Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Verordening elektronische bekendmaking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noord-Veluwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2019nieuwe regeling

14-03-2013

bgr-2019-309

BR-13000013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe;

 

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet, artikel 139 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 1  

1. Deze verordening is van toepassing op berichten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter zoals bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Onder berichten worden in deze verordening mede verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2  

De kennisgeving van berichten vindt uitsluitend plaats langs elektronische weg, tenzij wettelijk een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 4  

1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in een regionaal huis-aan-huisblad.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe van 14 maart 2013,

de voorzitter, de secretaris,