Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019
CiteertitelBeleidsregel standplaatsen Apv 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregel standplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://www.overheid.nl

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-69380

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019

Wetstechnische informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht;

- gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

- ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Stichtse Vecht 2014;

- overwegende dat het noodzakelijk is in het belang van de openbare orde en veiligheid beleid vast te stellen ten aanzien van het verlenen van standplaatsvergunningen;

- besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019

 

1. Standplaatsenbeleid

 

Voor het innemen van een standplaats is een vergunning van het college vereist op grond van artikel 5:18 van de Apv.

 

Deze beleidsregel is vastgesteld in het kader van de openbare orde, veiligheid en ruimtelijke ordening en ten behoeve van het voorzieningenniveau voor de inwoners.

Gedacht kan worden aan het voorkomen en/of beperken van geluidsoverlast, stankoverlast, verkeershinder en overlast door zwerfafval. Daarnaast wordt met een vergunningsplicht wildgroei van het aantal standplaatsen in de openbare ruimte voorkomen. Bovendien wordt met deze beleidsregel gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

 

Deze beleidsregel beoogt nadrukkelijk niet de concurrentieverhoudingen te regelen.

Deze beleidsregel laat de toepasselijkheid van de Apv onverlet.

 

2. Maximumstelsel

 

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid is het aantal vergunningen gelimiteerd (het zgn. maximumstelsel). Het maximum aantal standplaatsen per locatie is aangegeven in artikel 6.

 

3. Branchering

 

Om meer ondernemers een kans te bieden op een standplaats en voor een divers aanbod voor de consument, voert Stichtse Vecht branchering in. Daarom wordt vergunning verleend voor maximaal twee dagen per week, per branche, per locatie.

 

Brancheverdeling:

Branche 1: Snacks en aanverwante artikelen (zoals frites, loempia’s, ijs etc)

Branche 2: Vlees (waaronder kip, shoarma)

Branche 3: Vis en aanverwante artikelen

Branche 4: Groenten en fruit

Branche 5: Kaas en noten

Branche 6: Brood en banket

Branche 7: Overige food

Branche 8: Bloemen en planten

Branche 9: Non-food (zoals diensten en detailhandelsgoederen)

 

4. Maximale afmetingen

 

Vergunning wordt verleend voor een standplaats met een oppervlakte van maximaal 25m2. Dit is inclusief kar/kraam, uitstalling verkoopwaar en toebehoren, reclameborden, luifel, terras etc.

 

In de vergunning wordt het aantal in te nemen m2 opgenomen. Uitgangspunten zijn de aangevraagde oppervlakte en de mogelijkheden op locatie, waaronder de resterende vrije ruimte op het trottoir, afstand tot gevels, afstand tot de rijbaan, (brand)veiligheid, etc.

 

5. Welstand

 

De kar/kraam en toebehoren moeten in ieder geval aan de onderstaande vereisten voldoen en blijven voldoen:

- goede staat van onderhoud

- verzorgde uitstraling

- in zekere mate passend in de omgeving

 

6. Aangewezen standplaatsen

 

Voor het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg gelden de onderstaande locaties:

 

Kern

Locatie

Aantal per dag

Opmerking

Breukelen

Karel Doormanweg

1

 

 

Markt

2

De standplaatsen, m.u.v. viskramen, worden mogelijk verplaatst naar de Kerkbrink.

Niet op vrijdag i.v.m. markt.

 

Hazeslinger

1

De standplaatsen m.u.v. viskramen, worden mogelijk verplaatst naar de Kerkbrink. Viskramen gaan dan mogelijk naar de Markt. Niet op vrijdag i.v.m. markt.

Kockengen

Driestammenplein

1

 

Loenen aan de Vecht

Rijksstraatweg bij Jumbo

1

 

Maarssen-dorp

Harmonieplein

2

Ivm gebiedsontwikkeling Harmonieplein mogelijk tijdelijk geen plek beschikbaar.

 

Plesmanpromenade

2

Particulier terrein. Eigenaar voert terughoudend beleid.

 

Pieter de Hooghplein/-straat

2

Niet op donderdag ivm markt.

Maarssenbroek

Bisonspoor

3

Locatie op het marktplein.

Niet op zaterdag ivm markt.

 

Zwanenkamp

2

Bij winkelcentrum

 

Boomstede

1

Particulier terrein

Nigtevecht

Raadhuisstraat

1

 

Vreeland

Fetha

3

Alleen op donderdag en vrijdag

 

7. Incidentele standplaatsen

 

Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende incidentele standplaatsen:

- incidentele niet-commerciële standplaatsen;

- incidentele commerciële standplaatsen;

- seizoensgebonden standplaatsen.

 

Vergunningen voor incidentele standplaatsen kunnen ook op andere dan de aangewezen plaatsen in artikel 6 worden verstrekt. De aanvrager kan zelf een voorstel voor een locatie indienen.

Bij vergunningverlening van een incidentele standplaats geldt de branchering zoals beschreven in artikel 3 niet.

 

Incidentele niet-commerciële standplaatsen

Incidentele niet-commerciële standplaatsen zijn standplaatsen voor ideële, maatschappelijke of culturele doeleinden die voor een korte, bij de activiteit passende tijd en niet op een structurele basis worden ingenomen, met een bij de activiteit passende oppervlakte.

 

Incidentele commerciële standplaatsen

Incidentele commerciële standplaatsen zijn standplaatsen voor de verkoop vanbijvoorbeeld kranten, koffie of het laten graveren van de autoruit e.d..

Incidentele commerciële standplaatsvergunningen worden verleend voor de duur van maximaal twee dagen achtereen voor een specifieke locatie, voor een oppervlakte van maximaal 25m2.

 

Seizoensgebonden standplaatsen

Seizoensgebonden standplaatsen betreffen incidentele standplaatsvergunningen voor de verkoop van uitsluitend seizoensgebonden producten, zoals kerstbomen, oliebollen of koek en zopie.

Een seizoensgebonden vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal acht aaneengesloten weken, voor een bij de activiteit passende oppervlakte.

 

8. Standplaatsen op particulier terrein

 

Naast standplaatsen op gemeentegrond, kunnen standplaatsen vergund worden op gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente. Dit zijn standplaatsen op particulier terrein, maar die wel zijn aan te merken als een openbare plaats in de zin van de Apv. Voor alle standplaatsen op particulier terrein geldt dat voor vergunningverlening ook de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het terrein is vereist. Zonder toestemming van de rechthebbende wordt geen vergunning verleend.

 

9. Tijden

 

Een standplaats kan worden ingenomen gedurende de winkeltijden, zoals deze zijn opgenomen in de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht.

In de vergunning worden de tijden opgenomen gedurende de standplaats kan worden ingenomen. Uitgangspunt is de aangevraagde tijd. Van de aanvraag kan in dit verband worden afgeweken i.v.m. gronden genoemd in artikel 1:8 van de Apv.

 

Voor de verkoop van eet- en drinkwaren voor consumptie ter plekke, gelden op basis van de Winkeltijdenwet ruimere tijden. Deze staan in de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht.

Deze ruimere tijden gelden alleen voor kramen waar alle verkoopwaar voor directe consumptie geschikt is. Een viskraam waar ook vis wordt verkocht dat niet ter plekke geconsumeerd kan worden, valt hier bijvoorbeeld niet onder.

 

Het is niet toegestaan om langer dan een uur voor aanvang en langer dan een half uur na afloop van de vergunning vastgestelde verkooptijden met een voertuig of goederen ruimte in te nemen op de standplaats. Dit vereiste geldt niet voor seizoensgebonden standplaatsen en standplaatsen ten behoeve van (overheids)bevolkingsonderzoek.

 

In de vergunning kan worden bepaald dat een standplaats niet kan worden ingenomen gedurende evenementen.

 

10. Procedure vergunningverlening vaste standplaatsen

 

Standplaatsvergunningen worden voor maximaal drie jaar verleend. Bij nieuwe locaties, dan wel wanneer veranderingen van omstandigheden of inzichten daartoe noodzaken, wordt de vergunning voor maximaal één jaar verleend.

 

Standplaatsvergunningen zijn schaarse vergunningen. Na het aflopen van de vergunningstermijn staat de nieuwe vergunningstermijn open voor alle eventuele gegadigden.

Het vrijkomen van een standplaats wordt zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn bekend gemaakt op:

- de website van gemeente Stichtse Vecht

- in het gemeenteblad op www.overheid.nl

 

In de standplaats geïnteresseerde ondernemers, kunnen een aanvraag indienen binnen de in de publicatie gestelde reactietermijn en bij voorkeur met het daarvoor bestemde online formulier.

