Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Besluit van algemene strekking van Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van algemene strekking van Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2019nieuwe regeling

01-02-2019

gmb-2019-65051

BW19-00005

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van algemene strekking van Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Overwegende dat:

 

· Gelet op artikel 17, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

· Ter uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk XI-2 van het SOLAS-Verdrag en de internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code) nationale wetgeving is gecreëerd in de vorm van de Havenbeveiligingswet (HBW);

· Aan de burgemeesters van gemeenten met zeehavens een medebewindstaak is opgelegd ten aanzien van onder meer het beoordelen van havenfaciliteiten, het goedkeuren van veiligheidsplannen van havenfaciliteiten en het instemmen met gelijkwaardige beveiligingsregelingen;

· Op grond van artikel 17, tweede lid, van de HBW door het college van burgemeester en wethouders personen kunnen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de HBW.

 

Besluit vast te stellen:

 

Dat als personen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Havenbeveiligingswet, waarvoor de burgemeester is aangewezen als bevoegd gezag: de havenmeester(s) van de gemeente Bergen op Zoom.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 februari 2019.

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als: aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet.

Bergen op Zoom, 1 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

De secretaris, De burgemeester,