Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden gemeente Raalte 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden gemeente Raalte 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden gemeente Raalte 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/CVDR86454/CVDR86454_11.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-77056

3991-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden gemeente Raalte 2019

 

Zaaknummer: 3991-2019

B&W vergadering: 26 maart 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelezen het voorstel van 26 maart 2019, gelet op artikel 2.48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte;

 

Overwegende, dat:

 

 • Het gebruik van alcohol op straat in bepaalde gebieden in de gemeente overlast veroorzaakt;

 • de overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn: baldadigheid, het plegen van vernielingen, het lastig vallen buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

 • de politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2.48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte;

 • het wenselijk is om de politie eveneens in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

 • het huidige Aanwijzingsbesluit ‘verboden drankgebruik gemeente Raalte 2009’ juridisch niet meer houdbaar is, vanwege het aanwijzen van alle openbare wegen in de gemeente Raalte.

 

Besluit:

 

De volgende gebieden, met daarbij de wegen, straten en plaatsen daaronder begrepen, worden aangewezen als gebied waarin het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2.48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte:

 

Alle hieronder beschreven gebieden, inclusief aangrenzende openbare terreinen.

 

 

Raalte

Locatie Discovervoer

 • de Zwolsestraat, vanaf de rotonde Ceintuurbaan t/m de Sportlaan, incl. Zwolsestraat vanaf nr. 61 t/m 63.

 • Ceintuurbaan, vanaf de rotonde Zwolsestraat tot t-splitsing Korenstraat/ Stationsstraat.

Horecaconcentratiegebied

 • Kerkstraat vanaf de Herenhof t/m de Marktstraat;

 • Varkensmarkt;

 • Schoolstraat vanaf de Stationsstraat t/m de Molenweg;

 • Molenweg vanaf de Schoolstraat t/m de Smidshof;

 • Herenhof vanaf de Kerkstraat t/m de Munstersestraat, incl. parkeerterrein Herenhof;

 • De Meerleweg;

 • De Koestraat vanaf de Meerleweg t/m de Herenhof;

 • De Munstersestraat;

 • Brugstraat;

 • Deventerstraat kruising Domineeskamp/ Brugstraat t/m Wilhelminastraat;

 • Nieuwe Markt;

 • Grotestraat;

 • De Waag;

 • Grote Markt;

 • De Plas;

 • Marktstraat vanaf de Kerkstraat t/m de Schapenstraat;

 • Molenhof, incl. Parkeerterrein;

 • Schapenstraat vanaf de Marktstraat t/m de Botermakerstraat;

 • De Almelosestraat, incl. de brug t/m cruising De Wieken/ Heesweg;

 • De Heesweg vanaf de Almelosestraat t/m de Aakstraat;

 • De Aakstraat vanaf de Heesweg t/m het Kanaal;

 • Kanaalstraat Oostzijde vanaf de Aakstraat t/m de Almelosestraat.

 

Evenementengebied

 • De Westdorplaan vanaf kruispunt Munstersestraat/ Bentinckstraat t/m kruising Wilhelminastraat;

 • De Domineeskamp, incl. parkeerterreinen;

 • Deventerstraat;

 • De Lifgerusstraat;

 • De Wilhelminastraat;

 • De Meidoornlaan, vanaf de Deventerstraat t/m Beukenhof;

 • Het gebied tussen de Bentinckstraat, Gobelstraat, Kloosterhoek, Verheydenstraat en Westdorplaan, incl. parkeerterrein aan de Verheydenstraat.

 

Heino

Horecaconcentratiegebied, evenemententerrein en locatie discovervoer.

 • Canadastraat, vanaf de Vlaminckhorstweg tot de Dorpsstraat;

 • De wegen en paden gelegen vanaf de Hof van Rakhorst naar de Canadastraat;

 • De Kloostermanshof tot aan de Stationsweg;

 • De Stationsweg vanaf de Statenweg tot de Canadastraat;

 • De Van Sonsbeeckstraat vanaf de Stationsweg tot de Klompstraat;

 • De Klompstraat;

 • De Brinkweg vanaf de Klompstraat tot de Dorpsstraat;

 • De Dorpsstraat vanaf de Schoolstraat tot de Canadastraat/ Stationsweg;

 • Marktplein;

 • Marktstraat vanaf het Marktplein tot de Haarstraat;

 • De Haarstraat;

 • De Prins Bernhardstraat vanaf de Marktstraat tot de Koning Julianastraat, incl. links gelegen gedeelte van de Prins Bernhardstraat.

 

Luttenberg

Horecaconcentratiegebied, evenemententerrein en locatie discovervoer.

 • Butzelaarstraat tussen het Kerkpad en de Harmelinkstraat;

 • De Wispelweg tot De Havekamp.

 

Heeten

Horecaconcentratiegebied, evenemententerrein en locatie discovervoer.

 • Holterweg vanaf Van Walbekestraat tot Dorpsplein;

 • Dorpsplein;

 • Dorpsstraat vanaf Dorpsplein tot de Weseperweg;

 • Weseperweg vanaf Dorpsstraat tot de Stevenskamp;

 • Stevenskamp;

 • Koopmansstraat;

 • Oltheten vanaf het Dorpsplein tot de Hordelmansweg;

 • Herfkensstraat vanaf het Dorpsplein tot de Vredeveltstraat;

 • Vredeveltstraat;

 • Dorpsstraat vanaf de Uilenbroekstraat tot de Holterweg.

 

Nieuw Heeten

Horecaconcentratiegebied, evenemententerrein en locatie discovervoer.

 • Scholtensstraat vanaf de Oude Holterweg tot de Zwarteweg;

 • Oude Holterweg vanaf de Scholtensstraat tot de Okkenbroekstraat;

 • Timmermansstraat;

 • Okkenbroekstraat vanaf de Timmermansstraat tot aan de Ambachtsstraat;

 • De Ambachtsstraat van de de cruising Scholtensstraat/ Zwarteweg tot aan de Haverstreng.

 

Lierderholthuis

Evenemententerrein

 • Lierderholthuisweg, vanaf de Olde Wettering t/m de Kerkslagen inrit naar nr. 9;

 • Kerkslagen vanaf de Liederholthuisweg t/m de Sint Nicolaaskerk.

 

Laag Zuthem

Evenemententerrein

 • Het Solen vanaf de Klein Hagen tot Het Weegel;

 • Het Weegel.

 

Mariënheem

Evenenemententerrein

 • Hellendoornseweg, vanaf de N35 tot aan de Heemen;

 • De Heemen;

 • Het pad tussen De Heemen en De Essenbree;

 • De Essenbree vanaf he pleintje voor nr. 64 tot aan het pad naar de tennisbanen;

 • Het pad vanaf De Essenbree naar de Tennisbanen.

 

Broekland

Horecaconcentratiegebied, evenemententerrein en locatie discovervoer.

 • Het Pereland;

 • De Horstweg tussen de Neulenmansweg en het Pereland;

 • Van Dongenstraat vanaf de Horstweg t/m Oerland;

 • Oerland;

 • Het pad voor de Heilige Marcellinuskerk, tussen het Pereland en de Van Dongenstraat.

 

Bijlage: kaarten gebieden

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag naar bekendmaking op de Gemeentepagina.

 

Intrekken oude regeling

Het aanwijzingsbesluit ‘Verboden drankgebruik gemeente Raalte 2009’ wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden gemeente Raalte 2019.

 

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland, locatie Zwolle, Postbus 10067 8000 GB Zwolle (Tel: 038-8884444) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van bezwaar.

 

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris,

de burgemeester,

 

Bijlagen