Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018nieuwe regeling

12-03-2018

bgr-2019-341

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer

Het Dagelijks Bestuur van WVS-groep;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op de artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

b e s l u i t :

 

 

I. Als gemeentearchivaris te benoemen: de heer W.F.L. Reijnders, directeur van het West-Brabants Archief.

 

II. Als archiefbewaarplaats aan te wijzen: het West-Brabants Archief, Hofstraat 2b te Bergen op Zoom.

 

III. Een Strategisch informatieoverleg (SIO) in te stellen waarin zitting hebben:

 

De Bestuurssecretaris van WVS-groep

De Gemeentearchivaris

Het Hoofd Documentaire Informatievoorziening van WVS-groep

De Functionaris Gegevensbescherming van WVS-groep.

 

IV. Dat dit besluit in werking treedt op 1 maart 2018 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer WVS-groep 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van WVS-groep op 12 maart 2018.

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw

Toelichting

 

In artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regelingen bij het Dagelijks Bestuur (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die het Dagelijks Bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Het Dagelijks Bestuur is eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van Dagelijks Bestuur om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

 

Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.