Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik houdende regels omtrent de babs Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik houdende regels omtrent de babs Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de colleges van de voornamlige gemeenten van Vijfheerenlanden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

14-12-2018

gmb-2019-72237

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik houdende regels omtrent de babs Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden

DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN LEERDAM, VIANEN EN ZEDERIK:

 

overwegende dat

 • -

  per 1 januari 1995 bij de wet Mulder de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) is geïntroduceerd;

 • -

  de babs wordt ontslagen en benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek) en een publiekrechtelijke dienstbetrekking heeft;

 • -

  de babs niet onder de CARUWO valt (artikel 1:2 CAR gemeente Vijfheerenlanden zondert de babs uit van de CAR gemeente Vijfheerenlanden);

 • -

  de babs ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet en er voor hem/haar op grond van artikel 125 Ambtenarenwet een eigen rechtspositieregeling moet worden vastgesteld.;

 • -

  de VNG eind 2017 een (nieuw) model voor de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) heeft aanbevolen en dat dit model tot stand is gekomen in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en grotendeels wordt gevolgd;

 • -

  de gemeente Vijfheerenlanden duidelijkheid en uniformiteit naar haar babsen wenst te verstrekken.

gelet op het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet jo artikel 125 Ambtenarenwet;

 

mede gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering(en) van burgemeester en wethouders van Vianen (datum), Zederik (datum) en Leerdam (datum) en het vast te stellen reglement voor de gemeente Vijfheerenlanden;

 

mede gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor het georganiseerd overleg;

 

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de hierna volgende regeling:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke Gemeente Vijfheerenlanden, hierna aan te duiden als babs.

 • b)

  CARUWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt voor bepaalde tijd voor maximaal de periode van 5 jaar.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 • 3.

  Bij de aanstelling voor bepaalde tijd van 5 jaar kan een proefperiode van maximaal zes maanden worden overeengekomen. Tijdens deze proefperiode kan de aanstelling per omgaande worden beëindigd, wanneer één van de partijen dat wenselijk acht.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De babs ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vijf-en-halve keer het (bruto-)uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa, van de CARUWO.

 • 2.

  Het salaris bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28, lid 2 sub b CARUWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

Artikel 4 Beschikbaarheid en vakantie

 • 1.

  De babs stelt zich gedurende het gehele kalenderjaar beschikbaar voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  Indien de babs gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is, meldt hij/zij dit bij de met huwelijksvoltrekkingen belaste medewerker van het team Burgerzaken.

 • 3.

  De babs heeft recht op 0,50 uur vakantie per voltrokken huwelijk. De vakantie neemt de babs aansluitend aan het voltrekken van het huwelijk op.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de babs zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CARUWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, die zijn verstrekt voor het voltrekken van huwelijken dan wel registreren van partnerschapsrelaties binnen de gemeente Vijfheerenlanden over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de babs. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is. De in geval van ziekte berekende gemiddelde vergoeding wordt gedurende de ziekteperiode van de babs eens per maand uitbetaald.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de babs verstaan: de dag waarop de ambtenaar geacht zou zijn om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag aan de babs kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4, 8:5 en 8:5a (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CARUWO.

 • 2.

  Ontslag wordt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement Burgerlijke Stand verleend aan de babs:

  • a.

   die zijn bevoegdheid anders dan door ziekte gedurende een jaar niet heeft uitgeoefend

  • b.

   die niet woonachtig is in de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 3.

  Schorsing van de babs vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CARUWO.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar),15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten) en 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CARUWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CARUWO.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze regeling heeft rechtskracht met ingang van de dag na de datum van publicatie en treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

Artikel 10  

Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden.

 

Leerdam/Vianen/Zederik, November 2018.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leerdam,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Vianen,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zederik,

Toelichting Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 - Begripsomschrijving

De wet Mulder heeft met ingang van 1 januari 1995 de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) geïntroduceerd. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16).

De gemeente Vijfheerenlanden krijgt een Reglement burgerlijke stand. Daarin wordt onder meer geregeld welke benoemingsmogelijkheden er zijn. Gemeenteambtenaren en ook de burgemeester, wethouders en leden van de raad kunnen tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) kunnen bovendien anderen, niet werkzaam bij de gemeente, benoemd worden.

De gemeenteambtenaar aangewezen als abs en werkzaam bij burgerzaken, de burgemeester, de wethouders en de raadsleden worden beschouwd als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een medewerker van de gemeente (niet aangewezen als abs en niet werkzaam bij Burgerzaken) kan náást zijn/haar aanstelling bij de gemeente ook (apart) aangesteld zijn als babs. Voor deze aparte aanstelling geldt de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

De vergoeding voor de werkzaamheden is in het algemeen op de apart aangestelde medewerker en de medewerkers van buiten de gemeentelijke organisatie van toepassing.

De babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Omdat de CARUWO niet op hem van toepassing is dient een afzonderlijke rechtspositieregeling te gelden (art. 125 Ambtenarenwet). Doorgaans is de functie van babs een nevenfunctie, die in omvang sterk kan variëren.

 

Artikel 2 - Aanstelling

In het lokale Reglement burgerlijke stand wordt de benoemingstermijn geregeld. De benoemingstermijn verschilt per categorie. Voor de babs wordt gekozen voor een benoemingstermijn van maximaal 5 jaar. Het gevolg van een relatief korte aanstellingsduur is onder meer dat de verplichtingen van de gemeente jegens de ambtenaar in het kader van ziekte (doorbetaling salaris, re-integratie) eerder ophouden te bestaan, namelijk bij einde van het dienstverband (behoudens ontslag). Bovendien geldt voor de duur van het nog resterende dienstverband dat van de werkgever (geen onredelijke) inspanningen gevergd worden door het UWV.

 

Voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling KCC is de benoemingstermijn gelijk aan de periode waarin zij hun functie bij KCC vervullen: voor hen zijn de werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand onderdeel van hun functie. Deze zogenaamde ambtenaren van de burgerlijke stand voltrekken in principe slechts huwelijken dan wel partnerregistraties tijdens hun werktijd.

 

Voor leden van het College is de benoemingstermijn gelijk aan de periode waarin men deel uitmaakt van het College.

 

Voor andere ambtenaren van de gemeente Vijfheerenlanden geldt een benoemingstermijn van maximaal 5 jaar (verlenging is mogelijk).

 

Ook niet bij de gemeente werkzame ambtenaren kunnen benoemd worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De benoeming is voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar.

Deze aanstelling kan (steeds) opnieuw voor bepaalde tijd (voor maximaal 5 jaar) verleend worden. De flexwetbepaling geldt niet omdat noch de CARUWO, noch het Burgerlijk Wetboek (7:615 BW) van toepassing is.

 

Artikel 3 - Salaris

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor de bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een salaris uitbetaald, die wordt verhoogd met percentages die tot 1 januari 2017 onder een andere naam in de CARUWO geregeld waren: de vakantietoelage, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6:3, en de eindejaarsuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 3:18a.

 

Artikel 4 - Vakantie

Per voltrokken huwelijk wordt 0,50 uur vakantie opgebouwd. Dat aantal is gebaseerd op het vakantierecht van 158 uren per 1836 uur van een 'gewone' gemeenteambtenaar. De babs neemt de vakantieuren direct na de huwelijksvoltrekking op. Dat resulteert per voltrokken huwelijk in een uitbetaling van het salaris en de vergoedingen als bedoeld in artikel 3 vermeerderd met de uitbetaling van 0,50 verlofuren van in totaal 6 uur.

 

Artikel 5 - Aanspraken bij ziekte

De regeling verklaart de CARUWO op het punt van doorbetaling van salaris en salaristoelagen bij ziekte van toepassing. Deze regeling geldt ongeacht de leeftijd van de babs en geldt ook voor de babs die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

In artikel 6, lid 2 sub a is geregeld dat de aanstelling eindigt zodra de babs zijn bevoegdheid gedurende een jaar niet heeft uitgeoefend. Dat geldt niet in geval van ziekte.

 

Eerste dag van ongeschiktheid: in lid 3 is bepaald (conform de Ziektewet) welke dag als eerste ziektedag geldt. Het is de bedoeling dat de babs niet direct bij aanvang van het ziekteverzuim bezoldiging krijgt doorbetaald, maar pas vanaf het tijdstip dat hij een huwelijk zou sluiten als hij niet ziek was geweest.

 

De babs is verplicht zo spoedig mogelijk zijn verhindering tot werken door te geven; in artikel 7 van deze regeling is artikel 15:1d van de CAR-UWO op de babs van toepassing verklaard. Ook het verzuimprotocol van de gemeente Vijfheerenlanden is van toepassing verklaard op de babs.

 

Naast het recht op doorbetaling van salaris en salaristoelagen staat de verplichting van werkgever en de babs (jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd) zich in te spannen tot re-integratie in het arbeidsproces. Voor de babs die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt de re-integratieverplichting niet. In de praktijk wordt deze verplichting niet altijd als wenselijk beschouwd. De babs is op grond van het Burgerlijk Wetboek immers uitsluitend benoemd tot het verrichten van de formaliteiten rondom en sluiting van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Bovendien heeft de babs in de regel een hoofdfunctie waar van uit re-integratie verplichtingen bestaan. In de praktijk zal bezien moeten worden hoe arbodienstverleners en het UWV omgaan met de verplichting tot re-integratie van de gemeente ten aanzien van een zieke babs.

 

Artikel 6 - Ontslag en schorsing

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. In lid 1 wordt een opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CARUWO. In lid 2 worden twee extra ontslaggronden geregeld.

 

In het geval de babs gedurende een jaar geen huwelijken heeft gesloten, volgt ontslag. De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat de babs-en met regelmaat werkzaam zijn in hun functie. Zo behouden ze verbinding met wat leeft onder de mensen.

 

Zodra de babs de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, volgt ontslag. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat de babs na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt. In dat geval is het mogelijk om een nieuwe aanstelling te verlenen. In dat geval is de wens van één van beide partijen voldoende om de aanstelling te beëindigen.

 

In het geval de babs niet (meer) woonachtig is binnen de gemeentegrenzen van Vijfheerenlanden, volgt ontslag.

 

Artikel 7 - Overige rechten en verplichtingen

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CARUWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CARUWO.

 

Enkele opmerkingen hierover:

 

De eed of belofte is niet van toepassing verklaard op de babs omdat eedaflegging reeds op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht is.

 

De personeelsbeoordeling is van toepassing omdat de ontslaggrond ‘onbekwaamheid/ ongeschiktheid anders dan’ aan de orde kan zijn. Een beoordeling kan bij toepassing van die ontslaggrond van belang zijn, evenals bij een weigering om opnieuw een aanstelling te verlenen.

 

De reguliere bepalingen over schadevergoeding door en aan de ambtenaar zijn van toepassing verklaard. In het algemeen kan gezegd worden dat de gemeente aansprakelijk is voor fouten van ondergeschikten en een zorgplicht heeft ten aanzien van de ondergeschikten zelf. Gemeenten kunnen bij aansprakelijkheid voor schade terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering die personenschade, zaakschade en vermogensschade dekt. Onder deze verzekering valt een ruime groep van ondergeschikten van de gemeente, waaronder de babs. Ook valt hieronder de babs die slechts voor één enkele gelegenheid werkzaamheden verricht.