Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Archiefverordening WVS-groep 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening WVS-groep 2018
CiteertitelArchiefverordening WVS-groep 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchiefbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018nieuwe regeling

26-02-2018

bgr-2019-340

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening WVS-groep 2018

Het Algemeen Bestuur van WVS-groep;

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van WVS-groep van 5 februari 2018, kenmerk 1/64 A;

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

b e s l u i t : vast te stellen de Archiefverordening WVS-groep 2018:

 

 

Artikel 1. Zorgplicht Dagelijks Bestuur

 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de bedrijven, stafafdelingen en private (dochter)ondernemingen.

2. Het Dagelijks Bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid en treft daartoe de nodige maatregelen.

 

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 

1. De gemeentearchivaris brengt twee jaarlijks aan het Dagelijks Bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2. De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 3. Verantwoording door het Dagelijks Bestuur

 

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden Zij voegen daarbij in ieder geval:

a. het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien aanwezig;

b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

 

Artikel 4. Intrekking oude verordening

 

De Archiefregeling, vastgesteld bij besluit d.d. 14 mei 2012 wordt per 1 maart 2018 ingetrokken.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2018.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening WVS-groep 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur WVS-groep op

26 februari 2018.

 

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw.