Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
CiteertitelMandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020bijlage 1

28-11-2019

bgr-2019-1044

17-04-201920-04-201801-01-2020nieuwe regeling

05-04-2018

bgr-2019-386

Z.94393/D

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

 

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 

Overwegende dat de mandaatregeling van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant op 13 maart 2013 is vastgesteld;

 

Overwegende dat bij besluit van 10 december 2015 deze regeling is gewijzigd in “Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant versie 1 januari 2016”;

 

Overwegende dat door organisatorische wijzigingen het wenselijk is om de aangehaalde mandaatregeling te actualiseren;

 

 

BESLUIT

Vast te stellen

Artikel 1 Inleidende bepaling

De bepalingen zoals opgenomen in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot mandaat zijn op deze regeling van toepassing.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

 • 1.

  De bevoegdheden die krachtens mandaat zijn opgedragen en waarop het bepaalde in deze regeling van toepassing is, zijn opgesomd in de mandaatlijst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die periodiek wordt geactualiseerd.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid betrekking heeft op een rechtshandeling waarbij in het kader van het verrichten van deze rechtshandeling het bestuursorgaan of de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in en buiten rechte moet worden vertegenwoordigd, is het bepaalde in artikel 18, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toepassing.

Artikel 3 Beperkingen aan het mandaat

 • 1.

  De verleende mandaten gelden voor zover gehandeld wordt binnen bestuurlijk vastgestelde kaders en regelingen.

 • 2.

  Indien het mandaat bevoegdheden betreft die door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur zijn overgedragen is het mandaat beperkt tot die bevoegdheden met inachtneming van de regels door het Algemeen Bestuur afgegeven.

 • 3.

  Bij een gerede verwachting dat bij het nemen van een beslissing sprake is van bestuurlijke gevoeligheid of van een substantieel financieel of juridisch afbreukrisico, wordt overleg gevoerd tussen de directeur en verantwoordelijk portefeuillehouder of het bewuste mandaat door de directeur mag worden uitgeoefend.

 • 4.

  De verleende mandaten hebben zonder uitzondering alleen betrekking op het nemen van primaire besluiten (voor zover van toepassing).

Artikel 4 Schakelbepaling

Waar in dit besluit gesproken wordt over het beslissen op aanvragen, verzoeken en dergelijke, omvatten de bevoegdheden niet alleen het nemen van een positieve beslissing maar ook alle daarmee samenhangende en/of opvolgende beslissingen zoals het weigeren, beëindigen, opschorten, niet ten uitvoer leggen, verminderen, bevoorschotten, (ambtshalve) vaststellen, verlengen, verdagen etc.(tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven).

Artikel 5 Ondertekeningsmandaat

Het Dagelijks Bestuur verleent een algemeen ondertekeningsmandaat voor besluiten die zij heeft genomen aan de directeur.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  De ondertekening van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

 • <functienaam>,

 • <handtekening>

 • <naam ondertekenaar>

 • 2.

  Een ondertekeningsmandaat wordt kenbaar gemaakt door boven de ondertekening van een besluit te vermelden overeenkomstig het door het Dagelijks Bestuur genomen besluit, gevolgd door de ondertekening met naam en functie van de houder van het ondertekeningsmandaat.

Artikel 7 Verbod vaststellen beleidsregels

De gemandateerde is behoudens het geven van aanwijzingen voor het verlenen van ondermandaat niet bevoegd beleidsregels te formuleren voor de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8 Vervanging

 • 1.

  De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door één van de afdelingsmanagers aan te wijzen door de directeur op moment van noodzakelijke vervanging. Indien de directeur onverhoopt niet in staat is om zelf een vervanger aan te wijzen, zal vervanging geschieden zoals opgenomen in de “Vervangingsregeling directeur ODZOB”.

 • 2.

  Bij afwezigheid van overige gemandateerden wordt in de horizontale lijn in zijn/ haar vervanging voorzien.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot 20 april 2018.

 

 

Eindhoven, 5 april 2018

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt – van der Kruis

voorzitter

J.M.L.Tolsma

secretaris

Bijlage  

 

Bevoegdheid

Functionaris

Voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden

   

A. Algemene bedrijfsvoering

 

 

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van algemeen bestuur en dagelijks bestuur, voor zover daaraan geen bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten aan zijn verbonden

Directeur

 

Alle uitgaande brieven, adviezen en overige documenten.

Manager Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

   

Het betreft o.a. het verzenden van bezoekverslagen, adviezen e.d. niet zijnde documenten namens externe bestuursorganen (zoals bedoeld onder

B.)

Het doen uitgaan van e-mails, addenda e.d. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten

Medewerker

Het betreft eenvoudige correspondentie die niet gericht is op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevat of leidt tot enige verplichting.

Bij vermoeden dat hiervan wel sprake is, is de manager bevoegd.

Het nemen van een beslissing op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van Bestuur

Directeur

 

Het aanpassen van de Algemene inkoopvoorwaarden en het ter deponering aanbieden daarvan aan de

Rechtbank

Directeur

 

Het nemen van alle noodzakelijke procesbeslissingen bij het behandelen van bij het Dagelijks Bestuur op grond van de Algemene wet bestuursrecht door externen ingediende bezwaarschriften

Directeur

Het betreft de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten die door het Dagelijks Bestuur zijn genomen.

Het indienen van een bezwaarschrift of verzoekschrift resp. instellen van beroep bij de ter zake bevoegde instantie, inclusief alle daarop volgende proceshandelingen

Directeur

Mandaat voor vaststellen beroepschrift geldt onder het voorbehoud dat DB daadwerkelijk beslist om beroep in te stellen.

   

Het afhandelen van klachten als bedoeld in artikel 9:1 Van de Algemene wet bestuursrecht, die de medewerkers van de Omgevingsdienst betreffen

 

Directeur

 

Het aangaan van contracten inzake het verrichten van een dienst en/of levering door de Omgevingsdienst aan deelnemers van de gemeenschappelijke regeling

Directeur

Manager

Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

Bevoegdheid heeft zowel betrekking op het afsluiten van een zogenaamde Dienstverleningsovereenkomst als ook op basis daarvan af te sluiten contracten voor individuele verzoektaken.

Directeur: onbeperkt en alle risicovolle opdrachten, creditnota’s onbeperkt

Coördinator ICT, Controller, Coördinator P&O en

Manager: tot € 100.000,- exclusief risicovolle opdrachten, creditnota’s < € 5.000,-

 

Het aangaan van contracten inzake het verrichten van een dienst en/of levering door de Omgevingsdienst aan niet-deelnemers van de gemeenschappelijke regeling

Directeur

Manager

Directiesecretaris

Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

     

Directeur: onbeperkt en alle risicovolle opdrachten, creditnota’s onbeperkt. Bevoegdheid is beperkt tot een totale omvang van 10% van het takenpakket van de Omgevingsdienst. Het mandaat omvat alle handelingen die verband houden met de inkoop, dus ook de te doorlopen aanbestedingsprocedure. Directiesecretaris, Coördinator ICT, Controller, Coördinator P&O en Manager: tot € 100.000,- exclusief risicovolle opdrachten en creditnota’s < € 5.000,-

       

Het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot het verstrekken van een opdracht tot het uitvoeren een werk, verrichten van een levering of dienst aan de Omgevingsdienst, evenals het uitoefenen van rechten en/of plichten als neergelegd in de overeenkomst/ opdrachtverstrekking

 Directeur

Manager

Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

 

Het mandaat is voorshands gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de drempelwaarde voor het voeren van een Europese aanbesteding. De bevoegdheid heeft mede betrekking op de handelingen die verband houden met de eventueel te volgen aanbesteding. Inhuur personeel voorbehouden aan directeur.

Directeur: tot een bedrag gelijk aan de drempelwaarde voor het voeren van een Europese aanbesteding.

Coördinator ICT, Controller, Coördinator P&O en Manager: tot € 15.000 euro,-

Het tekenen van betaalopdrachten

Directeur

Manager

Directiesecretaris Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

   

Accordering van betalingen geschiedt altijd door ondertekening van twee personen, te weten de gemandateerde samen met controller of assistentcontroller.

Directeur en directiesecretaris onbeperkt

Coördinator ICT, Controller, Coördinator P&O en

Manager tot € 100.000,-

Het aangaan van een rekening-courantverhouding

 

Directeur

 

 

Het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten (artikel 257ba, tweede lid Sv)

Manager

Het betreft hier de manager die een leidinggevende of coördinerende functie heeft op het vlak van handhaving.

B. Bevoegdheden namens externe bestuursorganen (voor zover door hen gemandateerd)

 

 

Het aangaan van rechtsgedingen, tot het indienen van een bezwaarschrift en tot het instellen van (hoger) beroep

 

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het aanwijzen van toezichthouders

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het aanwijzen van personen ter vertegenwoordiging van een bestuursorgaan in rechte

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het opleggen of effectueren van een last onder bestuursdwang

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het gedogen van een geconstateerde overtreding

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het weigeren of intrekken van een vergunning of ontheffing

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan, tenzij de volgende regel van toepassing is

Het weigeren of intrekken van een vergunning of ontheffing, voor zover de toepasselijke regelgeving geen ruimte laat voor een andere beslissing of de intrekking geschiedt op verzoek van belanghebbende

 

Manager

 

Het namens GS besluiten op een bezwaarschrift waarbij het bezwaar ongegrond wordt verklaard zonder inhoudelijke wijziging of herroeping van het oorspronkelijke besluit, dan wel waarbij niet wordt afgeweken van het advies van de provinciale hoor- en adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften

   

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Alle eenvoudige correspondentie waaronder ontvangstbevestigingen, e-mails, addenda e.d. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten

Medewerker

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende machtigings- en mandaatbesluiten.

Het betreft eenvoudige correspondentie die niet gericht is op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevat of leidt tot enige verplichting. Bij vermoeden dat hiervan wel sprake is, is de manager bevoegd.

 

Alle uitgaande brieven en adviezen die procedurele, financiële of rechtsgevolgen hebben, zoals voornemens en ontwerpbeschikkingen, alsmede alle besluiten voor zover die op grond van deze mandaatlijst niet zijn voorbehouden aan de directeur

 

Manager

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende machtigings- en mandaatbesluiten.

Het heffen van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen om een vergunning of ontheffing

Manager

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende mandaatbesluiten aan de directeur.

Voor zover aan de directeur mandaat is verleend te beslissen op de desbetreffende aanvraag.

   

Voor zover voor het in behandeling nemen van de aanvraag op grond van de gemeentelijke of provinciale legesverordening leges verschuldigd zijn.

  

C. Personeelsaangelegenheden

 

 

Het nemen van alle noodzakelijke procesbeslissingen bij rechtsgedingen of handelingen ter voorbereiding daarop ten aanzien van personeelsaangelegenheden

 

Directeur

 

Dienstverband

 

 

Aangaan van een dienstverband met nieuw personeel, inclusief het aangaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en alle mogelijke vormen van inhuur

Directeur

Bevoegdheid heeft ook betrekking op vaststellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

Het in vaste dienst nemen of verlengen van medewerkers met een tijdelijk contract

 

Directeur

 

Sluiten van raamovereenkomsten met uitzendbureaus en andere derden i.v.m. de daadwerkelijke inzet van tijdelijk personeel (hieronder valt ook: het stopzetten van inhuur)

Directeur

 

Sluiten en ondertekenen van leer-/stage overeenkomsten met scholen en/of stagiaires

Coördinator P&O

     

Rekening houdend met organisatorische kaders

Indien niet passend binnen budget, dan afstemming met directeur

Het benutten van toegewezen budgetten voor inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten met inachtneming van ter zake gestelde voorschriften

 

Directeur

 

Opnemen, wijzigen en laten vervallen van functieomschrijvingen in het kader van bestaande functieboek

 

Directeur

Bevoegdheid heeft mede betrekking op de aan de functiebeschrijving verbonden competenties

Vaststellen wijze van werving ter vervulling van vacatures

 

Adviseur P&O

Conform procedure werving personeel

Aanpassen van formele arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd op verzoek medewerker

Directeur

Betreft de bepalingen van de Wet flexibel werken en geldt voor medewerkers met wie een arbeidsovereenkomst is afgesloten

     

Aanpassen van arbeidsduur op verzoek werkgever

   

Directeur

   

 

Salariëring en vergoedingen

 

 

Toekennen (hoogte) salaris en salaristoelage(n) personeel (o.a.

toekennen functieschaal, periodiek, uitloopschaal en salaristoelage(n) en vergoedingen)

Directeur

Kader vormt de Cao en o.a. de lokale beloningsregeling

Niet-uitkeren salaris en salaristoelage(n) wegens (opzettelijke) nalatigheid medewerker in vervullen van zijn betrekking

Directeur

Kader vormt artikel 7:627 e.v. Burgerlijk wetboek

Opdracht tot waarneming andere betrekking, inclusief toekennen toelage/vergoeding

Directeur

Kader vormt de Cao

Verlenen van opdracht voor / toestemming tot overwerk, inclusief toekennen vergoeding

Manager

Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

 Conform Cao en regeling overwerk

Opdracht tot consignatiedienst

Directeur

   

Kader vormt de Cao

Toekennen, wijzigen en/of intrekken van bestaande onkostenvergoedingen en toelagen

Directeur

   

 

Arbeidsduur en werktijden, verlof

 

 

Vaststellen feitelijke arbeidsduur op een andere omvang dan de formele arbeidsduur

   

Directeur

In overleg met medewerker

Voor zover partijen het in onderling overleg niet eens worden, via bijvoorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding of goed werknemerschap

Vaststellen bijzondere regeling voor de werktijden

 

Directeur

Kader is de Cao

Aan en verkopen vakantie-uren door medewerker

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

In overleg met Adviseur P&O

Kader vormt de Cao

Verlenen vakantie/verlof

Manager

Coördinator ICT

Controller

Coördinator P&O

 

Mandaat heeft ook betrekking op lengte aaneensluitende vakantie.

   

Verlenen langdurig of kortstondig buitengewoon verlof ongeacht de reden, evenals bepalen vergoeding daarvoor

   

 

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

In overleg met Adviseur P&O

Betreft calamiteiten- en ander kort verzuimverlof of kraamverlof, verlof wegens huwelijk, geregistreerd partnerschap, zorgverlof, zwangerschaps- , ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en onbetaald verlof t.b.v.

de levensloopregeling

Kader vormt de Cao en Wet Arbeid en Zorg

Ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

 

 

Opdracht aan Arbodienst tot geneeskundig onderzoek

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

   

In overleg met Adviseur P&O

Buitendienst stellen medewerker naar aanleiding van geneeskundig onderzoek of het tijdelijk belasten met andere (re-integratie)werkzaamheden

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

   

In overleg met Adviseur P&O

Verzoek aan het UWV om medewerker in aanmerking te laten komen voor maatregelen en voorzieningen in het belang van zijn gezondheid of arbeidsgeschiktheid

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

   

In overleg met Adviseur P&O

Toekennen hoogte salaris tijdens ziekte.

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

In overleg met Adviseur P&O

Kader vormt titel 10 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en Cao

Toekennen aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 

Directeur

In overleg met Adviseur P&O

Kader vormt de Cao

Toekennen overlijdensuitkering nabestaanden bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 

Directeur

In overleg met Adviseur P&O

Kader vormt de Cao

Vaststellen en vergoeden kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 

Directeur

In overleg met Adviseur P&O

Vaststellen van rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

In overleg met Adviseur P&O

Voorbeelden van beslissingen in dit kader zijn; vaststellen maatregelen en stellen van voorschriften met het oog op het kunnen verrichten van eigen arbeid of passende arbeid en alle daarmee samenhangende maatregelen, vaststellen Plan van Aanpak en evaluaties in het kader van Wet verbetering poortwachter, herplaatsing in passende arbeid, (bv. via outplacement) terugkeer in betrekking na ziekte

 

Bepalen hoogte salaris bij samenloop van salaris bij ziekte met ZW-uitkering, WW-uitkering en uitkering op grond van de WIA

 

Directeur

In overleg met Adviseur P&O

Betreft onder meer het vaststellen van de hoogte van de salaris

Vaststellen en toekennen garantie-uitkering

           

Directeur

           

In overleg met Adviseur P&O

           

Ontslag

 

 

Opzegging van de arbeidsovereenkomst, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst

Directeur

Betreft alle mogelijke redenen van ontslag: artikel 7:669 lid 3 Burgerlijk Wetboek, ontslag op staande voet, opzegging wegens bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd, opzegging tijdens proeftijd, met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst), tussentijds ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, etc.

Einde van rechtswege arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of tijdelijke urenuitbreiding

Directeur

Bevoegdheid geldt ook bij tussentijdse beëindiging

Opleggen van schorsing als ordemaatregel

Directeur

 

Inhouden salaris bij schorsing

Directeur

 

Vervullen van de werkgeversrol tot en met ontslagverlening bij WIA

Adviseur P&O

Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met het UWV, het begeleiden van re-integratietrajecten en het aanvragen van werkgeverssubsidie

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

 

 

Toekennen aanvullende en aansluitende werkloosheidsuitkering, inclusief mogelijkheid van afkoop

Directeur

Bevoegdheid omvat mede toekennen lokale/sectorale werkeloosheidsuitkeringen en bepalen samenloop met suppletie, bepalen anticumulatie, uitkering bij overlijden, etc.

Opleggen verplichtingen en sancties

Directeur

Bevoegdheden betrekking hebbende op de verplichtingen en sancties ingevolge de Werkloosheidswet die van analoge toepassing zijn

Toekennen aanvulling op uitkering en –ziekengeld, -

Waz-uitkering en REA-uitkering

Directeur

 

Alle beslissingen omtrent bovenwettelijke re-integratiemaatregelen

Directeur

 

Voorzieningen bij werkeloosheid

 

 

Opstellen re-integratieplan

   

Directeur

Toepassing artikel 72a WW

Toepassen sancties

Directeur

Bevoegdheid heeft betrekking op analoge toepassing sancties ingevolge werkloosheidswet

Toekennen bijzondere uitkering bij ontslag ingeval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

 Directeur

Kader vormt de Cao

Uitkeringsregeling ontslag

 

 

Toekennen transitievergoeding

Directeur

De aanspraak op een transitievergoeding volgt uit titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Toekennen ontslaguitkering op aanvraag

Directeur

Bevoegdheid omvat mede het vaststellen dat geen recht op uitkering bestaat en het toekennen van een bijzondere verlenging

Toekennen verhuiskostenvergoeding

Directeur

 

Suppletie

 

 

Vaststellen recht op suppletie

         

Directeur

         

 

Overige rechten en verplichtingen

 

 

Wijziging in de arbeidsvoorwaarde(n)

Directeur

       

In overleg met medewerker

Voor zover partijen het in onderling overleg niet eens worden, via bijvoorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding, goed werknemerschap, redelijkheidstoets, instructierecht

Al dan niet verlenen van toestemming tot het gebruik van Omgevingsdienst-eigendommen en tot het gebruik maken van hetgeen hem of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

In overleg met Adviseur P&O

Verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden

Directeur

 

Verlenen van toestemming tot het aannemen van vergoedingen, beloningen en giften of beloften van derden

Directeur

   

 

Verplichten van de medewerker in het belang van de dienst andere werkzaamheden te verrichten dan die de medewerker normaal verricht dan wel werkzaamheden te verrichten buiten de vastgestelde werktijden

Directeur

 

Opleggen verplichting tot vergoeding voor schade aan omgevingsdienst-eigendommen

Directeur

 

Voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken en opstellen –verslag

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

Beoordelaar is de eerstverantwoordelijk hiërarchisch leidinggevende van de medewerker

Vaststellen (periodieke) beoordeling en functionering

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

Mandaat dient uitgeoefend te worden op basis van vastgestelde formulieren

De functionaris die het functioneringsformulier opstelt en vaststelt is de eerstverantwoordelijk hiërarchisch leidinggevende van de medewerker. Vaststelling van het beoordelingsformulier voor medewerkers geschiedt mede door directeur. Vaststelling van het beoordelingsformulier voor directeur geschiedt door portefeuillehouder

Ontzeggen toegang tot betreden Omgevingsdienstkantoren dan wel het verblijf aldaar

Directeur

 

Vergoeden reis- en verblijfkosten ter zake van reizen in het belang van de dienst, alsmede van schade aan hem toebehorende kleding en uitrusting geleden door medewerker ten gevolge van de vervulling van zijn functie tijdens dienstreizen

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

 

Toestemming gebruik motorvoertuig ODZOB

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

 

Toekennen bijzondere beloning in de vorm van extra verlof

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

 

Disciplinaire straffen

 

 

Opleggen van disciplinaire straffen (waaronder  waarschuwing en schriftelijke berisping) wegens plichtverzuim

 

Directeur

 

Opleiding en ontwikkeling

 

 

Vaststellen Persoonlijk Ontwikkelingsplan en

Persoonlijk Prestatieplan

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

De functionaris die het functioneringsformulier opstelt en vaststelt is de eerstverantwoordelijk hiërarchisch leidinggevende van de medewerker

Het toepassen van artikel 8.2 Cao (Volgen van een noodzakelijk opleiding)

       

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

 

Het geven van opdracht of het verlenen van toestemming tot deelname aan cursussen/opleidingen en andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten verband houdende met het uitoefenen van de functie

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

Conform opleidingsplan en binnen beschikbaar budget

Verplaatsingskosten

 

 

Verlenen Tegemoetkoming woon-werkverkeer en dienstreizen

Manager

Coördinator ICT Controller

Coördinator P&O

 

 

Kader vormt de Cao en het Vervoersplan ODZOB

 

Toelichting op mandaatlijst

 

Inleiding

Bij besluit van 13 maart 2013 is de directeur gemandateerd om namens het Dagelijks Bestuur een aantal bevoegdheden uit te oefenen. In verband met organisatorische wijzigingen heeft het Dagelijks Bestuur voor het laatst bij besluit van 9 mei 2018 de mandaatregeling gewijzigd. Daarnaast is de directeur middels besluiten van een aantal colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten gemandateerd om namens hen bevoegdheden uit te oefenen.

Om tot een efficiënte dienstverlening te komen is het van belang dat een aantal aan de directeur gemandateerde bevoegdheden worden ondergemandateerd of dat bevoegdheden via een volmacht/ondervolmacht aan de directeur wordt verleend. Het gaat daarbij om bevoegdheden die de omgevingsdienst zelfstandig uitvoert of de organisatie van de eigen dienst betreffen zoals bijvoorbeeld personeelsgerelateerde zaken, maar ook om bevoegdheden die de directeur van externe bestuursorganen (provincie en gemeenten) gemachtigd of gemandateerd heeft gekregen.

In de mandaat- en machtigingsbesluiten van de provincie en diverse gemeenten aan de directeur, is opgenomen dat de gemandateerde danwel gemachtigde bevoegdheden in ondermandaat/machtiging of volmacht/ondervolmacht verleend mogen worden aan functionarissen binnen deze dienst.

 

Systematiek ondermandatering

In het besluit worden in de eerste kolom de bevoegdheden beschreven. In de tweede kolom staat aan wie de bevoegdheid tot (onder)mandaat, (onder)volmacht wordt verleend en in de derde kolom staan voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden.

Deel A van het besluit bevat bevoegdheden die de directeur gemandateerd heeft gekregen van het Dagelijks Bestuur of waarvoor de dienst vanuit haar dienstverlenende opdracht zelf verantwoordelijk is. Het betreft dan stukken die namens de eigen organisatie worden verzonden.

Deel B van het besluit bevat bevoegdheden die de directeur gemandateerd heeft gekregen van andere bestuursorganen en die verder ondergemandateerd mogen worden binnen de eigen organisatie. In deze gevallen gaat het altijd om bevoegdheden die namens een extern bestuursorgaan worden uitgevoerd.

Deel C van het besluit bevat bevoegdheden die de interne organisatie betreffen,  gericht op personeelsaangelegenheden, en waarvoor volmacht, ondervolmacht is verleend.

 • A.

  Algemene bedrijfsvoering

  Ten aanzien van de bevoegdheden die betrekking hebben op de algemene bedrijfsvoering, geldt dat de meeste bevoegdheden door het Dagelijks Bestuur aan de directeur zijn gemandateerd. Bevoegdheden van algemene aard zijn verder ondergemandateerd. Er is een algemene omschrijving gehanteerd waarbij de bevoegdheden in ondermandaat worden verleend aan de coördinatoren bedrijfsvoering (waaronder de Coördinator bedrijfsvoering, Controller en Adviseur P&O-I), aan de managers en bij uitzondering aan de medewerker zelf. Bevoegdheden die aan de medewerker worden verleend vallen onder de hierboven al genoemde “eenvoudige correspondentie”. Het gaat dan om zaken die niet zijn gericht op enig rechtsgevolg of kunnen leiden tot enige verplichting. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het verzenden van documenten en brieven door de ODZOB die niet gericht zijn op enig rechtsgevolg of kunnen leiden tot enige verplichting zoals e-mails, opsturen van reeds openbaar gemaakte stukken zoals rapporten e.d. waaruit geen rechtsgevolg meer voortvloeit.

 • B.

  Bevoegdheden door externe bestuursorganen

  Naast de bevoegdheden die de directeur gemandateerd heeft gekregen van het Dagelijks Bestuur, beschikt de directeur over bevoegdheden die door andere bestuursorganen (gemeenten en provincie) aan haar zijn gemandateerd. In de verleende mandaten aan de directeur is tevens opgenomen dat de mogelijkheid bestaat om deze bevoegdheden te ondermandateren aan onder de directeur ressorterende (leidinggevende) functionarissen. Uitgangspunt is, om daar waar de mandaatbesluiten dit toestaan, ondermandaat te verlenen aan medewerkers, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de directeur zijn voorbehouden. Dat laatste betreft de bevoegdheid tot het aangaan van rechtsgedingen, het aanwijzen van toezichthouders, het aanwijzen van personen tot vertegenwoordiging van het college in rechte, het weigeren van een vergunning of ontheffing (behalve als de toepasselijke regelgeving geen ruimte laat voor een andere beslissing of geschiedt op verzoek van belanghebbende), het opleggen van een last onder bestuursdwang, het gedogen van een geconstateerde overtreding en het besluiten op een bezwaarschrift. Voor de duidelijkheid zijn deze bevoegdheden expliciet in dit besluit vermeld. In het besluit zelf is aangegeven dat in geval van onduidelijkheden het aanbeveling verdient de bevoegdheid neer te leggen bij het hogere echelon. Dat geldt uiteraard ook voor zaken die als “bestuursgevoelig” zijn aan te merken.

 • C.

  P&O gerelateerde bevoegdheden

  De bevoegdheden in het kader van de uitvoering van personeelsbeleid zijn in (onder)volmacht verleend aan de directeur, Coördinator bedrijfsvoering, Controller, Adviseur P&O-I en manager. Voor een groot aantal van deze bevoegdheden, is in de toelichting opgenomen dat deze bevoegdheid wordt uitgeoefend in overleg met de Adviseur P&O-I.