Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2019
CiteertitelBesluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpplaatsvervanging directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://zuidholland.archiefweb.eu/bladenzh/
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19682
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201901-09-2019nieuw besluit

04-04-2019

bgr-2019-350

ODH-2019-00043269

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2019

Kenmerk: ODH-2019-00043269

 

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden,

gelet op:

- art. 22 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden,

- artikel 2 lid 2 Vervangingsregeling directeur ODH (Provinciaal blad van Zuid-Holland 2013, 120),

 

overwegende dat:

in de zomervakantieperiode 2019 mogelijk behoefte bestaat om in spoedeisende gevallen een tweede vervanger beschikbaar te hebben,

Besluit

 • I.

  Voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2019 te benoemen tot tweede plaatsvervangend directeur: de heer ing. L. Hopman (hoofd van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu).

 • II.

  Onverminderd de verleende in ondermandaat uit te oefenen bevoegdheden, van deze plaatsvervanging uit te zonderen de bevoegdheid in mandaat de besluiten te nemen zoals omschreven in artikel 57b lid 1 onder c en d Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • III.

  Deze plaatsvervanging in omvang te beperken tot datgene wat in spoedeisende gevallen nodig is.

 • IV.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:41 van de Awb bekend gemaakt door uitreiking in afschrift aan de onder I genoemde functionaris;

 • V.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing ervan in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 

Den Haag, 4 april 2019

Algemeen bestuur van Omgevingsdienst Haaglanden,

voor dezen,

ir. L.P. Klaassen

directeur