Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2882.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-98084

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019;

 

Besluit vast te stellen de Nadere Regels Jeugdhulp Gemeente Het Hogeland 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begrippen in deze nadere regels hebben dezelfde betekenis als in de verordening jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019 en, voor zover niet in die verordening bepaald, als in de Jeugdwet.

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp

 • 1.

  De volgende overige voorzieningen zijn onder andere beschikbaar:

   

 • a.

  Versterken van de sociale context:

 • 1)

  Algemene (ook digitale) informatieverstrekking omtrent ontwikkelingsbehoeften jeugdigen en opvoedingsvragen opvoeders;

 • 2)

  Activiteiten ter versterking van de pedagogische civil society, zoals stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de informele netwerken, steuncontacten tussen ouders en jongeren en intergenerationele contacten die een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige opgroei- en opvoedomgeving, mogelijkheden voor ouders/opvoeders om elkaar te ontmoeten;

 • 3)

  Laagdrempelige opvoedondersteuningsactiviteiten;

 • 4)

  Maatjesprojecten, vrijwilligersinzet, zelforganisaties gericht op ondersteuning van opgroeien en opvoeden;

 • 5)

  Mantelzorgondersteuning voor kinderen en gezinnen.

   

 • b.

  Basisondersteuning:

 • 1)

  Bieden van informatie, advies en consultatie bij opgroei en opvoedvragen;

 • 2)

  Ondersteuning en lichte hulp voor jeugdigen en/of ouders, waaronder vormen van vrij toegankelijke hulp, gericht op het creëren van een stabiele opvoed- en opgroeisituatie;

 • 3)

  Ondersteuning en lichte hulp aansluitend bij de onderwijs/ opvangsetting, waarbij ondersteuning voor opvoeders en jeugdigen geboden wordt. Het betreft activiteiten die in een onderwijssetting plaatsvinden waarbij de nadruk ligt op zorg;

 • 4)

  Regulier casemanagement: het systematisch coördineren, afstemmen en volgen van de benodigde hulpverlening aan jeugdigen en/of gezinnen, waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn.

   

 • 2.

  De volgende individuele voorzieningen zijn onder andere beschikbaar:

   

 • a.

  Voorzieningen behorend bij flexibele ondersteuning, waaronder:

 • 1)

  Specifieke jeugdhulptrajecten gericht op jeugdige en/of gezinssysteem;

 • 2)

  Langdurige ‘leun en steun’ contacten;

 • 3)

  Dag- of weekendopvang, respijtzorg;

 • 4)

  Specifieke multidisciplinaire interventies gecoördineerd uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders voor gezinnen met meervoudige problemen.

   

 • b.

  Intensieve ondersteuning:

 • 1)

  Intensieve en meer langdurige interventies gericht op behandeling, herstel en/of rehabilitatie;

 • 2)

  Intensieve dagbehandeling op maat;

 • 3)

  Inzet van (tijdelijke) vervangende opvoedsituatie, verblijf (op maat) van cliënten buiten de gewone leef/gezinssituatie;

 • 4)

  Inzet van spoedzorg en crisisopvang (bij acute onveiligheid en/of inzet van crisisplekken vanuit verblijfsfuncties;

 • 5)

  Gedwongen jeugdhulp en dwang en drangtrajecten;

 • 6)

  Specialistische diagnostiek.

Artikel 3. Melding hulpvraag

 • 1.

  Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag melden bij het college.

 • 2.

  Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening.

Artikel 4 Aanvraag

Indien jeugdigen en ouders een aanvraag om individuele voorziening in willen dienen doen ze dat schriftelijk bij het college.

Artikel 5. Onderdelen beschikking

 • 1.

  Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:

  a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;

  b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;

  c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en

  d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.

 • 2.

  Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een PGB wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:

  a. voor welk resultaat het PGB wordt aangewend;

  b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het PGB;

  c. wat de hoogte van het PGB is en hoe hiertoe is gekomen;

  d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het PGB is bedoeld, en

  e. de wijze van verantwoording van de besteding van het PGB.

Artikel 6. Regels voor PGB

In onderstaande tabel is het PGB tarief opgenomen voor vervoer, voor personen uit het sociaal netwerk en voor personen uit het informeel netwerk.

 

 

Tarief

Vervoer

€ 0,19 per km met een minimum van 6 km

Personen uit het sociaal netwerk, niet zijnde kortdurend verblijf

€ 12,50 per uur

Personen uit het sociaal netwerk voor kortdurend verblijf

€ 34,25 per etmaal

Personen uit het informeel netwerk, niet zijnde kortdurend verblijf

€ 20,- per uur

Personen uit het informeel netwerk voor kortdurend verblijf

€ 34,25 per etmaal

 

Artikel 7. Slotbepalingen

 

7.1. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019.

7.2. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de ‘Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019’ worden de ‘Nadere regels jeugdhulp BMWE gemeenten 2017’ zoals vastgesteld door de colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 2 april 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris