Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van de afdelingsmanager Sociaal Domein van de gemeente Zeist houdende regels omtrent toezichthouders rechtmatigheid maatschappelijke ondersteuning Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo gemeente Zeist 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de afdelingsmanager Sociaal Domein van de gemeente Zeist houdende regels omtrent toezichthouders rechtmatigheid maatschappelijke ondersteuning Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo gemeente Zeist 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo gemeente Zeist 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2.1.3, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.4.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9793/CVDR9793_1.html
 8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR348877/CVDR348877_1.html
 9. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR58846/CVDR58846_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2019nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-56250

306982

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de afdelingsmanager Sociaal Domein van de gemeente Zeist houdende regels omtrent toezichthouders rechtmatigheid maatschappelijke ondersteuning Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo gemeente Zeist 2019

De afdelingsmanager Sociaal Domein,

gelezen het collegebesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist van 19 februari 2019, kenmerk 306982;

gelet op:

 • de mandaatregeling gemeente Zeist 2006, onderdeel A8 van het bevoegdhedenoverzicht;

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 • artikel 2.1.3 eerste en vierde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • artikel 2.4.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

 • artikel 13.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeist 2015;

 • artikel 15 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeist 2015;

 

overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 26 mei 2015 de GGDrU (15cv.00141) reeds als toezichthouder heeft aangewezen voor het houden van (kwaliteits)toezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • het college van burgemeester en wethouders van Zeist, naast het houden van (kwaliteits)toezicht, ook gehouden is tot het houden van toezicht op de rechtmatigheid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en hiertoe toezichthouders dient aan te wijzen;

 • de toezichthouders voor het houden van toezicht op de rechtmatigheid zijn gepositioneerd bij het toegangsteam Sociaal Domein;

 • de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders (mede) berust bij de afdelingsmanager Sociaal Domein;

 

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo gemeente Zeist 2019

Artikel 1 Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Toezichthouder Rechtmatigheid:

  persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in het bijzonder voor zover het rechtmatigheid betreft;

 • b.

  Wmo:

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 2 Aanwijzing

Als toezichthouder rechtmatigheid Wmo worden aangewezen de medewerkers van het toegangsteam Sociaal Domein, die voor (een deel van) hun functie zijn aangesteld als toezichthouder rechtmatigheid Wmo.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Zeist 2019

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad en treedt in werking op 1 maart 2019.

 

Aldus vastgesteld op 19 februari 2019,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist,

Christa (C) Graafland

Afdelingsmanager Sociaal Domein