Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Omgevingsdienst Noord-Veluwe •

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noord-Veluwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Omgevingsdienst Noord-Veluwe •
CiteertitelVerordening ODNV doelmatig en doeltreffendheid 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening ODNV doelmatig en doeltreffendheid 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2019nieuwe verordening

20-12-2012

bgr-2019-311

BR-12000017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Omgevingsdienst Noord-Veluwe •

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV),

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

b. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

1. Het dagelijks bestuur onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de omgevingsdienst en de uitvoering van taken door de omgevingsdienst. Iedere organisatie-eenheid en taak wordt periodiek in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

2. Het dagelijks bestuur toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma's en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

1. Het dagelijks bestuur zendt een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

o a. het object van onderzoek

o b. de reikwijdte van het onderzoek

o c. de onderzoeksmethode

o d. doorlooptijd van het onderzoek

o e. de wijze van uitvoering

3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden. Het dagelijks bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Bekendmaking en Inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in een regionaal huis aan huisblad.

2. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Omgevingsdienst Noord-Veluwe”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe van 20 december 2012,

de voorzitter, de secretaris,