Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2019nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-75369

324239

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb

 

De burgemeester van Gennep respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

 • Gelezen het voorstel van 19 maart 2019

 • Overwegende dat de gemeente Gennep het ´Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de

 • Provincie Limburg´ heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied;

  • Gelet op artikel 5.2 van de Awb, alsmede op:

  • Algemene Plaatselijke Verordening Gennep;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Afvalstoffenverordening Gennep;

 

besluiten:

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II, die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partners aan het ´Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg´ aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van:

- artikel 5:11 van de Awb juncto;

- artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Gennep;

- artikel 5:10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto;

- artikel 24 Afvalstoffenverordening Gennep.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning