Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent orde Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Vijfheerenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent orde Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Vijfheerenlanden 2019
CiteertitelReglement van Orde op de raadscommissies Vijfheerenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordeningen op de raadscommissies van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201902-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-63889

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent orde Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Vijfheerenlanden 2019

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

gezien het advies van 26 november 2018 van de vertegenwoordiging van de drie raden in de raadswerkgroep “Losse Eindjes”;

 

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

besluit; vast te stellen het Reglement van Orde op de raadscommissies Vijfheerenlanden 2019:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger;

 • commissiegriffier: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger;

 • griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • vergadering(en): vergadering(en) van een raadscommissie;

 • commissie(s): raadscommissie(s) als bedoeld in artikel 82 Gemeentewet;

 • agendacommissie: de commissie als beschreven in artikel 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Vijfheerenlanden 2019.

Artikel 2 Instelling raadscommissies

De raad stelt de volgende commissies in:

 • Ruimte, Verkeer en Economie (RVE).

 • Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS).

 • Algemene Zaken (AZ).

De commissie RVE adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • a.

  Ruimtelijke Ordening.

 • b.

  Volkshuisvesting.

 • c.

  Bouwzaken.

 • d.

  Eigendommen.

 • e.

  Monumentenzorg.

 • f.

  Grondzaken.

 • g.

  Milieu.

 • h.

  Verkeer en vervoer

 • i.

  Openbare werken

 • j.

  Economische zaken.

 • k.

  Recreatie.

 

De commissie WOS adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • a.

  Welzijn.

 • b.

  Onderwijs.

 • c.

  Sport.

 • d.

  Jeugdzaken.

 • e.

  Speelvoorzieningen.

 • f.

  Sociale zaken/arbeidstoeleiding

 • g.

  Ouderenbeleid.

 • h.

  Gehandicaptenbeleid.

 • i.

  Volksgezondheid.

 • j.

  Mediabeleid.

 • k.

  Kunst en cultuur.

 

De commissie AZ adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • a.

  Algemene beleidszaken, kabinet en representatie algemeen.

 • b.

  Facilitaire zaken.

 • c.

  Informatie en automatisering.

 • d.

  Integratie.

 • e.

  Grensoverschrijdende samenwerking.

 • f.

  Veiligheid.

 • g.

  Organisatie en personeel.

 • h.

  Financiën.

 • i.

  Werk van de gemeenteraad en commissies.

 • j.

  Communicatie

 

Indien een onderwerp meerdere commissies aangaat, bepaalt de agendacommissie in welke commissie(s) het onderwerp wordt behandeld.

Als een gezamenlijke vergadering van commissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de commissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter.

Artikel 3 Taken

Een raadscommissie:

 • 1.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben

 • 2.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder 1;

 • 3.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder 1;

 • 4.

  wisselt politieke standpunten uit.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De raadscommissies kennen geen vaste leden

 • 2.

  Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee commissieleden per fractie.

 • 3.

  De leden kunnen raadslid of commissielid niet-raadslid zijn.

 • 4.

  Elke fractie kan maximaal 2 commissieleden zijnde niet-raadsleden ter benoeming aan de gemeenteraad voordragen.

 • 5.

  Commissieleden niet-raadsleden hebben tijdens de laatste raadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de betreffende fractie gestaan.

 • 6.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn op de commissieleden niet-raadsleden, van overeenkomstige toepassing

 • 7.

  Alvorens zijn functie te aanvaarden legt het lid, niet zijnde een raadslid, in handen van de voorzitter van de raad de eed of belofte af overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet

 • 8.

  De commissieleden niet-raadsleden worden voor de duur van de raadsperiode benoemd.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a)

   het leiden van de vergadering;

  • b)

   het handhaven van de orde;

  • c)

   het doen naleven van deze verordening en het reglement van orde;

  • d)

   het tekenen van de stukken, die van de commissie uitgaan.

 • 4.

  de raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan

 • 5.

  de voorzitter en zijn plaatsvervanger kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen hiervan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat direct in.

Artikel 6 Commissiegriffier

 • 1.

  De commissies worden in alles wat de hun opgedragen taak betreft bijgestaan door een com-missiegriffier, te weten de griffier of een door hem aangewezen griffiemedewerker.

 • 2.

  De (commissie)griffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 3.

  De commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan de beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Artikel 7 College en secretaris

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn standaard uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn.

 • 2.

  Iedere portefeuillehouder kan aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 3.

  De raadscommissie kan het college verzoeken de secretaris aanwezig te laten zijn in de vergadering en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in deze verordening.

Voorbereidingen

Artikel 8 Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een elektronische oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de elektronische oproep beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Collegevoorstellen worden direct na besluit en ondertekening elektronisch openbaar gemaakt

Artikel 9 Aanvullende agenda

 • 1.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden

Artikel 10 Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden door aankondiging in een lokaal weekblad en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

Ter vergadering

Artikel 11 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 12 Opening vergadering en quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal van de fracties aanwezig is;

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties aanwezig is, bepaalt de voorzitter in overleg met de aanwezige fracties, na voorlezing van de namen der afwezige fracties, dag en uur van de volgende vergadering;

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. In deze vergadering kan de commissie alleen beraadslagen of adviseren over de onderwerpen die zijn geagendeerd.

Artikel 13 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  Een commissiegriffier draagt zorg voor audio-/videoverslagen en besluitenlijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Het audio/videoverslag:

  • a.

   Omvat de volledige vergadering

  • b.

   Wordt geïndexeerd naar de onderwerpen die besproken zijn en de sprekers die het woord hebben gevoerd;

  • c.

   Is zo spoedig mogelijk via de website van de gemeente toegankelijk

 • 3.

  De besluitenlijst bevat in ieder geval:

  • a.

   De namen van de voorzitter, de griffier, de leden en de overige deelnemers aan de vergadering;

  • b.

   Een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   Gedane toezeggingen en gemaakte afspraken.

 • 4.

  Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 5.

  Vastgestelde besluitenlijsten worden ondertekend door de commissiegriffier.

Artikel 14 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de commissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, uitgezonderd;

  • a.

   Over de vraag of een voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad;

  • b.

   Over het aanmerken van een voorstel als hamerstuk;

  • c.

   Over geheimhouding

  • d.

   Over voorstellen van orde

  Met betrekking tot het aanmerken van een voorstel als hamerstuk is unanimiteit vereist.

Artikel 15 Aantal spreektermijnen en spreektijd

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  In de eerste termijn spreekt één woordvoerder per fractie en zijn er maximaal twee interrupties per fractie mogelijk. Het moet hier wel een verhelderende vraag betreffen. Voor de eerste spreektermijn geldt een spreektijd van maximaal 5 minuten tenzij anders afgesproken door de agendacommissie.

 • 3.

  In de tweede termijn kunnen ook andere fractieleden het woord voeren en zijn interrupties ongelimiteerd toegestaan.

 • 4.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 5.

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 6.

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 16 Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 17 Spreekrecht

 • 1.

  Ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen desgewenst het woord voeren tijdens een commissievergadering. Per rechtspersoon kan slechts één persoon het woord voeren.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

  • d.

   een besluit van het gemeentebestuur dat valt onder de werking van de Tijdelijke Referendumwet;

  • e.

   zaken, die niet tot het werkterrein van de commissie behoren.

 • 3.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer, het onderwerp waarover hij het woord wil voeren en, voor zover van toepassing, de rechtspersoon namens wie hij het woord voert.

 • 4.

  Indien het woord gevoerd zal worden ten aanzien van een geagendeerd onderwerp zal de voorzitter bij de behandeling van het agendapunt de inspreker als eerste het woord verlenen. Indien het woord gevoerd zal worden over een niet-geagendeerd onderwerp zal de voorzitter de inspreker het woord verlenen vóór de behandeling van de geagendeerde onderwerpen.

 • 5.

  Indien meerdere sprekers zich hebben aangemeld om het woord te mogen voeren over hetzelfde onderwerp bepaalt de voorzitter de spreekvolgorde.

 • 6.

  De individuele spreektijd is maximaal vijf minuten. De gezamenlijke spreektijd is dertig minuten; bij meer dan 6 insprekers kan de voorzitter tot een andere verdeling van de individuele spreektijd komen.

 • 7.

  Nadat de burger het woord heeft gevoerd over een geagendeerd onderwerp krijgen de commissieleden de ruimte een korte verhelderende vraag te stellen aan de inspreker. Er vindt geen discussie plaats tussen de inspreker en deelnemers van de vergadering.

Artikel 18 Handhaving en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig laat de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening van de vergadering de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 19 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de commissie terstond met een ja of nee.

Besloten vergaderingen

Artikel 20 Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 21 Verslag en besluitenlijst besloten vergadering

 • 1.

  Audioverslagen en besluitenlijsten van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden te beluisteren respectievelijk ter inzage gelegd bij de commissiegriffier

 • 2.

  De besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het audioverslag en de besluitenlijst.

 • 3.

  De vastgestelde besluitenlijsten worden door de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 22 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 23 Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Toehoorders en pers

Artikel 24 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 25 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Slotbepalingen

Artikel 26 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 27 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het reglement van orde op de raadscommissies gemeente Vijfheerenlanden 2019 vervangt de verordeningen op de raadscommissies van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot en met de dag van vaststelling.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2019

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

K.I. (Krista) Goossens

De voorzitter

drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker