Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

1e wijziging Beleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging Beleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018
CiteertitelBeleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151d van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Apeldoorn/CVDR321083/CVDR321083_11.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019wijziging

27-03-2019

gmb-2019-83232

2019-025707

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging Beleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018

De burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

 

gelezen het burgemeestersvoorstel d.d. 31-10-2018, nummer 2018-095990;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151d Gemeentewet en artikel 2.40B van de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV)

 

Overwegende dat:

- op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat daar waar sprake is van schaarse vergunningen, het verdelende bestuursorgaan

met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte dient te

creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun

belangstelling voor de beschikbare schaarse vergunningen kenbaar te maken door middel van

het indienen van formele aanvragen;

- op basis van de APV maximaal vijf vergunningen kunnen worden verleend voor het vestigen

van een speelautomatenhal;

- alle vijf vergunningen zijn vergund en er partijen zijn die interesse hebben in het vestigen van

een speelautomatenhal in Apeldoorn;

- dit de vergunning voor het vestigen van een speelautomatenhal (in potentie) schaars maakt;

- de huidige praktijk tot dusverre was dat er geen mededingingsruimte werd gecreëerd, doordat de

vergunningen na afloop van de termijn opnieuw werden verleend aan de zittende

vergunninghouders;

- deze wijze van vergunningverlening niet ongewijzigd kan blijven voortbestaan;

- in deze beleidsregel een overgangsregeling is neergelegd, waarin uiteen wordt gezet op welke

wijze wordt omgegaan met de aanvragen speelautomatenhalvergunning, tot het moment dat

het vergunningstelsel in overeenstemming is gebracht met de jurisprudentie over de verdeling

van schaarse rechten.

 

besluit

 

vast te stellen

 

de Beleidsregel overgangsregeling speelautomatenhallen Apeldoorn 2018

Inleiding/aanleiding

Op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat voor de verdeling (en verlening) van schaarse vergunningen specifieke verdelingsnormen gelden. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling voor de beschikbare schaarse vergunningen kenbaar te maken door middel van het indienen van formele aanvragen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse vergunningen mogen alleen voor bepaalde tijd verleend worden.

 

Wat is het probleem?

In de APV is bepaald dat (maximaal) vijf vergunningen mogen worden verleend voor het vestigen van een speelautomatenhal. Alle vijf vergunningen zijn verleend en er zijn partijen die interesse hebben in het vestigen van een speelhal in Apeldoorn. Dit maakt de speelautomatenhalvergunning (in potentie) schaars.

De praktijk tot dusverre was dat de vergunning desgewenst opnieuw werd verleend na afloop van de vergunde periode. Vastgesteld is dat alle vijf de huidige vergunninghouders ten minste gedurende een onafgebroken periode van tien jaar in het bezit zijn van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal. Voornoemde ontwikkeling in de rechtspraak maakt dat de huidige praktijk waarin vergunningen na afloop van de termijn worden verlengd – zonder andere gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen - niet langer kan blijven voortbestaan.

 

Wat is het doel van de beleidsregel?

Deze beleidsregel heeft als doel duidelijkheid te bieden aan de huidige vergunninghouders en andere gegadigden die in aanmerking willen komen voor een speelautomatenhalvergunning. Met deze beleidsregel wordt verder beoogd om alle partijen in de gelegenheid te stellen om maatregelen te treffen om de gevolgen van de vereiste herziening van het vergunningstelsel te kunnen ondervangen en een verdeelprocedure op te stellen in samenspraak met alle betrokken partijen. Daarnaast wordt in de beleidsregel uiteengezet op welke wijze in de overgangsfase wordt omgegaan met aanvragen voor het vestigen van een speelautomatenhalvergunning, totdat een transparante verdeelprocedure is vastgesteld.

 

Beleidsregel vergunning houden speelautomatenhal in Apeldoorn

 • 1.

  De huidige vergunninghouders zijn:

 • Number One, Stationstraat 9 Apeldoorn;

 • Fair Play, Hoofdstraat 184 Apeldoorn;

 • Cashino, Hofveld 2 Apeldoorn;

 • JVH, Arnhemseweg 147 Apeldoorn;

 • Wilgrim, Beekpark 5 Apeldoorn.

 • 2.

  Er geldt een overgangsregeling voor de onder 1 genoemde vergunninghouders. In het kader van de overgangsregeling worden aanvragen van de onder 1 genoemde vergunninghouders eenmalig preferent behandeld.

   

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een preferente behandeling moet worden voldaan aan de navolgende criteria:

 • de aanvraag moet worden ingediend door of namens de onder 1 genoemde vergunninghouders;

 • en uiterlijk ontvangen zijn op 31 december 2018.

   

 • 4.

  Aanvragen die niet voldoen aan de onder punt 3 gestelde criteria worden niet eenmalig preferent behandeld.

   

 • 5.

  De preferente aanvragen voor een nieuwe speelautomatenhalvergunning worden gezien als een verzoek om een overgangstermijn. De overgangstermijn bedraagt maximaal zes jaar en loopt ongeacht de einddatum van de huidige vergunning tot en met 31 december 2024. Er wordt in eerste instantie een speelautomatenhalvergunning voor drie jaar afgegeven, die daarna op aanvraag nog eenmaal voor de duur van drie jaar kan worden verlengd.

   

 • 6.

  De aan de onder 1 bedoelde vergunninghouders verleende vergunningen in het kader van deze overgangsregeling welke voor de vervaldatum/looptijd van de vergunning vrijkomen worden niet opnieuw uitgegeven (bevroren). Het gaat hier om de gevallen waarbij de huidige vergunninghouder stopt met exploiteren. De bevriezing geldt tot het moment dat een transparante verdeelprocedure is vastgesteld en in werking is getreden.

 • 7.

  Een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning die door (nieuwe) exploitanten wordt gedaan op of na 1 januari 2019 wordt, indien er geen gronden zijn om de aanvraag af te wijzen of te weigeren, aangehouden totdat een transparante verdeelprocedure is vastgesteld en in werking is getreden.

 • 8.

  Voor het overige zijn de bepalingen uit de APV onverkort van toepassing.

   

 

 

Inwerkingtreding

 

 

De Beleidsregel overgangstermijn speelautomatenhallen Apeldoorn 2018 treedt een dag na de bekendmaking inwerking.

Aldus besloten door de burgemeester van Apeldoorn op 6 november 2018.

De burgemeester,

drs. J.C.G.M. Berends MPA