Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten Het Hogeland
CiteertitelBeleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten het Hogeland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Het%20Hogeland/CVDR619776/CVDR619776_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201901-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

26-02-2019

gmb-2019-82784

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

Gezien de adviezen van de cliëntenraad Werk en Inkomen Het Hogeland;

gelet op artikel 32 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2019-1;

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten Het Hogeland.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Zorgverzekeringswet ZVW; Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking.

 • 2.

  Peildatum: 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze tegemoetkoming is om inwoners van de gemeente Het Hogeland met hoge zorgkosten een tegemoetkoming te verstrekken in verband met de hoge zorgkosten die zij hebben.

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op belanghebbenden van 18 jaar of ouder met maximaal een inkomen en vermogen van 120% van het de bijstandsnorm en die in een zorgjaar hun volledig eigen risico hebben verbruikt. De juridische grondslag van de tegemoetkoming is gelegen in artikel 32 Wmo-verordening.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager is op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Het Hogeland; artikel 40 Participatiewet is van toepassing;

 • 2.

  het eigen risico zorgkosten is volledig verbruikt;

 • 3.

  op de peildatum heeft de aanvrager een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm;

 • 4.

  Aanvrager heeft voor hetzelfde zorgjaar geen tegemoetkoming eigen risico zorgkosten ontvangen;

 • 5.

  Er geldt geen vermogenstoets voor deze regeling.

Artikel 5 Aanvraag en uitvoering

De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt.

De aanvraag wordt gedaan op een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier gevraagde gegevens.

De aanvraag van het voorgaande jaar kan ingediend worden tot 31 december van het jaar daaropvolgend.

Artikel 6 Hoogte van de tegemoetkoming

De eerste 120 euro van het opgebruikte eigen risico komt voor rekening van de aanvrager zelf, de laatste 265 euro van het opgebruikte eigen risico komt voor rekening van de gemeente.

Bij aanvragers die lopende het jaar 18 zijn geworden of lopende het jaar in Nederland zijn komen wonen, zal een vergoeding evenredig naar rato worden toegekend.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 8 Verificatie

Bij de aanvraag dienen bewijsstukken aangeleverd te worden, waaruit blijkt dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019. De regeling eindigt op 31 december 2019.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten het Hogeland.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 26 februari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris