Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent zelfstandig en geschikt wonen Stimuleringsregeling Mijn Huis, Mijn Toekomst gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent zelfstandig en geschikt wonen Stimuleringsregeling Mijn Huis, Mijn Toekomst gemeente Rozendaal
CiteertitelStimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201931-12-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-61619

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent zelfstandig en geschikt wonen Stimuleringsregeling Mijn Huis, Mijn Toekomst gemeente Rozendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal,

 

gelet op:

 • -

  artikel 1.1 en 2.2 van de Wmo 2015;

 • -

  het raadsbesluit d.d. 31 oktober 2017, inhoudende: “1. Mijn Huis Mijn Toekomst vanaf 2018 uit te voeren in de gemeente Rozendaal; 2. Hierbij te kiezen voor de inwoners van 65 jaar en ouder; 3. Per inwoner hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen onder dezelfde voorwaarden als de gemeente Rheden”;

 

overwegende dat het van belang is dat inwoners met een (toekomstige) beperking zo lang mogelijk zelfstandig en geschikt kunnen wonen in Rozendaal;

 

besluit

 

vast te stellen de:

 

STIMULERINGSREGELING “MIJN HUIS, MIJN TOEKOMST” GEMEENTE ROZENDAAL

Artikel 1. Begripsbepalingen

Checklist De lijst met aanpassingen, behorende bij deze Regeling. Hij bevat een overzicht van de aanpassingen in en aan een woning die voor vergoeding in aanmerking komen, inclusief normbedragen voor de vergoedingen.

 

Maatregelen Aanpassingen in en aan het huis, zoals weergegeven op de checklist die door de vrijwillige huisbezoeker in het kader van het project Mijn Huis, Mijn Toekomst wordt gehanteerd. Het gaat om woningaanpassingen en thuistechnologie.

 

Normbedrag Een bedrag op basis van een inschatting van de gemiddelde kosten, gebaseerd op uitvoering van de maatregelen door een erkend bedrijf.

 

Regeling De stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal

Artikel 2 Vergoeding.

 • 1.

  De gemeente Rozendaal betaalt één derde van de geraamde kosten van de maatregelen die de inwoner(s) wil(len) laten uitvoeren tot een maximum van € 650,00 per huishouden.

 

 • 2.

  Het normbedrag waarvan het huishouden een derde vergoed krijgt, staat in de kolom “kostenraming” op de checklist die de gemeente hanteert. Dit normbedrag is een beredeneerde inschatting die periodiek wordt bijgesteld. De bouwkundige staat van de woning en de keuze van de materialen zijn uiteraard van invloed op de uiteindelijke kostprijs.

 

 • 3.

  Een derde van het normbedrag wordt vergoed. Bijvoorbeeld: voor het plaatsen van een lamp met afstandsbediening wordt een normbedrag gehanteerd van € 78,00 per stuk; het huishouden ontvangt dan € 26,00 per stuk. Dit bedrag kan lager zijn als door de genomen maatregelen samen, het maximumbedrag ad € 650,00 wordt overschreden.

   

 • 4.

  Er is geen minimum of maximum aan het aantal maatregelen dat aan de woning kan worden uitgevoerd, alleen aan het te ontvangen maximumbedrag zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Deze regeling geldt voor huishoudens in de gemeente Rozendaal waarvan tenminste één van de leden 65 jaar of ouder is.

 

 • 2.

  Deze regeling geldt zowel voor mensen in een huur- als in een koopwoning.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek van een vrijwillige voorlichter. Deze noteert vooraf, aan de hand van een checklist, de situatie in de woning en stelt achteraf vast of de maatregelen zijn uitgevoerd.

  Aanmelden kan via de website www.rozendaal.nl of met een aanvraagformulier.

  De aanvraag wordt geregistreerd bij de gemeente Rheden, die voor de administratieve ondersteuning zorgt.

 

 • 2.

  Het huishouden kan zich op ieder moment aanmelden, tenzij er de afgelopen drie jaar gebruik is gemaakt van de regeling. Het toegekende bedrag is daarbij niet van belang. Het is dus aan te raden om de aanpassingen in één keer te laten uitvoeren.

Artikel 5 Huisbezoek

 • 1.

  De gemeente Rheden zorgt er, volgens afspraken met de gemeente Rozendaal, voor dat een vrijwillige voorlichter een afspraak met de inwoner(s) maakt om thuis langs te komen.

  Deze voorlichter wordt begeleid door een professionele coördinator - de ouderenadviseur van Stichting STOER - en is in het bezit van een legitimatiebewijs van het project ”Mijn Huis, Mijn Toekomst”.

 

 • 2.

  Uiterlijk zes weken na indienen van de aanvraag, maakt de vrijwillige voorlichter een afspraak voor een huisbezoek.

   

 • 3.

  De voorlichter neemt de checklist door met de inwoner(s). Hierbij wordt per kamer/ruimte aangegeven welke aanpassingen een uitkomst zouden kunnen zijn. De inwoner(s) besluit(en) zelf welke aanpassingen ze in hun woning willen uitvoeren.

 

 • 4.

  Het huishouden ontvangt van de vrijwillige voorlichter een ingevulde checklist.

Artikel 6 Uitvoering maatregelen

 • 1.

  Het huishouden kan de aanpassingen laten uitvoeren door een professioneel bedrijf.

 

 • 2.

  Men kan er ook voor kiezen de aanpassingen zelf uit te voeren, eventueel met behulp van familie, buren of vrienden. In dat geval is men ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verrichtte werk.

 

 • 3.

  Voor de hoogte van de stimuleringsbijdrage maakt het niet uit hoe de aanpassing tot stand komt. Deze stimuleringsbijdrage is altijd gelijk aan het bedrag dat op de checklist staat aangegeven, tenzij er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 2 lid 3.

 

 • 4.

  Het huishouden heeft zes maanden de tijd om hun woning aan te (laten) passen.

  Als bij het huisbezoek als bedoeld in artikel 5, de beoogde aanpassingen zijn genoteerd, dient er dus binnen zes maanden een gereedmelding plaats te vinden.

Artikel 7 Uitbetaling

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming, zal in principe dezelfde vrijwillige voorlichter als bij het eerste huisbezoek opnieuw op bezoek komen om vast te stellen dat de aanpassingen zijn uitgevoerd. De inwoner(s) zet(ten) hun handtekening, waarna de subsidie kan worden uitgekeerd. Hiertoe wordt de volledig ingevulde checklist meegegeven aan de vrijwillige voorlichter.

 

 • 2.

  De stimuleringsbijdrage wordt waar mogelijk binnen zes weken na het laatste controlebezoek uitbetaald.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2019 wordt gesteld op € 25.000,00. Dit subsidieplafond heeft betrekking op aanvragen die tot en met 31 december 2019 worden ingediend. Uitbetaling kan dus in 2020 plaatsvinden.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De gemeentelijke tegemoetkoming kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:

 • a.

  het subsidieplafond als genoemd in artikel 8, is bereikt;

 • b.

  als het te ontvangen maximumbedrag als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze regeling, wordt overschreden (zie artikel 2 lid 3);

 • c.

  het huishouden de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf het moment van aanmelding, een beroep heeft gedaan op de regeling (zie artikel 4 lid 2);

 • d.

  de gereedmelding plaatsvindt, later dan 6 maanden nadat de beoogde aanpassingen zijn gerealiseerd (zie artikel 6 lid 4).

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen afwijken van deze regeling, voor zover de toepassing van de bepalingen voor het huishouden gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot het met de regeling te dienen doel.

Artikel 11. Evaluatie

De regeling wordt in 2019 geëvalueerd. Vóór 31 december 2019 besluit het college over mogelijke voortzetting en zo ja, de wijze waarop.

Artikel 12. Werkingsduur

De werkingsduur van deze stimuleringsregeling is vooralsnog beperkt tot 2019.

Tot en met 31 december 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Artikel 13. Citeertitel

Deze stimuleringsregeling kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze stimuleringsregeling treedt in werking op 9 maart 2019.

Rozendaal d.d.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

W.G. Pieterse- Pook

De burgemeester

Drs. E. Weststeijn