Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
CiteertitelMandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201920-04-201801-01-2020nieuwe regeling

05-04-2018

bgr-2019-386

Z.94393/D

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

 

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 

Overwegende dat de mandaatregeling van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant op 13 maart 2013 is vastgesteld;

 

Overwegende dat bij besluit van 10 december 2015 deze regeling is gewijzigd in “Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant versie 1 januari 2016”;

 

Overwegende dat door organisatorische wijzigingen het wenselijk is om de aangehaalde mandaatregeling te actualiseren;

 

 

BESLUIT

Vast te stellen

Artikel 1 Inleidende bepaling

De bepalingen zoals opgenomen in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot mandaat zijn op deze regeling van toepassing.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

 • 1.

  De bevoegdheden die krachtens mandaat zijn opgedragen en waarop het bepaalde in deze regeling van toepassing is, zijn opgesomd in de mandaatlijst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die periodiek wordt geactualiseerd.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid betrekking heeft op een rechtshandeling waarbij in het kader van het verrichten van deze rechtshandeling het bestuursorgaan of de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in en buiten rechte moet worden vertegenwoordigd, is het bepaalde in artikel 18, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toepassing.

Artikel 3 Beperkingen aan het mandaat

 • 1.

  De verleende mandaten gelden voor zover gehandeld wordt binnen bestuurlijk vastgestelde kaders en regelingen.

 • 2.

  Indien het mandaat bevoegdheden betreft die door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur zijn overgedragen is het mandaat beperkt tot die bevoegdheden met inachtneming van de regels door het Algemeen Bestuur afgegeven.

 • 3.

  Bij een gerede verwachting dat bij het nemen van een beslissing sprake is van bestuurlijke gevoeligheid of van een substantieel financieel of juridisch afbreukrisico, wordt overleg gevoerd tussen de directeur en verantwoordelijk portefeuillehouder of het bewuste mandaat door de directeur mag worden uitgeoefend.

 • 4.

  De verleende mandaten hebben zonder uitzondering alleen betrekking op het nemen van primaire besluiten (voor zover van toepassing).

Artikel 4 Schakelbepaling

Waar in dit besluit gesproken wordt over het beslissen op aanvragen, verzoeken en dergelijke, omvatten de bevoegdheden niet alleen het nemen van een positieve beslissing maar ook alle daarmee samenhangende en/of opvolgende beslissingen zoals het weigeren, beëindigen, opschorten, niet ten uitvoer leggen, verminderen, bevoorschotten, (ambtshalve) vaststellen, verlengen, verdagen etc.(tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven).

Artikel 5 Ondertekeningsmandaat

Het Dagelijks Bestuur verleent een algemeen ondertekeningsmandaat voor besluiten die zij heeft genomen aan de directeur.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  De ondertekening van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

 • <functienaam>,

 • <handtekening>

 • <naam ondertekenaar>

 • 2.

  Een ondertekeningsmandaat wordt kenbaar gemaakt door boven de ondertekening van een besluit te vermelden overeenkomstig het door het Dagelijks Bestuur genomen besluit, gevolgd door de ondertekening met naam en functie van de houder van het ondertekeningsmandaat.

Artikel 7 Verbod vaststellen beleidsregels

De gemandateerde is behoudens het geven van aanwijzingen voor het verlenen van ondermandaat niet bevoegd beleidsregels te formuleren voor de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8 Vervanging

 • 1.

  De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door één van de afdelingsmanagers aan te wijzen door de directeur op moment van noodzakelijke vervanging. Indien de directeur onverhoopt niet in staat is om zelf een vervanger aan te wijzen, zal vervanging geschieden zoals opgenomen in de “Vervangingsregeling directeur ODZOB”.

 • 2.

  Bij afwezigheid van overige gemandateerden wordt in de horizontale lijn in zijn/ haar vervanging voorzien.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot 20 april 2018.

 

 

Eindhoven, 5 april 2018

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt – van der Kruis

voorzitter

J.M.L.Tolsma

secretaris