Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent bestaande woningen van het aardgas af Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent bestaande woningen van het aardgas af Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af
CiteertitelSubsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Medemblik/CVDR489433/CVDR489433_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201901-01-201902-05-2020nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-70540

Z-17-009113

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent bestaande woningen van het aardgas af Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Medemblik;

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Algemene kenmerken

 • 1.

  Deze subsidie betreft het beleidsterrein Volksgezondheid en milieu

 • 2.

  De activiteit is duurzaam bouwen

 • 3.

  De productie (‘output’) is;

  • a.

   minimaal 20 gehonoreerde aanvragen en;

  • b.

   het volledig gebruiken van het beschikbare subsidiebudget.

 • 4.

  Subsidiesoort is incidentele subsidie.

 • 5.

  Subsidiegrondslag is de Algemene subsidieverordening.

 • 6.

  Prestatie-indicatoren zijn:

  • a.

   Het aantal aanvragen en;

  • b.

   Het aantal gerealiseerde maatregelen.

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  De subsidieregeling: de subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af.

 • 2.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling bestaande woningen van het gas af met behulp van het formulier uit bijlage I van deze subsidieregeling;

 • 3.

  Aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • 4.

  Lage Temperatuur Verwarming (LTV) afgiftesysteem: Een verwarmingssysteem dat CV-water van 40 à 55°C gebruikt voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuurradiatoren, niet zijnde een warmtepomp;

 • 5.

  Voorzieningen: LTV-afgiftesysteem en afsluiting aardgasaansluiting van de woning.

 • 6.

  Gespecialiseerd installatiebedrijf: het bedrijf heeft kennis en ervaring met het aanleggen / installeren van die techniek waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit wordt nagegaan aan de hand van de website en KvK-nummer, de aansluiting bij branchevereniging en/of lidmaatschap bij Uneto-VNI.

Artikel 3 Uitgangspunten subsidie

 • 1.

  Een subsidie vanuit deze nadere regels kan worden verleend voor:

  • a.

   het installeren van een lage temperatuur verwarming afgiftesysteem, en

  • b.

   het laten afsluiten van de aardgasaansluiting van de woning.

Artikel 4 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks bekend gemaakt via de Medemblikker.

 • 2.

  Voor elke woning waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal € 3.500,-- subsidie toegekend.

 • 3.

  De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf en installatie van een LTV-afgiftesysteem inclusief arbeidskosten en het afsluiten van de aardgasaansluiting.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is opgebouwd uit :

  • a.

   20% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de maatregel met een maximum van € 2.850,-, en

  • b.

   € 650,- voor het afsluiten van de aardgasaansluiting van de woning.

Artikel 5 Toetsingscriteria

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het installeren van voorzieningen na het in werking treden van deze regeling.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen die eigenaar zijn van de bestaande woning .

 • 3.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanleg van een LTV-afgiftesysteem en het afsluiten van de hoofd gasaansluiting van de woning.

 • 4.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor de aanschaf van een warmtebron.

 • 5.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Medemblik.

 • 6.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van deze subsidieregeling.

 • 7.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de installateursverklaring in.

 • 8.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige subsidieregeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

 • 9.

  Het LTV-afgiftesysteem is aangesloten op een duurzame warmtebron (geen gebruik makend van fossiele brandstoffen).

 • 10.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de hoofdgasaansluiting van de woning afgesloten wordt door de netbeheerder.

 • 11.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien kan worden aangetoond dat de aardgasaansluiting van de woning binnen een jaar na aanvraag van de subsidie wordt afgesloten.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor enig kalenderjaar kunnen worden ingediend met ingang van 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Alleen aanvragen met offertes van de te treffen voorzieningen worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien subsidie wordt aangevraagd in enig kalenderjaar, geldt dat deze voorzieningen moeten zijn geplaatst c.q. getroffen in het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden;

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats na indiening van de facturen en betaalbewijzen (rekeningafschrift) van de voorzieningen waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • 3.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de factuur en betaalbewijs in het bezit te zijn van de subsidieverstrekker.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen 8 weken nadat de in artikel 9 lid 1 bedoelde stukken zijn ingediend en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

Artikel 10 Intrekking huidige nadere regels

De beleidsregels ’Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af’, vastgesteld bij besluit van college en burgemeester worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie. En werken terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ’Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af’.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college van B&W van de gemeente Medemblik kan in uitzonderlijke gevallen van de regeling afwijken, als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 • 2.

  Voor gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van B&W van de gemeente Medemblik op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van de regeling verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leidinggevende..

Artikel 14 Slotbepaling

Deze subsidieregeling is geldig tot 1 januari 2022. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2022 worden niet in behandeling genomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op ….

Medemblik,

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1 Aanvraagformulier gemeente Medemblik

 

Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af

 

Gegevens aanvrager

Deze subsidieregeling is opgesteld voor de particuliere woningbezitter in de gemeente Medemblik.

Woningcorporaties, particuliere woningverhuurders en andere marktpartijen zijn uitgesloten.

 

Voorletter + naam:

Dhr. / mevr. *

Adres + huisnummer:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail:

 

IBAN-rekeningnummer:

 

NB. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de behandeling van uw subsidieaanvraag. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is conform de daarvoor geldende selectielijsten van de Archiefwet. De onderdelen aangegeven met een * zijn niet verplicht. Wij vragen u om deze gegevens teneinde gemakkelijker met u contact te kunnen opnemen.

 

Planning

Datum start uitvoering:

 

Maand en jaar oplevering voorziening(en):

 

 

Verplichte bijlagen

Voorziening

Uitvoerende partij

Offerte toegevoegd (J/N)

LTV-afgiftesysteem

 

 

Afsluiting aardgasaansluiting

 

 

 

Let op!

De gemeente Medemblik is zeer verheugd dat u uw woning aardgasloos wilt maken. Maar is uw huis daar nu al wel geschikt voor?

Om tegenvallende energierekeningen en verminderd comfort te voorkomen, is het verstandig om eerst na te gaan wat de energieprestatie van uw woning is. Zijn de muren, de vloer en het dak wel voldoende geïsoleerd, zijn uw ramen en kozijnen van voldoende kwaliteit of zijn ze aan vervanging toe?

 

Het Duurzaam Bouwloket kan u helpen om de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van uw woning. Zij kunnen een energieadvies geven specifiek voor uw woning. U kunt contact met hun opnemen via telefoonnummer 072-743 39 56 of via e-mail info@duurzaambouwloket.nl.

 

Bij dit aanvraagformulier vindt u ook de flyer met de zogenaamde no-regret maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die altijd kunt nemen, ongeacht de warmtebron waarmee u uw woning gaat verwarmen.

 

Ondertekening

Mijn woning is voorzien van voldoende energiebesparende maatregelen en klaar voor de transitie naar een aardgasloze situatie . Ik verwacht door de installatie van Lage Temperatuur Verwarmingssysteem en het afsluiten van de gasaansluiting geen verlies aan comfort of een hogere energierekening.

Ja / Nee

De gemeente Medemblik mag mij benaderen voor communicatie-activiteiten, zoals een bezoek door de wethouder of het meedoen aan de Duurzame Huizenroute.

Ja / Nee

Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld:

Voorletter + naam:

Dhr. / mevr. *

Plaats:

 

Datum:

 

Handtekening:

 

 

Het indienen van de formulieren kan uitsluitend op de volgende manieren:

Per post: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB HOORN

per e-mail: postbus@rudnhn.nl

per adres: Dampten 2 te Hoorn