Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Beleidsregel verkeer langs elektronische weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel verkeer langs elektronische weg
CiteertitelBeleidsregel verkeer langs elektronische weg
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsregel verkeer langs elektronische weg Beleidsregel verkeer langs elektronische weg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Beleidsregel

14-11-2016

bgr-2019-276

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verkeer langs elektronische weg

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna de BSR);

gelet op de artikelen 2:13 tot en met 2:17 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Beleidsregels voor het indienen van bezwaarschriften via

de elektronische weg.

 

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing bij verkeer langs elektronische weg.

 

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. website BSR: http://www.bsr.nl;

b. contactformulier: een formulier dat via de website van BSR beschikbaar is en aldaar kan worden ingevuld en naar BSR kan worden verzonden;

c. digitaal loket: het gedeelte van de website van BSR (mijn BSR) waarop met behulp van een elektronische handtekening kan worden ingelogd;

d. DigiD: een landelijk systeem om de digitale identiteit vast te stellen om in te kunnen loggen op websites van de overheid;

e. een elektronische handtekening:

- voor burgers: een via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruiksnaam en wachtwoord.

- Voor bedrijven: een subject- en aanslagnummer.

 

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, maakt BSR het in beginsel mogelijk om alle door BSR te leveren producten en diensten langs elektronische weg aan te vragen, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde eisen.

 

Artikel 4 Verplicht gebruik contactformulier en digitaal loket

1. Bestuursrechtelijk verkeer langs elektronische weg kan uitsluitend plaatsvinden via de website van BSR en wel door middel van het daarvoor bestemde contactformulier dan wel door middel van het gebruik van het digitaal loket;

2. Toegang tot het digitaal loket op de website van BSR is uitsluitend mogelijk met behulp van een elektronische handtekening.

 

Artikel 5 Wijze van verzending aanvullende informatie

Het toevoegen van aanvullende documenten bij het gebruik van het contactformulier of het digitaal loket wordt zo veel mogelijk toegestaan.

 

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

1. Een via de elektronische weg ingediend contactformulier wordt door de software van BSR geweigerd indien deze een virus bevat dan wel op enigerlei andere wijze een gevaar vormt voor de software waarmee BSR werkt dan wel een gevaar vormt voor de bescherming van persoonsgegevens.

2. Een via de elektronische weg ingediend contactformulier wordt geweigerd indien dit formulier langs een andere weg wordt ingediend dan de in deze beleidsregel opgenomen elektronische weg, van welke weigering de indiener van het betreffende contactformulier in kennis wordt gesteld.

 

Artikel 7 Toegang digitaal loket website BSR

Als elektronische handtekening, zoals bedoeld in artikel 2:16, wordt beschouwd de in

artikel 2, aanhef en sub e, van deze beleidsregel opgenomen omschrijving van het begrip

elektronische handtekening.

 

Artikel 8 Tijdstip ontvangst elektronische berichten

Als tijdstip van ontvangst van een ingediend contactformulier c.q. een in het digitaal loket doorgevoerde handeling geldt het tijdstip waarop het formulier c.q. de handeling bij BSR is binnengekomen.

 

Artikel 9 Toezending producten en diensten BSR

De langs elektronische weg bij BSR aangevraagde producten en diensten worden in beginsel zo veel mogelijk door BSR langs elektronische weg geleverd, tenzij het gebruikelijk is dit schriftelijk toe te zenden.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2017.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘’ Beleidsregel verkeer langs

elektronische weg’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2016.

 

H.C. van Oorschot

Voorzitter

G.M. Scholtus

Directeur