Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen
CiteertitelAanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu
Externe bijlagenBijlage 1A, locatieplan Bijlage 1B, Detailkaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.1, vijfde lid, van de Wet milieubeheer
 2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2019Nieuw besluit

26-02-2019

gmb-2019-56373

Collegebesluit d.d. 26 februari 2019, nr. 4.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op:

 • Het bepaalde in artikel 10.1 vijfde lid en artikel 10.26 van de Wet milieubeheer dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;

 • Het bepaalde in artikelen 4.2.2.3, 4.2.2.6, 4.2.2.7 (bepaald deel van de gemeente) en 4.2.2.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening, op grond waarvan het college de inzamelmiddelen en de plaatsen kan bepalen voor de inzameling van bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 

Overwegende dat:

 • Het college van burgemeester en wethouders op 17 juni 2017 het Projectplan Afvalbeheer Centrum Binnenstad heeft vastgesteld, dat voorziet in de realisatie van een netwerk van ondergrondse containers in de Nijmeegse binnenstad voor de inzameling van (voornamelijk) huishoudelijk restafval.

 • De 25 nieuwe locaties in dit aanwijzingsbesluit welke zijn opgenomen in het locatieplan, het resultaat zijn van een uitgebreid voortraject, waarbij rekening is gehouden met een evenwichtige spreiding over de binnenstad en de fysieke inpasbaarheid en waarbij ook de afstemming is gezocht met bewoners en bedrijven in de binnenstad.

 • Het college van burgemeester en wethouders op 25 september het “Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen” heeft vastgesteld en gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegd conform de uniforme voorbereidingsprocedure uit Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2019 de “Zienswijzennota Ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse containers binnenstad Nijmegen” heeft vastgesteld.

Besluit

De volgende 25 nieuwe locaties met nummering 1 t/m 16 en 18 t/m 26 voor (ondergrondse) afvalcontainers voor huishoudelijk afval aan te wijzen, zoals weergegeven in het locatieplan, dat als bijlagen 1A en 1B bij dit besluit is gevoegd:

 • 1.

  Veemarkt

 • 2.

  Joris Ivensplein

 • 3.

  Stieltjesstraat

 • 4.

  Vredestraat

 • 5.

  In de Betouwstraat

 • 6.

  Kronenburgersingel

 • 7.

  Oude Haven

 • 8.

  Ganzenheuvel

 • 9.

  Titus Brandsmastraat

 • 10.

  Zes Huizenhof

 • 11.

  Molenstraat

 • 12.

  Van Welderenstraat

 • 13.

  Oranjesingel

 • 14.

  Van Schevichavenstraat

 • 15.

  Hertogstraat

 • 16.

  Sint Canisiussingel

 • 17.

  Locatie wordt verplaatst en hernieuwd in zienswijzeprocedure gebracht

 • 18.

  Mariënburgstraat

 • 19.

  Gruitberg

 • 20.

  Eiermarkt

 • 21.

  Scheidemakershof

 • 22.

  Korenmarkt

 • 23.

  Lutherseplaats

 • 24.

  Vleeshouwerstraat

 • 25.

  Wintersoord

 • 26.

  Waalkade

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen.

 

 

Bijlagen:

Locatieplan:

overzichtskaart locaties binnenstad

detailkaart locaties binnenstad

Ondertekening

Nijmegen d.d. 26 februari 2019

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 februari 2019

De secretaris,

Mr. drs. A. H. van Hout

De burgemeester,

Drs. H.M.F. Bruls