Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent gegevens uit de basisinformatie Verordening BRP 2018 van de gemeente Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent gegevens uit de basisinformatie Verordening BRP 2018 van de gemeente Duiven
CiteertitelVerordening BRP 2018 van de gemeente Duiven (Verordening BRP 2018 Duiven)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Wet bescherming persoonsgegevens BES
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-201901-01-2018nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-68844

Z/18/044941

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent gegevens uit de basisinformatie Verordening BRP 2018 van de gemeente Duiven

De raad van de gemeente Duiven

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 11 december 2018

 

gelet op de

 

 • -

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • -

  Wet bescherming persoonsgegevens

 

BESLUIT: Vast te stellen de volgende:

 

Verordening Gegevensverstrekking BRP Duiven 2018

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Duiven, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de Werkorganisatie 1Stroom;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Duiven en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Duiven was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Duiven gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening BRP 2018 van de gemeente Duiven (Verordening BRP 2018 Duiven).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2019

de griffier,

G.J. (Josien) van Buren-van den Berg

de voorzitter,

drs. H.B.I (Rik) de Lange

Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken, bij contact met de overheid.

 

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Voor de zeer korte termijn heeft dit tot gevolg, dat het bestaande gemeentelijke kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat gegevens van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn, landelijk beschikbaar worden.

 

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan derden. Op grond van de Wet BRP is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het al dan niet functioneel toepassen van het intern gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), aan de beoordeling van de gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege dit belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer algemene kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer van deze informatievoorziening. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de Werkorganisatie 1Stroom.

 

Deze verordening voorziet ook in de werkwijze aangaande het autoriseren van derden, die werkzaamheden verrichten met een groot belang voor de gemeente en de maatschappij en bij de uitvoer hiervan toegang tot de gegevens uit de Basisregistratie personen nodig hebben. Daarmee voldoet de gemeente Duiven aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Duiven woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

 

De minister van BZK verstrekt de gegeven van personen die wel in de BRP staan ingeschreven, maar niet in de gemeente Duiven woonachtig zijn aan de gemeente, ten behoeve van de uitvoering haar taken. Deze systematische verstrekking van gegevens naar de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de Minister van BZK voor de gemeente Duiven, op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wet BRP door de gemeente Duiven wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Duiven heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Duiven woonachtig zijn, dient de gemeente Duiven het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

 

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan derden deels al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de gemeente Duiven. De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

 

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Hier moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -

  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • -

  waarbij gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

 

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening gegevensverstrekking BRP Duiven 2018, die uit deze verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.