Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening Blijverslening gemeente Buren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening gemeente Buren 2019
CiteertitelVerordening blijverslening gemeente Buren 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-201902-04-2019Nieuw

05-03-2019

gmb-2019-76687

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Buren 2019

De raad van de gemeente Buren,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2019,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentwet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening gemeente Buren 2019

 

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Blijverslening doet.

 • b.

  Blijverslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM– vergunningnummer 12013647;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt en/of voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Blijverslening consumptief is een:

  Eigenaar-bewoner en/of huurder. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening consumptief dient de huurder over de benodigde toestemming van de verhuurder te beschikken.

 • 3.

  De aanvrager van een Blijverslening hypothecair is een:

  Eigenaar-bewoner. De aanvrager is maximaal 75 jaar oud op het moment van het indienen van de aanvraag bij de gemeente. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt de hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor beide aanvragers. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

Artikel 3. Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend de bouwkundige en domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

 • 2.

  Het college stelt de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen vast en kan deze uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4. Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan tenminste een van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Blijverslening:

 • a.

  langer zelfstandig thuis wonen;

 • b.

  het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5. Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Buren stelt eenmalig een budget van €250.000 beschikbaar voor Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Blijverslening.

 

Artikel 7. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  a. De te treffen maatregelen.

  b. Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  c. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag / intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Blijverslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9. Financiële toets, verstrekken en beheer Blijverslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Blijverslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Blijverslening van SVn en de samenwerking tussen Buren en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Blijverslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Blijverslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 20 maart 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Buren 2019”.

 

Aldus vastgesteld te Maurik op 5 maart 2019 

 

De griffier,

G. van Droffelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc

Bijlage Lijst woningaanpassingen  Blijverslening gemeente Buren 2019

 • Bouwkundige aanpassingen

 • -

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • -

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • -

  Vergroten badkamer voor verzorging

 • -

  Verbreden deuren 

  Toegankelijkheid

 • -

  Automatische opener garage

 • -

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • -

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • -

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet

 • -

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • -

  Teruggebogen deurklinken

 • -

  Drempels weg of verlagen

 • -

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • -

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • -

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • -

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • -

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)  

  Elektra/installaties

 • -

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • -

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • -

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • -

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • -

  Elektronisch slot per stuk

 • -

  Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • -

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • -

  Koolmonoxidemelder

 • -

  Gasmelder

 • -

  Gasafsluiter

 • -

  Waterdetector

 • -

  Aankoop en/of Installatie van slimme e-health sensoren 

  Trap

 • -

  Tweede trapleuning

 • -

  Aanbrengen traplift

 • -

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • -

  Trapleuning verlengen

 • -

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • -

  Infreezen antislip randen in traptreden  

Badkamer en toilet

 • -

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • -

  Inloopdouche aanbrengen

 • -

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • -

  Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • -

  Beugels naast de douche

 • -

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • -

  Thermostatische badmengkraan

 • -

  Thermostatische douchemengkraan

 • -

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • -

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • -

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • -

  Toilet op verdieping

 • -

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • -

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 

Keuken

 • -

  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • -

  Eénhendelmengkraan keuken

 • -

  Verstelbaar keukenblok

 • -

  Inductie koken ipv gas of electra 

   

  Domotica Aanpassingen

   

  Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • -

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • -

  Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • -

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en/of dieren

 • -

  Openen van deuren via mobiele telefoon

 • -

  Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

 • -

  Ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur etc)

 • -

  Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • -

  Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

 • -

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 • -

  Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • -

  Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • -

  Digitaal spiekoog

 • -

  Draadloze video-deurintercom

 • -

  Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

 • -

  Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

 • -

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/ zonneschermen/rolluiken 

  Verlichting

 • -

  Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is

 • -

  Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

 • -

  Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan 

  Beveiliging

 • -

  Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag

 • -

  Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • -

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik 

  Telecommunicatie

 • -

  Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn

 • -

  Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn

 • -

  Koppeling van het domotica systeem aan het internet

 • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis