Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de perceelaansluitingen op de riolering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de perceelaansluitingen op de riolering
CiteertitelBesluit perceelaansluitingen riolering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-74530

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de perceelaansluitingen op de riolering

BESLUIT VAN H ET COLLEGE VAN ALTENA

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op artikel 160 van de gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 • 1.

  het aanvraagformulier en algemene voorwaarden perceelaansluitingen riolering;

 • 2.

  dat het tarief wordt gebaseerd op: de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de aansluiting met uitzondering van eventuele telemetriekosten;

 • 3.

  de omslagbedragen waaronder altijd gekozen wordt voor aansluiting op het gemeentelijk riool op basis van tabel 1 genoemd in het advies.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 5 maart 2019.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

Bijlage 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANLEG VAN PERCEELAANSLUITINGEN RIOLERING

 • A.

  De werkzaamheden in gemeentegrond en aan gemeente-eigendommen worden door of in opdracht en onder toezicht van de gemeente uitgevoerd na het toesturen van het instemmingbesluit en nadat de factuur is betaald (of betaling bij de grondoverdracht heeft plaatsgevonden).

 • B.

  Heeft u de factuur betaald en wilt u dat de aansluiting wordt gerealiseerd, dan moet u dit melden bij de heer S. de Blieck, telefoonnummer 0183-516770 of per e-mail s.deBlieck@gemeenteAltena.nl. Deze melding dient minimaal twee weken voor de gewenste aansluitdatum te worden gedaan.

 • C.

  Op of nabij de eigendomsgrens zal buiten de openbare grond (in principe op particulier terrein van de aanvrager) eveneens van gemeentewege een zogenaamd ontstoppingsstuk met inspectiemogelijkheden worden aangebracht. Ingeval van een bedrijventerrein zal op of nabij de eigendomsgrens buiten de openbare grond (in principe op particulier terrein van de aanvrager) eveneens van gemeentewege een zogenaamde inspectieput Ø 315 mm worden aangebracht

 • D.

  De aansluiting op eigen terrein kan pas worden gemaakt, nadat het leidingstelsel in het openbare gebied is aangelegd.

 • E.

  Bestaande aansluitingen die door het aanbrengen van een nieuwe aansluiting vervallen zijn, worden op kosten van de aanvrager verwijderd.

 • F.

  De perceelaansluiting dient te voldoen aan Bouwbesluit 2018 en NEN 3215. Voor aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel dient de aanvrager in de ontwerpfase (of bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning) voor het te bouwen object bij de gemeente te informeren naar de hoogteligging van het aansluitpunt, evenals naar de aanwezigheid/afwezigheid van een perceelaansluitleiding vanaf het rioolstelsel.

 • G.

  Schade aan gemeente-eigendommen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van de aansluiting zal worden verhaald op de aanvrager.

 • H.

  Bij wijziging van het gebruik van de aansluiting dient dit vooraf schriftelijk te worden gemeld bij de gemeente.

 • I.

  Indien het gebruik van een perceelaansluiting definitief wordt beëindigd, is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen, waarna de aansluitleiding op kosten van de rechthebbende door de gemeente wordt verwijderd.

 

Tabel 1 (genoemd in het advies):

Kosten exclusief BTW waaronder aangesloten wordt op riolering bij niet kwetsbaar water

Afstand/ie

<=10 ie

10-25 ie

25-50 ie

50-100 ie

>100 ie

<= 40 m

aansluiten

aansluiten

aansluiten

aansluiten

aansluiten

40-100 m

€ 16.500

aansluiten

aansluiten

aansluiten

aansluiten

100-600 m

€ 16.500

€ 28.750

aansluiten

aansluiten

aansluiten

600-1500 m

€ 16.500

€ 28.750

€ 57.500

aansluiten

aansluiten

1500-3000 m

€ 16.500

€ 28.750

€ 57.500

€ 115.000

aansluiten

>3000 m

€ 16.500

€ 28.750

€ 57.500

€ 115.000

€ 1.150 x ie