Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent kwijtschelding Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent kwijtschelding Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag
CiteertitelBesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 28, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201901-01-201917-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-89969

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent kwijtschelding Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag

De raad van de gemeente West Betuwe,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

mede gelet op artikel 28, lid 1 onderdeel b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag.

Artikel 1 Toepassing

 • 1.

  Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of beroep, verschuldigd door een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent in de vorm van een eenmanszaak zonder personeel.

 • 2.

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang.

Artikel 2 Heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is

In de belastingverordeningen is opgenomen of kwijtschelding mogelijk is.

Artikel 3 Toetsing ondernemers

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van eenmanszaak zonder personeel en die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, zijn de afdelingen 1,2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing, alsmede de Leidraad Invordering BSR.

Artikel 4 Kwijtscheldingsnorm

In aanvulling hierop geldt als kwijtscheldingsnorm de op het moment van de kwijtscheldingsaanvraag geldende norm die door het BSR is vastgesteld en als zodanig wordt gehanteerd.

Artikel 5 Kosten kinderopvangtoeslag

 • 1.

  Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het netto besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).

 • 2.

  Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Nadere regels

Het algemeen bestuur van BSR kan nadere regels geven omtrent de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag".

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 26 maart 2019 nummer 06.

De griffier, De voorzitter,