Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit van de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders WMO 2015 door directeur publieke gezondheid (intrekking aanwijzing; nieuwe aanwijzing)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders WMO 2015 door directeur publieke gezondheid (intrekking aanwijzing; nieuwe aanwijzing)
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Wmo 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019nieuwe regeling

14-03-2019

bgr-2019-338

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders WMO 2015 door directeur publieke gezondheid (intrekking aanwijzing; nieuwe aanwijzing)

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland,

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland hebben aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

 

 • 2.

  bij de aanwijzing van de directeur Publieke Gezondheid als toezichthouder de colleges van burgemeester en wethouders elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid mandaat hebben verleend om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015;

 

 • 3.

  het toezicht betrekking heeft op toetsing van de kwaliteit van de in het kader van de Wmo 2015 geboden voorzieningen aan:

  • -

   de bepalingen uit de Wmo 2015 die hierop van toepassing zijn (uitgewerkt in het model toetsingskader Wmo van GGD GHOR Nederland);

  • -

   de relevante bepalingen en criteria uit de Verordeningen en Besluiten maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten;

  • -

   inkoopvoorwaarden en kwaliteitseisen in overeenkomsten en subsidiebeschikkingen van de gemeenten die van toepassing zijn op (aanbieders van) voorzieningen;

 

 • 4.

  voor het toezicht naast de bevoegdheid op grond van artikel 6:1, tweede lid, van de Wmo 2015, de algemene bevoegdheden en verplichtingen van een toezichthouder zoals die zijn vastgelegd in artikel 5:11 tot en met 5.20 van de Algemene wet bestuursrecht als kader gelden;

 

 • 5.

  de taken van een toezichthouder zijn beschreven in bijlage 1 van de Dienstverleningsovereen-komst tussen de gemeenten in regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;

 

 • 6.

  in verband met het op eigen bezoek beëindigen van de aanstelling van mevrouw M. Groen bij GGD IJsselland per 1 december 2018 de aanwijzing als toezichthouder Wmo 2015 dient te worden ingetrokken;

 

 • 7.

  mevrouw F.L. (Renate) Lenselink met ingang van 1 februari 2019 werkzaam is bij GGD IJsselland en met ingang van deze datum dient te worden aangewezen als toezichthouder Wmo 2015

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de aanwijzing van mevrouw M. Groen op 10 januari 2018 als toezichthouder Wmo 2015 voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle met terugwerkende kracht tot en met 1 december 2018 in te trekken; 

 • 2.

  mevrouw F.L. (Renate) Lenselink met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2019 aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

 

 • 3.

  de intrekking van de aanwijzing van mevrouw M. Groen als toezichthouder Wmo 2015 en de aanwijzing van mevrouw R. Lenselink als toezichthouder Wmo 2015 bekend te maken.

Aldus besloten op 14 maart 2019,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg