Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent werkgeverschap Verordening werkgeverscommissie Griffie Vijfheerenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent werkgeverschap Verordening werkgeverscommissie Griffie Vijfheerenlanden 2019
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie Vijfheerenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening van 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-64079

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent werkgeverschap Verordening werkgeverscommissie Griffie Vijfheerenlanden 2019

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

gezien het advies van 26 november 2018 van de vertegenwoordiging van de drie raden in de raadswerkgroep “Losse Eindjes”;

 

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit; vast te stellen de verordening werkgeverscommissie Vijfheerenlanden 2019:

 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dit door de raad aan haar is gedelegeerd.

 • 2.

  De werkgeverscommissie is een bestuurscommissie van de raad, ingesteld op grond van artikel 83 van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie oefent de bevoegdheden uit die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet.

 • 4.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 5.

  De werkgeverscommissie draagt de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel in mandaat over aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit 4 raadsleden die de raad vertegenwoordigen van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • 2.

  De raad benoemt de voorzitter van de commissie;

 • 3.

  De burgemeester is adviseur van de werkgeverscommissie;

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen. 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, de griffier of door één der leden nodig wordt geacht. 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen wanneer de raad daarom vraagt.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Vijfheerenlanden 2019’ en vervangt de verordening van 2018.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2019

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

K.I. (Krista) Goossens

De voorzitter

drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker