locatie zijn:

 • de woning van een particulier inclusief bijbehorende garage en/of schuren

 • een boerderij met daarop een woonhuis, stallen en schuren;

 • een dak van een gebouw dat in eigendom is van een VVE;

 • meerdere woningen in eigendom van een woningcorporatie die fysiek met elkaar zijn verbonden, zoals bij rijtjeshuizen. 

Onder f is de definitie van zonnepanelen gegeven. Het is mogelijk gemaakt om naast de losse zonnepanelen die al veel toegepast worden, ook innovaties op dat gebied onder de regeling te laten vallen. Zo zijn er dakpannen en dakplaten waarin de zonnecellen zijn geïntegreerd.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 

Voorbeeld 1:

Dakoppervlak van een eengezinswoning is 70 m2. Het gehele dak moet worden gesaneerd. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om zowel het dak te isoleren met een waarde van 3,5 m2 K/W als het leggen van 12 zonnepanelen met een gezamenlijke opbrengst van 3.000 Wp.

De hoogte van de subsidie bedraagt dan:

 

Basisbedrag

€ 500,-

Saneren asbestdak van 70 m2 à € 6,50

€ 455,-

Isoleren dak van 70 m2 à € 2

€ 140,-

Totaal subsidiebedrag

€ 1.095,-

 

Voorbeeld 2

Dakoppervlak van een schuur bij een agrarisch bedrijf heeft een oppervlak van 500 m2. Het gehele dak moet worden gesaneerd. Aangezien het een opslagschuur betreft voor werktuigen wordt het dak niet geïsoleerd. Wel worden er 50 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijke opbrengst van 12.500 Wp. De hoogte van de subsidie bedraagt dan:

 

Basisbedrag

€ 500,-

Saneren asbestdak van 500 m2 à € 4,50

€ 2.250,-

Totaal subsidiebedrag

€ 2.750,-

 

De subsidie is gemaximeerd per aanvrager tot € 25.000,-. Dit betekent bijvoorbeeld dat een woningcorporatie maximaal € 25.000,- subsidie kan ontvangen voor haar gehele woningbestand.

 

Voorbeeld 3:

Er is sprake van 2 locaties en 1 eigenaar. De eigenaar kan subsidie aanvragen voor beide locaties door twee aanvragen in te dienen. Daarbij kan er voor worden gekozen om alle zonnepanelen voor beide locaties op 1 dak (op 1 van de twee locaties) te realiseren. Als het hierbij gaat om twee daken groter dan 250 m2 zal op die ene locatie tenminste 2 x 5000 = 10.000 Wattpiek moeten worden gerealiseerd aan zonnepanelen.

 

Artikel 9 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

 

Ook bij het saneren van een asbestdak kleiner dan 35 m2 dient een gecertificeerd bedrijf de verwijdering en het afvoeren van asbest uit te voeren om van deze regeling gebruik te kunnen maken. In dit geval (< 35 m2) hoeft er echter geen inventarisatierapport te worden aangeleverd. Er kan dan volstaan worden met foto’s om aan te tonen dat het gaat om een asbestdak.

 

Artikel 11 Subsidiecriteria

 Er zijn voorwaarden gesteld voor het minimale vermogen van de te plaatsen zonnepanelen. Het aantal mogelijke zonnepanelen dat op een dak kan worden geplaatst is afhankelijk van het dakoppervlak. Bij een dakoppervlak van bijvoorbeeld 60 m2 (gemiddelde eengezinswoning) wordt ervan uitgegaan dat circa de helft daarvan op de zonzijde is gericht. Daarmee is er 30 m2 dak beschikbaar voor zonnepanelen. Om 1.500 Wattpiek op te wekken zijn er circa 6 panelen nodig. Zij beslaan een oppervlakte van ongeveer 10 m2.