Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aardgasvrije proeftuinen Deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aardgasvrije proeftuinen Deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp
CiteertitelDeelverordening subsidie aardgasvrij Garyp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Tytsjerksteradiel/387432/387432_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2019nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-97058

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aardgasvrije proeftuinen Deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:

 

Overwegende dat:

 • -

  Het kabinet geld beschikbaar heeft gesteld voor een grootschalige proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk;

 • -

  Het doel van deze grootschalige proeftuinen is om ervaring op te doen over de wijze waarop en de condities waaronder bestaande wijken op een haalbare wijze en betaalbare wijze aardgasvrij kunnen worden gemaakt;

 • -

  de gemeente in het kader van de proeftuin op basis van het ingediende uitvoeringsplan een decentralisatie-uitkering heeft gekregen voor het aardgasvrij maken van Garyp;

 • -

  het uitvoeringsplan in nauwe samenwerking met en met medewerking van de Enerzjy Koöperaasje Garyp is opgesteld en zal worden uitgevoerd;

 • -

  de investering om te komen tot een aardgasvrije woning in principe door de eigenaar moet worden gedaan;

 • -

  op dit moment nog niet elke investering om te komen tot een aardgasvrije woning kan worden terugverdiend en dat deze subsidieregeling is bedoeld om de inwoners van Garyp tegemoet te komen in de onrendabele top van de investering;

 • -

  de proeftuin is bedoeld om inzicht te verwerven in de condities die nodig zijn om de gekozen aanpak te consolideren en elders toe te passen waarbij het einddoel is om in 2050 een CO2 arme en aardgasvrije woningvoorraad in Nederland te hebben.

 

Gelezen het voorstel van het College d.d. 5 maart 2019 inzake de deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016;

 

BESLUIT:

 

 • -

  kennis te nemen van de aan de gemeente toegekende decentralisatie-uitkering van € 5.664.764,-- waarover de gemeente bij brief van 2 november 2018 met kenmerk 2018-0000853963 door de minister is geïnformeerd;

 • -

  kennis te nemen van het convenant dat de minister met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hierover heeft afgesloten waarbij de financiële verantwoording over de besteding van de decentralisatie-uitkering verloopt via de jaarrekening van de Gemeente;

 • -

  in te stemmen met een besteding uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van deze subsidieregeling;

 • -

  de “deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp” met bijbehorende bijlage als volgt vast te stellen:

   

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

In aanvulling op de Algemene subsidieverordening wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan onder:

 • a.

  Aangewezen adviseurs: de door de gemeente in het kader van de proeftuin van aardgasvrij Garyp aangewezen adviseurs die de “Quickscan” uitvoeren en op verzoek van de woningeigenaren een plan van aanpak “Myn EKG” kunnen opstellen;

 • b.

  Aanvraagformulier: het door het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel vastgestelde formulier voor de subsidieverlening.

 • c.

  Aanvrager: natuurlijk persoon die het recht van eigendom op de woning heeft en de aanvraag om subsidie indient. In geval van meerdere eigenaren zijn de gezamenlijke eigenaren aanvrager.

 • d.

  Aardgasvrije maatregelen: energiebesparende, installatietechnische, duurzaam energieopwekkende maatregelen en de financiering hiervan zoals is opgenomen in de bijlage bij deze verordening teneinde de woning aardgasvrij te maken.

 • e.

  Aardgasvrije woning: een in het verleden op het aardgasnet aangesloten bestaande woning waarvan de aardgasaansluiting na 1 november 2018 is afgesloten en de woning en het tapwater aardgasvrij wordt verwarmd en waarin op elektra wordt gekookt.

 • f.

  Bestaande woning: een voor 1 november 2018 gebouwde woning die op het aardgasnet is aangesloten en waarin aardgas wordt verbruikt voor verwarming, tapwater of koken;

 • g.

  Afsluiting: het door de netbeheerder (laten) verwijderen of afsluiten van de aardgasaansluiting waardoor geen gebruik meer kan worden gemaakt van aardgas.

 • h.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • i.

  EKG: Enerzjy koöperaasje Garyp;

 • j.

  Garyp: het gebied vallende onder postcode 9263.

 • k.

  Gereedmeldingsformulier: het door het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel vastgestelde formulier met bijbehorende bewijsstukken waarmee gemeld wordt dat de woning aardgasvrij is gemaakt en gevraagd wordt het subsidiebedrag definitief vast te stellen.

 • l.

  It Enerzjyhûs: Het pand Greate Buorren 13b in Garyp dat door de EKG en de gemeente voor dit project wordt ingezet als energieloket;

 • m.

  Modelwoning: een woning in Garyp die in het kader van het uitvoeringsplan aardgasvrij is gemaakt en een voorbeeld- en ambassadeursfunctie in de proeftuin heeft.

 • n.

  Myn EKG: Een op verzoek van de aanvrager samen met de aangewezen adviseurs op basis van een maximaal 1 jaar geleden uitgevoerde quickscan opgesteld plan van aanpak om de woning aardgasvrij te maken (Myn Enerzjy Kar is Gasfrij);

 • o.

  Outside the box: creatieve, vernieuwende en buiten de gangbare kaders gekozen bijzondere en unieke binnen de proeftuin toe te passen maatregelen die leiden tot het aardgasvrij maken van de woning;

 • p.

  Projectleider: de voor het project aardgasvrij Garyp aangewezen externe projectleider die mede verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitvoering van het project;

 • q.

  Quickscan: Scan van de woning en de technische installatie in de woning die in het kader van het project aardgasvrij Garyp volgens het voor dit project vastgestelde format door de voor dit project aangewezen adviseurs wordt uitgevoerd;

 • r.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • s.

  Subsidiabelekosten: het totaal aan kosten die de aanvrager moet maken voor het (laten) uitvoeren van de maatregelen om de woning aardgasvrij te maken. Wanneer voor een deel van de investeringen ISDE subsidie kan worden verkregen, dan wordt die subsidie op de subsidiabele kosten in mindering gebracht;

 • t.

  Subsidie-ontvanger: aanvrager wiens op grond van deze verordening ingediende aanvraag is gehonoreerd en die op grond van een verleningsbeschikking aanspraak kan maken op subsidie.

 • u.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is gesteld voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening.

 • v.

  Subsidievaststelling: het besluit van het college waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • w.

  Subsidieverlening: het besluit van het college dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • x.

  Uitvoeringsplan: het door de Gemeente Tytsjerksteradiel ingediende en goedgekeurde uitvoeringsplan dat is gevoegd bij de aanvraag van de Decentralisatie-uitkering door de gemeente en dat betrekking heeft op de proeftuin.

 • y.

  Utiliteitsbouw: vastgoed zonder woonbestemming waarvan de aardgasaansluiting na 1 november 2018 is afgesloten en het gebouw en het tapwater aardgasloos wordt verwarmd en waarin (indien van toepassing) op elektra wordt gekookt.

 • z.

  Woning: een gebouw dat voor bewoning is bestemd of een afzonderlijk gedeelte van een gebouw, welk gedeelte tot bewoning is bestemd, en als een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 BW wordt aangemerkt. Dit betekent o.a. dat de woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc.

   

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEVERSTREKKING

§ 2.1 Algemeen

Artikel 2. Reikwijdte

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel kan op aanvraag subsidie voor het aardgasvrij maken van een bestaande woning in Garyp verstrekken.

Artikel 3. Subsdieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening is jaarlijks ten hoogste het volgende bedrag beschikbaar:

 • 2019: € 2000.000,--

 • 2020: € 500.000,--

 • 2021: € 500.000,--

 • 2022: € 500.000,--

 • 2023: € 500.000,--

 • 20232030: P.M.

 • 2.

  Indien in enig jaar een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verleend, wordt het resterende bedrag aan het desbetreffende subsidieplafond voor het volgend jaar toegevoegd.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van datum van binnenkomst;

  • b.

   Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken en als zodanig zijn aangemerkt in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 5. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  de percentages, normbedragen en maximale bedragen in de bijlage bij deze verordening aan te passen;

 • 2.

  de in bijlage bij deze verordening vermelde lijst van maatregelen uit te breiden en/of in te korten;

 • 3.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden en verplichtingen te verbinden.

   

§ 2.2 Aanvraag

Artikel 6. Wijze van indiening

Een aanvraag om subsidie dient op papier te worden ingediend bij it Enerzjyhûs, Greate Buorren 13b, 9263 PM te Garyp

Artikel 7. In te dienen bescheiden

 • 1.

  Bij een aanvraag om subsidie te verlenen wordt gebruik gemaakt van het hiervoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie kan niet eerder worden ingediend dan nadat een quickscan is uitgevoerd. De quickscan mag op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar. Desgewenst kan aanvrager ter uitwerking en onderbouwing van zijn aanvraag in het kader van het project Aardgasvrij Garyp hiervoor een plan van aanpak “myn EKG” als bedoeld in deze verordening laten opstellen.

 • 3.

  Het aanvraagformulier is in “it Enerzjyhûs” te krijgen en wordt met begeleiding van de projectleider of diens vervanger volledig ingevuld.

 • 4.

  In de aanvraag vermeldt de aanvrager in ieder geval:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het adres van de woning indien deze afwijkt van het woonadres van de aanvrager;

  • c.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • d.

   het bankrekeningnummer van de aanvrager;

  • e.

   een ondertekening van de aanvrager.

 • 5.

  De aanvraag moet worden voorzien van een plattegrond, tekeningen en omschrijving waaruit duidelijk blijkt welke maatregelen zullen worden genomen om de woning aardgasvrij te maken.

 • 6.

  Bij een eigenaar die (nog) niet woont op het adres van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient de koopovereenkomst van de woning getoond te kunnen worden;

 • 7.

  Is of wordt de eigenaar niet de bewoner van de woning maar is er sprake van verhuur, dan dient de eigenaar voordat de aanvraag wordt ingediend met de huurder in overleg te treden over de uitvoerbaarheid van zijn plan en de consequenties hiervan;

Artikel 8: Afhandeling ontvangst aanvraag

 • 1.

  De ontvangst van de aanvraag wordt schriftelijk bevestigd;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen;

 • 3.

  Is de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling nog steeds onvolledig, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en van dit besluit wordt aanvrager schriftelijk in kennis gesteld;

 • 4.

  Aanvragen die volledig zijn worden afgehandeld in volgorde van de datum van binnenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 3b;

   

§ 2.3 Verlening

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst op een ingediende aanvraag om subsidie.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie te verlenen in ieder geval af indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren doordat het subsidieplafond is bereikt of het maximale subsidiebedrag per woning is toegekend;

 • 2.

  Er gegronde redenen bestaan om aan te nemen of kan worden vastgesteld dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage kan worden voldaan en/of op voorhand niet aannemelijk is dat de woning aardgasvrij wordt gemaakt;

 • 3.

  Een eventueel benodigde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

 • 4.

  De aanvraag is ingediend voor maatregelen die al zijn getroffen voor de datum dat de quickscan in het kader van dit project is uitgevoerd;

 • 5.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking zal leiden;

 • 6.

  Aanvrager niet de eigenaar of mede-eigenaar van de woning is;

 • 7.

  De woning niet in het postcodegebied van Garyp is gelegen.

Artikel 11. Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het in de bijlage genoemde percentage van de subsidiabele kosten maar nooit meer dan:

 • Voor het jaar 2019: € 10.000,-- per woning;

 • Voor het jaar 2020: € 9.000,-- per woning;

 • Voor het jaar 2021 en verder: € 8.300,-- per woning;

 • 2.

  Voor outside the box oplossingen kan het college besluiten om:

  • a.

   Wanneer de oplossing tevens valt in het te subsidiëren maatregelpakket 1 t/m 3 uit de bijlage naast de hierboven genoemde subsidie nog een extra subsidie van het in de bijlage genoemde percentage van de investering tot maximaal € 2.000,-- toe te kennen;

  • b.

   Wanneer de oplossing niet valt in het te subsidiëren maatregelpakket 1 t/m 3 uit de bijlage nog een extra subsidie van het in de bijlage genoemde percentage van de investering tot maximaal € 4.500,-- toe te kennen.

Artikel 12. Zelfwerkzaamheid

De in de bijlage genoemde maatregelen of mogen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd/aangebracht. In dat geval worden alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt. De aanvrager die in eigen beheer deze maatregelen aan de woning aanbrengt, voert deze werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 13. Viertal modelwoningen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 11 en 12 kan het college overeenkomstig het uitvoeringsplan voor een viertal modelwoningen besluiten het aardgasvrij maken van de woning grotendeels of geheel te subsidiëren;

 • 2.

  Bij de keuze van het viertal modelwoningen en de bepaling van het subsidiebedrag speelt het type woning, de te treffen maatregelen, de termijn waarbinnen de woning aardgasvrij kan worden gemaakt en de kosten een rol;

 • 3.

  Aan de subsidieverlening van een modelwoning worden in het kader van het project voorwaarden verbonden teneinde de voorbeeld- en ambassadeursfunctie te borgen.

Artikel 14. Utiliteitsbouw

In afwijking van het bepaalde in deze verordening kan het college in uitzonderingssituaties en indien dit een positieve bijdrage levert aan het draagvlak voor dit project besluiten om de in artikel 11 genoemde subsidiebedragen ook voor in Garyp aanwezige utiliteitsbouw beschikbaar te stellen.

Artikel 15. Woningcorporatie

PM.

Artikel 16. Termijn voor de uitvoering

 • 1.

  De maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de verleningsbeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning;

 • 2.

  In bijzondere situaties kan het college op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besluiten bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen;

Artikel 17. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval

  • a.

   De hoogte van de subsidie;

  • b.

   De termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd en de woning aardgasvrij is;

  • c.

   De wijze waarop de gereedmelding moet worden ingediend en verantwoording over de getroffen maatregelen wordt afgelegd.

 • 2.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden, voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 18. Bevoorschotting

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek een voorschot verlenen tot 75% van het subsidiebedrag.

 

§ 2.4 Verantwoording en vaststelling

Artikel 19. Verantwoording over getroffen maatregelen

Subsidie-ontvanger dient aan te tonen dat de maatregelen waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd, dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden, voorschriften en verplichtingen en dat de woning aardgasvrij is gemaakt.

Artikel 20. Vaststelling

 • 1.

  Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen de uitvoeringstermijn ingediend door middel van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde gereedmeldingsformulier;

 • 2.

  Het gereedmeldingsformulier is in “it enerzjyhûs” te krijgen en wordt met begeleiding van de projectleider of diens plaatsvervanger ingediend;

 • 3.

  Bij het gereedmeldingsformulier moeten facturen van aangeschaft materiaal en uitgevoerde werkzaamheden worden bijgesloten waaruit blijkt dat de maatregelen waarvoor subsidie is verleend zijn uitgevoerd, dienen betaalbewijzen te kunnen worden getoond en moet het bewijs worden geleverd dat de woning aardgasvrij is gemaakt;

 • 4.

  Met het gereedmeldingsformulier verklaart de subsidieontvanger tevens dat de afsluiting van de aardgasaansluiting niet ongedaan zal worden gemaakt;

 • 5.

  Een door de gemeente aangewezen inspecteur dient op verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de getroffen maatregelen ter plaatse te inspecteren.

Artikel 21. Geen subsidie of lagere vaststelling

De subsidie is nihil wanneer bij de gereedmelding of bij het ontbreken van een tijdige gereedmelding blijkt dat de woning niet binnen de in de subsidieverlening gestelde termijn aardgasvrij is gemaakt.

 

De subsidie kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 Awb in ieder geval lager worden vastgesteld indien de woning wel binnen de in de subsidieverlening gestelde termijn aardgasvrij is gemaakt en:

 • 1.

  de maatregelen waarvoor subsidie is verleend niet/niet geheel zijn uitgevoerd;

 • 2.

  de subsidie-ontvanger niet (volledig) heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorschriften, voorwaarden of verplichtingen;

 • 3.

  de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidie zou hebben geleid;

 • 4.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten;

Artikel 22. Uitbetaling

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt binnen 4 weken vastgesteld en uitgekeerd op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingsformulier;

 • 2.

  Wanneer een voorschot is toegekend wordt dit bedrag op het vastgestelde subsidiebedrag in mindering gebracht;

Artikel 23. Terugvordering

 • 1.

  De subsidie-ontvanger is na de subsidievaststelling verplicht een teveel aan ontvangen voorschot onverwijld terug te betalen, tenzij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel tot verrekening op een andere wijze heeft besloten.

 • 2.

  Bij terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten kan het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel de subsidieontvanger verplichten de met de terugvordering verband houdende kosten te voldoen. Tevens kan in dat geval de wettelijke rente worden gevorderd.

Artikel 24. Eigendomsoverdracht

Indien de subsidie-ontvanger de eigendom overdraagt aan een derde dient de subsidie-ontvanger binnen drie maanden na de overdracht afhankelijk van de situatie:

 • 1.

  Gezamenlijk met de nieuwe eigenaar een verzoek tot overdracht van de subsidie in waarbij alle verplichtingen en rechten uit de beschikking en de voorwaarden uit deze verordening op de nieuwe eigenaar overgaan. De aan de vorige eigenaar toegekende voorschotten die nog niet aan maatregelen in de woning zijn besteed worden onverwijld aan de gemeente terug betaald, of:

 • 2.

  Een schriftelijke afstandsverklaring van de subsidie in en betaalt een eventueel ontvangen voorschot onverwijld aan de gemeente terug, of:

 • 3.

  een gereedmeldingsformulier in wanneer de woning binnen de in deze verordening genoemde voorwaarden en overeenkomstig de subsidieverlening onder de verantwoordelijkheid van subsidie-ontvanger aardgasvrij is gemaakt.

Artikel 25. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 26. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 10 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidie-ontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel moet in het besluit gemotiveerd worden.

Artikel 27. In werkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op eerste dag na publicatie en vervalt met ingang van de dag dat het totale susbidieplafond van € 5.105.814,-- is bereikt.

Artikel 28. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 28 maart 2019.

De Raad voornoemd,

de griffier

O.E. de Vries

de voorzitter

drs. L.J. Gebben

BIJLAGE 1 BIJ DEELVERORDENING SUBSIDIE AARDGASVRIJ GARYP

 

Subsidie kan worden aangevraagd op basis van een voor dit project uitgevoerde quickscan voor maatregelen die er uiteindelijk toe leiden dat de woning binnen de in de verleningsbeschikking genoemde termijn aardgasvrij wordt gemaakt.

Een in het kader van dit project geboden mogelijkheid om na de quickscan met de aangewezen adviseurs een plan van aanpak op te stellen (myn EKG) wordt daarbij aanbevolen.

 

Het maximale subsidiebedrag per woning bedraagt het in artikel 11 van de subsidieverordening genoemde subsidiebedrag.

Voor de bepaling van de subsidiabele kosten wordt de volgende onderverdeling toegepast:

 

Maatregelpakket 1: ISOLATIE

Onder dit pakket worden alle maatregelen verstaan die nodig zijn om de schil van de woning te isoleren teneinde minder energie te gebruiken. Gedacht moet daarbij worden aan het aanbrengen van bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie (HR+, HR++, Tripleglas, Voorzetramen, Monumentenglas), dakisolatie, kier- en luchtdichting.

In tegenstelling tot andere subsidieregelingen wordt de R of U-waarde van het toe te passen materiaal niet voorgeschreven en wordt niet per m2 toegepast isolatiemateriaal gesubsidieerd. De maatregel moet doelmatig zijn. Dit betekent dat de te treffen maatregel moet bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om de woning binnen de in de subsidieverlening genoemde termijn aardgasvrij te maken.

 

Subsidiabele kosten:

Subsidiabel zijn de kosten van de isolerende maatregelen waarvan (met bijvoorbeeld een plan van aanpak “Myn EKG”) kan worden aangetoond dat die worden gemaakt om de woning overeenkomstig deze verordening aardgasvrij te maken.

Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed dan zijn de subsidiabele kosten inclusief de kosten van arbeid en het niet verrekenbare deel van de BTW. Bij zelfwerkzaamheid wordt de subsidie alleen over de materiaalkosten berekend.

 

Percentage:

De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.

 

Maatregelpakket 2: INSTALLATIE

Onder dit pakket worden alle maatregelen verstaan die nodig zijn om de technische installatie van de woning aardgasvrij te maken. Gedacht moet daarbij worden aan een vervangende warmtebron voor de verwarming (bv. een warmtepomp) en het warmwater (bv. een luchtwarmtepompboiler) of een combinatie hiervan, een aardgasvrij kooktoestel (bv. een inductiekookplaat), een gewijzigd warmte-afgiftesysteem (bv. vloerverwarming of infrarood panelen), een gewijzigd ventilatiesysteem, de afsluitkosten van de gasaansluiting maar ook de kosten van een vervangende energiebron op of aan de woning (bv. zonnepanelen). Ook nieuwe installatietechniek valt onder dit maatregelpakket.

In tegenstelling tot andere subsidieregelingen wordt niet per apparaat gesubsidieerd maar gaat het om de toe te passen maatregel of een combinatie hiervan. De maatregel moet doelmatig zijn. Dit betekent dat de te treffen maatregel moet bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om de woning binnen de in de subsidieverlening genoemde termijn aardgasvrij te maken.

 

Subsidiabele kosten:

Subsidiabel zijn de kosten van de installatietechnische maatregelen waarvan (met bijvoorbeeld een plan van aanpak “Myn EKG”) kan worden aangetoond dat die worden gemaakt om de woning overeenkomstig deze verordening aardgasvrij te maken.

Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed dan zijn de subsidiabele kosten inclusief de kosten van arbeid en het niet verrekenbare deel van de BTW. Bij zelfwerkzaamheid wordt de subsidie alleen over de materiaalkosten berekend. Installatietechnisch werk moet goed en veilig en conform de in Nederland gehanteerde normstelling en regelgeving worden uitgevoerd.

De subsidies uit deze verordening mogen worden gecombineerd met een te verkrijgen ISDE subsidie maar deze wordt dan wel in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.

 

Percentage:

De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

 

Maatregelenpakket 3: EXTERNE FINANCIERING

Onder dit pakket worden de kosten van alle maatregelen verstaan die nodig zijn om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren. Alleen externe financieringsconstructies met een geldverstrekker die onder het toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten komen voor subsidie in aanmerking.

De maatregel moet doelmatig zijn. Dit betekent dat de te treffen maatregel moet bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om de woning aardgasvrij te maken. Wanneer bijvoorbeeld voor (een deel van) de investeringen een groenhypotheek wordt afgesloten, dan zou voor afsluitprovisie of andere eenmalige kosten of voor het rentedeel subsidie kunnen worden aangevraagd.

 

Subsidiabele kosten:

Subsidiabel zijn de kosten van de externe financieringsmaatregelen waarvan (met bijvoorbeeld een plan van aanpak “Myn EKG”) kan worden aangetoond dat die moeten worden gemaakt voor de noodzakelijke investering om de woning overeenkomstig deze verordening aardgasvrij te maken.

 

Maximaal bedrag:

De subsidie voor maatregelpakket 3 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,--

 

Het totale subsidiebedrag voor de maatregelpakket 1 tot en met 3 is het in artikel 11 van het in de deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp genoemde bedrag.

 

 

Outsidethe box maatregel

Voor creatieve, vernieuwende en buiten de gangbare kaders gekozen bijzondere en unieke binnen de proeftuin toe te passen maatregelen die leiden tot het aardgasvrij maken van de woning kan het college besluiten een extra subsidie toe te kennen.

De maatregel moet doelmatig zijn. Dit betekent dat de te treffen maatregel moet bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om de woning aardgasvrij te maken.

 

Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten van de outside the box maatregel.

Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed dan zijn de subsidiabele kosten inclusief de kosten van arbeid en het niet verrekenbare deel van de BTW. Bij zelfwerkzaamheid wordt de subsidie alleen over de materiaalkosten berekend. Installatietechnisch werk moet goed en veilig en conform de in Nederland gehanteerde normstelling en regelgeving worden uitgevoerd.

 

Subsidie

Wanneer de kosten van de outside the box maatregel mogelijk ook als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,--.

Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,--.

 

In een tabel samengevat:

Maatregelpakket

Subsidie

Maximum

1. Isolatie

60% van subs. kosten

 

2. Installatie

50% van subs. kosten

 

3. Financiering

50% van subs. kosten

€ 1.000,--

Maximum

1 + 2 + 3

2019: € 10.000,--

2020: € 9.000,--

2021 e.v.: € 8.300,--

 

 

 

4. Outsidethe box

10% indien kosten ook subs. 1,2,3

€ 2.000,--

 

anders 50% van subs. kosten

€ 4.500,--

 

Het niet binnen de in de subsidieverlening genoemde termijn aardgasvrij maken van de woning leidt er toe dat de subsidie op € 0,-- zal worden vastgesteld.