Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst de Vallei

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst de Vallei
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN
CiteertitelBesluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten 2018-1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwijziging regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten 2018-1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201901-01-2018wijziging ten aanzien van afwezigheidsituaties

04-04-2019

bgr-2019-367

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

 

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei;

 

Overwegende, dat het bepaalde in artikel 8 van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten niet in overeenstemming is met de fiscale voorschriften;

 

Gelet op de in het CGO bereikte overeenstemming d.d. 19 september 2018;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd zodat deze komt te luiden als volgt:

Artikel 8 Afwezigheidsituaties

Ingeval van afwezigheid wegens ziekte of langdurig buitengewoon verlof wordt gehandeld conform de hierover opgenomen bepalingen in het handboek loonheffingen van de belastingdienst.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst de Vallei en werk terug tot 1 januari 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten (2018-1).”

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 4 april 2019 in Barneveld.

 

de secretaris,

dr. J.W.A. van Dijk

de voorzitter,

H.J. Baakman