Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR
CiteertitelAanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 123 en 126a van de Waterschapswet; gelet op de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken; gelet op artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; gelet op artikel 63a van de Invorderingswet 1990; gelet op de artikelen 1, 18 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking; Rivierenland;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Niet ingegeven

14-11-2016

bgr-2019-359

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 123 en 126a van de Waterschapswet;

gelet op de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

gelet op artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

gelet op de artikelen 1, 18 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking; Rivierenland;

BESLUIT:

vast te stellen het aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR

 

 

Artikel 1

aan te wijzen de ambtenaren van de BSR als bedoeld in artikel 1, onderdelen j en k, belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet en 126 a van de Waterschapswet;

 

Artikel 2

aan te wijzen de ambtenaren van de BSR als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 3

1. Dit aanwijsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en heeft betrekking op belastingaanslagen die worden opgelegd ter zake van belastbare feiten die zich met ingang van 1 januari van 2017 voordoen

2. Het aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen van 20 december 2007 wordt hierbij ingetrokken, met dien verstande dat deze beleidsregels van toepassing blijven tot en met 31 december 2016.

3. Dit aanwijsbesluit wordt aangehaald als "Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2016.

H.C. Van Oorschot, voorzitter

G.M. Scholtus, directeur