Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 57a van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bladel/227036/227036_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2019nieuwe regeling

14-03-2019

bgr-2019-361

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 12 van de gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 • -

  Artikel 57a van de Wet gemeenschappelijke regelingen ;

 • -

  De artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

 

Vast te stellen het Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • c.

  directeur: de directeur van de omgevingsdienst bedoeld in artikel 29 van de regeling, tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst bedoeld in artikel 30 van de regeling;

 • d.

  omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);

 • e.

  regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Artikel 2: Delegatie

 • 1.

  Het algemeen bestuur draagt de aan hem in artikel 12 lid 1 van de regeling toegekende bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de regeling en voor zover andere bepalingen in de regeling en/of wettelijke bepalingen zich tegen die overdracht niet verzetten.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 57a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Specifieke delegaties

 • 1.

  Dit besluit is niet van toepassing op bevoegdheden die op basis van specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.

 • 2.

  De in artikel 4 gegeven bevoegdheid van het dagelijks bestuur om gedelegeerde bevoegdheden in mandaat over te dragen aan de directeur is niet van toepassing indien het algemeen bestuur in specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten die bevoegdheid nadrukkelijk ontzegt.

Artikel 4: Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in mandaat overdragen aan de directeur.

 • 2.

  De directeur kan de een hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat overdragen aan personeel, bedoeld in artikel 32, eerste lid van de regeling.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019”.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 14 maart 2019

De secretaris,

De voorzitter,