Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouder
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-201923-01-201901-10-2019

23-01-2019

bgr-2019-333

2019/01/23/6b

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

gelezen het voorstel d.d. 23 januari 2019;

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

 

Overwegende dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzigen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving of het krachtens die regelgeving bepaalde;

 

besluit

tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 en artikel 5:15- 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s, overige uitvoeringsmaatregelen en verordeningen, aan te wijzen per 23 januari 2019 als toezichthouder:

 

Mevrouw W. Keur

 

Alsmede medewerker op aanstelling met de functie Handhaver Wmo en Jeugdwet en Sociaal Rechercheur.

 

wetten en verordeningen waarop het aanwijzingsbesluit betrekking heeft:

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015); artikel 6 lid 1

- Jeugdwet; artikel 2.9 sub d

- Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân; artikel 7 lid 5

 

De voorzitter,

Mevr. J. Hoekstra-Sikkema

De secretaris,

drs. M.J. Jellema