Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer
CiteertitelBeleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpWaarderingssubsidie museum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2019Nieuwe beleidsregel

02-10-2018

gmb-2019-67220

Z/18/676655 - D/18/724464

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer

 

Op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om nadere beleidsregels op te stellen. Onderstaande beleidsregels vormen een aanvulling op de Uitvoeringsregels waarderingssubsidies, behorend bij de Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer.

 

De regels beschrijven het gemeentelijk beleid met betrekking tot subsidiëring van professionele musea in de gemeente Boxmeer.

 

De beleidsregels voor de verstrekking van een jaarlijkse waarderingssubsidie aan professionele musea luiden als volgt:

 

1.Doelstelling activiteiten, successievelijk:

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. Het behoud van cultureel erfgoed en/of kunsten.

b. Het conserveren van materialen en goederen.

c. Het verzorgen van tentoonstellingen.

d. Het publiceren van artikelen, betrekking hebbend op het betreffende geografische of inhoudelijke gebied/thema in hoofdlijnen betrekking hebbend of relaterend aan gebeurtenissen, locaties, situaties de gemeente Boxmeer betreffend.

2. Producten / activiteiten / diensten:

a. Openstelling van de collectie voor publiek.

b. De openstelling van het archief voor geïnteresseerden.

c. Publicaties.

4. Subsidiegrondslagen:

Jaarlijkse aanvraag tot waarderingssubsidie conform de Algemene Subsidieverordening.

5. Nadere subsidievoorwaarden:

a. Het gemeentelijk beleid is er niet op gericht actief museumregistratie te bevorderen.

b. Daar waar particulier initiatief museale activiteiten ontplooit, zal de gemeente niet subsidiëren. Een te subsidiëren organisatie dient ten minste de rechtsvorm ‘stichting’ of ‘vereniging’ te hebben, blijkend uit statuten.

c. De organisatie die voor een waarderingssubsidie in aanmerking komt, krijgt jaarlijks - tot nader order - een door het college bepaald vast subsidiebedrag.

d. De in artikel 6 genoemde musea betreft een strikt gelimiteerde lijst. Deze lijst kan enkel na raadpleging door de raad worden uitgebreid.

6. Hoogte subsidiebedrag:

Oorlogsmuseum Overloon:

Een vast bedrag van 26.000,- per jaar.

Gemeentelijke museale voorziening:

Een vast bedrag van 4.825,- per jaar.

 

7. Slotbepaling

a. Indienen / informatie

Verzoeken voor toekenning van een waarderingssubsidie op grond van deze beleidsregel kunnen schriftelijk of via mail (gemeente@boxmeer.nl) worden ingediend, via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

b. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Boxmeer, via 0485-585911. Onvoorziene omstandigheden en afwijkingsbevoegdheid In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling.

Bij opheffing of beëindiging van de gesubsidieerde voorziening, wordt subsidieverstrekking beëindigd met ingang van 1 januari het jaar volgend op het beëindigings- of opheffingsjaar op.

c. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer.”

d. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018.

 

Aldus Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018.

De loco-secretaris,

A.J.M. Reintjes

De burgemeester,

K.W.T. van Soest