Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Beleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2019nieuwe regeling

27-03-2019

gmb-2019-85530

2019-025737

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019

 

Nr. 2019-025737

 

De burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

 

gelezen het burgemeestersvoorstel d.d. 27-03-2019, nummer 2019-025737;

 

gelet op het bepaalde in artikel 13b van de Opiumwet en in aanvulling op het Coffeeshopbeleid 2013 en de Aanvullende beleidsregels toewijzingsprocedure gedoogverklaringen burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet.

 

Overwegende dat:

- op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat daar waar sprake is van schaarse rechten, het verdelende bestuursorgaan

met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte dient te

creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun

belangstelling voor de beschikbare schaarse rechten kenbaar te maken door middel van

het indienen van formele aanvragen;

- op basis van het Coffeeshopbeleid 2013 maximaal vijf gedoogverklaringen voor het vestigen van een coffeeshop kunnen worden afgegeven;

- alle vijf gedoogverklaringen zijn afgegeven en er partijen zijn die interesse hebben in het vestigen

van een coffeeshop in Apeldoorn;

- dit de gedoogverklaring voor het vestigen van een coffeeshop (in potentie) schaars maakt;

- de huidige praktijk tot dusverre was dat er geen mededingingsruimte werd gecreëerd, doordat:

a.) één gedoogverklaring voor onbepaalde tijd is verleend en

b.) de andere vier gedoogverklaringen na afloop van de termijn steeds opnieuw werden verleend aan de zittende coffeeshophouders;

- het huidige stelsel van gedoogverklaringen en de wijze waarop de gedoogverklaringen zijn/ worden

verleend niet ongewijzigd kan blijven voortbestaan;

- een overgangsregeling voor de zittende coffeeshophouders gerechtvaardigd is, waarin deze beleidsregel voorziet.

 

besluit

 

vast te stellen de beleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019

 

Beleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019

Inleiding/aanleiding

Op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat voor de verdeling (en verlening) van schaarse rechten specifieke verdelingsnormen gelden. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling voor de beschikbare schaarse rechten kenbaar te maken door middel van het indienen van formele aanvragen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse rechten worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse rechten mogen alleen voor bepaalde tijd verleend worden.

In het coffeeshopbeleid 2013 is bepaald dat (maximaal) vijf gedoogverklaringen voor het vestigen van een coffeeshop mogen worden verleend. Alle vijf gedoogverklaringen zijn verleend en er zijn partijen die interesse hebben in het vestigen van een coffeeshop in Apeldoorn. Dit maakt de gedoogverklaring coffeeshop (in potentie) schaars.

De huidige coffeeshophouders in Apeldoorn exploiteren reeds vele jaren hun bedrijf. Vier van de vijf coffeeshophouders hebben een gedoogverklaring voor bepaalde tijd. De praktijk tot dusverre was dat de gedoogverklaring na afloop van de termijn steeds opnieuw werd verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders. Eén coffeeshophouder (De Palm) heeft een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd.

De rechtspraak over de verdeling van schaarse rechten maakt dat de huidige praktijk met één gedoogverklaring voor onbepaalde tijd en vier gedoogverklaringen voor bepaalde tijd die na afloop van de termijn steeds opnieuw worden verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders – zonder andere gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen - niet langer kan blijven voortbestaan.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel heeft als doel duidelijkheid te bieden aan de huidige gedoogverklaringhouders en andere gegadigden die in aanmerking willen komen voor een gedoogverklaring coffeeshop. Met deze beleidsregel wordt verder beoogd om alle partijen in de gelegenheid te stellen om maatregelen te treffen om de gevolgen van de vereiste herziening van het gedoogverklaringstelsel te kunnen ondervangen.

Na de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de procedure gestart om de gedoogverklaring voor onbepaalde tijd om te zetten in een gedoogverklaring voor bepaalde tijd. Verder kunnen de huidige coffeeshophouders van een gedoogverklaring voor bepaalde tijd op basis van deze beleidsregel in aanmerking komen voor een overgangstermijn.

Na de overgangstermijn wordt overgegaan naar een nieuw systeem waarin de gedoogverklaringen via een openbare en transparante procedure worden verdeeld.

 

 

 

 

Beleidsregel overgangsregeling gedoogverklaringen coffeeshops Apeldoorn 2019

 

 

Artikel 1 overgangsregeling gedoogverklaringen bepaalde tijd

 • 1.

  De coffeeshops die ten tijde van het schrijven van dit beleid geopend zijn op basis van een gedoogverklaring voor bepaalde tijd zijn:

 • a.

  De Waterpijp (Nieuwstraat 64a);

 • b.

  De Bazar (Marktstraat 8);

 • c.

  Het Bunkertje (Laan van de Mensenrechten 101);

 • d.

  Power Flower (Arnhemseweg 181).

 • 2.

  Er geldt een overgangsregeling voor de natuurlijke personen aan wie de gedoogverklaringen zijn verleend op basis waarvan de onder 1 genoemde coffeeshops geopend zijn.

 • 3.

  De overgangsregeling vervalt op het moment dat één van de volgende wijzigingen wordt doorgevoerd:

  • a.

   Wijziging houder/ondernemer;

  • b.

   Wijziging rechtsvorm;

  • c.

   Wijziging inrichting pand.

 • 4.

  Na het aflopen van de vigerende gedoogverklaring ten tijde van het vaststellen van deze beleidsregel kunnen de gedoogverklaringhouders als bedoeld onder 2 in aanmerking komen voor een overgangstermijn.

 • 5.

  De overgangstermijn bedraagt in het totaal vier jaar te rekenen vanaf het moment van het aflopen van de gedoogverklaring welke vigerend was ten tijde van het vaststellen van deze beleidsregel.

 • 6.

  Om in aanmerking te komen voor de overgangstermijn dient de gedoogverklaringhouder een aanvraag gedoogverklaring in. Er wordt een gedoogverklaring voor vier jaar afgegeven.

 

Artikel 2 omzetting gedoogverklaring onbepaalde tijd

 • 1.

  Coffeeshop De Palm, Asselsestraat 116-118 is ten tijde van het schrijven van dit beleid geopend op basis van een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De gedoogverklaring voor onbepaalde tijd van coffeeshop De Palm zal worden omgezet in een gedoogverklaring voor bepaalde tijd. Er wordt in eerste instantie een gedoogverklaring voor drie jaar afgegeven, die daarna op aanvraag nog eenmaal voor de duur van drie jaar kan worden verlengd.

 • 3.

  De overgangsregeling vervalt op het moment dat een van de volgende wijzigingen wordt doorgevoerd:

  • a.

   Wijziging houder/ondernemer;

  • b.

   Wijziging rechtsvorm

  • c.

   Wijziging inrichting pand.

 

 

Artikel 3 overige bepalingen

 • 1.

  Voor het overige zijn de bepalingen uit de het coffeeshopbeleid 2013 en de aanvullende beleidsregels toewijzingsprocedure gedoogverklaringen burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet onverkort van toepassing.

Inwerkingtreding

 

De Beleidsregel overgangstermijn coffeeshops 2019 treedt de dag na de bekendmaking in werking.

Aldus besloten door de burgemeester van Apeldoorn op 27 maart 2019

De burgemeester,

P.M. van Wingerden- Boers