Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst de Vallei

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst de Vallei
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN 2016
CiteertitelBesluit tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-2)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit tot wijziging CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-2)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201901-10-2018wijziging CAR/UWO

04-04-2019

bgr-2019-368

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN 2016

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei

 

gelezen de LOGA-circulaire van 24 juli 2018 (TAZ/U201800473) m.b.t. uitwerking van de cao-afspraak inzake gelijke beloning voor payrollmedewerkers;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel ww een nieuw onderdeel toegevoegd:

xx. payroll werkgever / werknemer:

de werkgever, die op basis van een overeenkomst met een gemeente, welke niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van de gemeente arbeid te verrichten, waarbij de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van die gemeente gerechtigd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

B

Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel xx een nieuw onderdeel toegevoegd:

yy. inlenersbeloning:

de wettelijk verplichte beloningselementen benoemd in de cao van de payroll werkgever, die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met een payroll werknemer en corresponderen met de beloningselementen in de CAR-UWO van een ambtenaar in dienst van de gemeente werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie.

C

Artikel 3:2a wordt toegevoegd en komt te luiden:

Artikel 3:2a Inleenvoorschrift gelijke beloning payrollingLid 1Het college spreekt schriftelijk met de payroll werkgever af dat de totale beloning van de payroll werknemer vanaf de eerste werkdag van de ter beschikkingstelling bij de gemeente vergelijkbaar is met de totale beloning van de ambtenaar, die een gelijke of gelijkwaardige functie vervult onder dezelfde of vergelijkbare omstandigheden. Lid 2De totale beloning wordt bij de ter beschikkingstelling van de payroll werknemer vastgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de totale beloning naast de wettelijk verplichte loonbestanddelen in de inlenersbeloning, in ieder geval verstaan: a. de beloningselementen van het IKB bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onderdeel b en 3:28 lid 2 onderdeel c; en b. de werkgeverspremie ouderdomspensioen (OP) / nabestaandenpensioen (NP) en arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP. Lid 3Als de gelijke of gelijkwaardige beloningselementen niet volledig onderdeel uitmaken van de totale beloning aan de payroll werknemer die een gelijke of gelijkwaardige functie vervult, dan spreekt het college schriftelijk met de payroll werkgever af dat de payroll werknemer een toelage ter compensatie ontvangt. Lid 4De toelage ter compensatie van de beloningselementen wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de payroll werknemer en is niet pensioengevend. De toelage is gelijk aan het verschil tussen: a. de hoogte van gelijke of gelijkwaardige beloningselementen in lid 2 onderdeel a die de payroll werknemer per maand opbouwt of ontvangt, en b. de hoogte van de beloningselementen in lid 2 onderdeel a die een ambtenaar per maand opbouwt of ontvangt.Lid 5Als de payroll werknemer geen deelnemer is bij het ABP, dan spreekt het college schriftelijk met de payroll werkgever af dat de payroll werknemer vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwt volgens de Plus-regeling bij de STIPP vermeerderd met een toelage. De toelage ter compensatie van het verschil in pensioenopbouw met het ABP bedraagt 7% van het salaris. De hoogte van de toelage kan jaarlijks worden bijgesteld. Lid 6Het college verstrekt de payroll werkgever schriftelijk alle informatie en middelen, waaronder de Matrix flexibiliteit en zekerheid, die nodig zijn om de totale beloning en eventuele toelage correct vast te stellen. De payroll werkgever informeert vervolgens bij aanvang van de ter beschikkingstelling de payroll werknemer schriftelijk als de payroll werknemer een toelage krijgt uitbetaald. Het college vergewist dan bij de payroll werkgever of de payroll werknemer de correcte toelage ontvangt. Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst de Vallei en werk terug tot 1 oktober 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-02).”

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei op 4 oktober 2019 te Barneveld.

 

de secretaris,

de voorzitter,