 

Een aanvraag voor standplaatsvergunning moet worden ingediend door een natuurlijk persoon danwel door een rechtspersoon die als detailhandelaar of ambulante handelaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In de aanvraag moeten zij naast de persoonsgegevens het volgende vermelden of meesturen:

- te verhandelen goederen of diensten;

- recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

- het gewenste aantal m2 (met een maximum van 25m2);

- de gewenste dagen (indien beschikbaar en maximaal 2 dagen per week, per branche, per locatie);

- de gewenste tijden (passend binnen de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht);

- duidelijke, recente kleurenfoto’s van de kar/kraam en eventuele toebehoren, zoals luifels, reclameborden en terras, met een korte toelichting (max. half A4) waarin aannemelijk wordt gemaakt dat er wordt voldaan aan artikel 5 (Welstand) van deze beleidsregel.

 

Indien er meerdere gegadigden zijn die aan alle gestelde criteria/eisen voldoen, heeft de aanvrager met een aanvullend aanbod op het huidige aanbod aan detailhandel in de betreffende kern (bij Maarssenbroek wordt gekeken per wijk), voorrang op de standplaatsvergunning.

 

Indien er meerdere gegadigden zijn die aan alle in deze beleidsregel gestelde criteria/eisen voldoen en die bovendien een aanvullend aanbod aanbieden, dan wordt de aanvrager geselecteerd waarvan als eerste een volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente.

 

Als er slecht één aanvrager een aanvraag heeft ingediend en deze voldoet aan de gestelde criteria/eisen, dan wordt de vergunning aan deze aanvrager verleend.

 

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde wordt tot vergunningverlening overgegaan. Bij toekenning dient de aanvrager de volgende documenten te overleggen:

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

- bij een standplaats op particuliere grond: schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het terrein.

 

De overige aanvragen worden afgewezen en er wordt geen wachtlijst bijgehouden.

 

11. Procedure vergunningverlening incidentele standplaatsen

 

Aanvragen voor een incidentele standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 7 worden in volgorde van ontvangst afgehandeld. Degene die laatstelijk een incidentele vergunning heeft gekregen voor een bepaalde locatie heeft geen voorrang op andere aanvragers. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden.

 

De aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier door een natuurlijk persoon danwel door een rechtspersoon. Wanneer het gaat om een commerciële incidentele of seizoensgebonden standplaats dient deze persoon als detailhandelaar of ambulante handelaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

 

12. Kosten

 

Voor het in behandeling nemen van een standplaatsvergunning worden leges in rekening gebracht. Voor het innemen van een vaste standplaats wordt precariobelasting in rekening gebracht voor het aantal m2 grondgebruik.

Voor incidenteel standplaatsen op openbare gemeentegrond geldt een vast bedrag per dag.

De actuele tarieven staan in het Belastingtarievenoverzicht op de website van gemeente Stichtse Vecht.

De vergunninghouder, die wegens vakantie of ziekte zijn standplaats niet kan bezetten, dient het college hiervan voorafgaand, en in het geval van ziekte dezelfde dag, schriftelijk in kennis te stellen.

 

13. Intrekking of wijziging van standplaatsvergunning

 

Naast het bepaalde in artikel 1:6 van de Apv, kan de vergunning worden ingetrokken of gewijzigd om een andere dringende reden, bijvoorbeeld de herinrichting van openbaar gebied, wangedrag e.d..

 

14. Toezichthouders

 

Met het toezicht op de naleving van deze beleidsregel zijn belast: de toezichthouders openbare ruimte en de bij besluit van het college aangewezen personen.

 

15. Slotbepalingen

15.1. Intrekking vorig beleid

De eerder vastgestelde beleidsregel voor standplaatsen, te weten:

- Beleidsregel standplaatsen APV Stichtse Vecht 2013 d.d. 12 februari 2013

wordt hierbij ingetrokken.

 

15.2 Overgangsbepaling

- Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen die na het in werking treden van deze beleidsregel zijn ontvangen.

- Deze beleidsregel is eveneens van toepassing op aanvragen die voor inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn ontvangen, maar betrekking hebben op standplaatsen die na 1 april 2019 worden ingenomen.

- Indien de vergunningstermijn afloopt binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze beleidsregel dan geldt een kortere dan in artikel 10 genoemde publicatietermijn. Het vrijkomen van een standplaats zal tijdig worden gepubliceerd.

 

15.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2019.

 

15.4 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel standplaatsen Apv 2019.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

gemeentesecretaris, burgemeester

 

Bijlage 1 Aanvraagformulier vaste standplaatsvergunning

 

- de naam en voornamen, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

- het KvK nummer;

- de plaats en locatie van de aangevraagde standplaats;

- een omschrijving van de kraam of andere (verkoop)materialen die de vergunninghouder gaat gebruiken;

- een omschrijving van het soort artikelen of diensten dat de aanvrager gaat verhandelen;

- het gewenste aantal m2 van de standplaats;

- de gewenste dagen en tijden;

- de aanvangsperiode dat de standplaats wordt ingenomen;

- de maatregelen die worden genomen om vervuiling van de directe omgeving te voorkomen;

- (indien beschikbaar) of er gebruik wordt gemaakt van stroomvoorziening van de gemeente;

- korte toelichting (max. half A4) waarin aannemelijk wordt gemaakt dat er wordt voldaan aan artikel 5 (Welstand) van deze beleidsregel.

 

Aanvrager dient mee te sturen:

- bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;

- duidelijke, recente kleurenfoto’s van de kar/kraam en eventuele toebehoren.

 

Bij toekenning te overleggen:

- kopie geldig identiteitsbewijs;

- bij een standplaats op particuliere grond: schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het terrein.

 

Bijlage 2 Aanvraagformulier incidentele standplaatsvergunning

 

- de naam en voornamen, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

- het KvK nummer;

- een omschrijving van de aangevraagde standplaats;

- een omschrijving van de kraam of andere (verkoop)materialen die de vergunninghouder gaat gebruiken;

- een omschrijving van het soort artikelen of diensten dat de aanvrager gaat verhandelen of vanuit welk ideële, maatschappelijke of culturele doeleinden de vergunning wordt ingenomen;

- het maximum aantal m2 van de standplaats;

- de dagen en tijden dat de standplaats wordt ingenomen;

- de periode dat de standplaats wordt ingenomen;

- de maatregelen die worden genomen om vervuiling van de directe omgeving te voorkomen;

- of er gebruik wordt gemaakt van stroomvoorziening van de gemeente.

 

Aanvrager dient mee te sturen:

- kopie geldig identiteitsbewijs;

- bij commerciële of seizoensgebonden standplaats: bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

 

Bijlage 3 Opzet van de vergunning

 

Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

- de naam en voornamen, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

- een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats;

- dat de standplaats wordt aangewezen door de toezichthouder;

- de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

- het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen en de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

- het maximum aantal m2 van de standplaats;

- de tijden waarop de standplaats mag worden ingenomen (incl op- en afbouw);

- de periode waarvoor de vergunning geldig is;

- indien van toepassing: de vergunninghouder tegen betaling stroom van de gemeente afneemt;

- dat de vergunninghouder de aanwijzingen van de politie en toezichthouders stipt en onmiddellijk opvolgt;

- dat de vergunning moet kunnen worden getoond aan personen die bevoegd zijn hiernaar te vragen;

- de voorwaarde dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

- dat er door het innemen van de standplaats geen onnodige overlast voor omwonenden mag ontstaan;

- dat wordt gezorgd voor een onbelemmerde doorgang voor hulpdiensten;

- de voorwaarde, dat de vergunninghouder voldoet aan de voorschriften voor standplaatsen in de Apv, de Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019 en alle overige relevante regelgeving voor de betreffende standplaats;

- de voorwaarde dat de vergunninghouder bij gebruik van bak- en braadvoorzieningen gedurende de looptijd van de vergunning beschikt over een geldig brandveiligheidscertificaat, dat wil zeggen niet ouder dan 1 jaar;

- dat in het belang van de openbare orde en veiligheid aanvullende eisen kunnen worden gesteld of maatregelen kunnen worden getroffen;

- dat als blijkt dat meer dan vier weken achtereen geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, deze kan worden ingetrokken waardoor de betreffende plek vrijgegeven wordt;

- dat de vergunning strikt persoonlijk is. Alleen de vergunninghouder en zijn medewerkers mogen hiervan gebruik maken. Medewerkers moeten kunnen aantonen dat ze in loondienst zijn;

- dat bij het niet nakomen (van één) van de voorwaarden de vergunning kan worden ingetrokken;

- dat het mogelijk is dat vanwege reconstructie openbaar gebied, evenement of wanneer gewijzigde omstandigheid en of gewijzigde inzichten daartoe noodzaken een andere plaats aan de standhouder kan worden toegewezen, zonder dat hier enige compensatie tegenover staat;

- In de vergunning kan worden bepaald dat een standplaats niet kan worden ingenomen gedurende evenementen, waarbij geen andere locatie wordt aangewezen en waar geen compensatie tegenover staat.