Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Reglement Burgerlijke Stand 2019 gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand 2019 gemeente Molenlanden
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerlijke stand
Externe bijlageBijlage Burgerlijke stand 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-53488

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2019 gemeente Molenlanden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden

 

Gelet op het bepaalde in artikelen 16, 16a en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, en artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand,

 

Besluiten vast te stellen:

 

Reglement Burgerlijke Stand Molenlanden 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Het reglement verstaat onder:

de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

het college: het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden;

ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Molenlanden en als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden;

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die benoemd is speciaal voor het voltrekken van huwelijken en de registratie van een partnerschap (boek 1, artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek);

huis der gemeente: alle locaties die door het college als zodanig zijn aangewezen.

Waar in dit reglement wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Molenlanden.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   de wethouders van de gemeente Molenlanden;

  • b.

   de burgemeester van de gemeente Molenlanden;

  • c.

   de leden van de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden;

  • d.

   overige personen.

 

Artikel 3 Benoeming (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van gemeente Molenlanden.

  • a.

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt telkens voor een periode van 5 jaar benoemd;

  • b.

   voor een specifiek huwelijk of geregistreerd partnerschap op verzoek van een bruidspaar is de benoeming voor 1 dag;

  • c.

   de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van één dag betreft een specifiek huwelijk of geregistreerd partnerschap;

  • d.

   de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd voor de periode van één dag, vindt onbezoldigd plaats;

  • e.

   indien er sprake is van een benoeming voor een periode van 1 dag voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet betrokkene, naast het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen, de volgende bewijsstukken overleggen:

   • benoemingsbesluit tot (B)abs elders in Nederland

   • kopie van de beëdiging door een rechtbank in Nederland

   • geldig legitimatiebewijs

   • een verklaring dat betrokkene regelmatig en naar tevredenheid huwelijken voltrekt kan gevraagd worden;

  • f.

   als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad is de benoemingstermijn maximaal de termijn die samenvalt met de zittingsperiode van de betreffende persoon.

 

Artikel 4 Locatie burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken op een hiertoe door het college aangewezen Servicepunt, werklocatie, gemeentelijke of vrije trouwlocatie (zie punt 3 en 4 van de bijlage behorende bij dit reglement).

Tevens kunnen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hun wettelijke taken verrichten op elk woonadres binnen de gemeente Molenlanden.

 

Artikel 5 Voorwaarden trouwlocatie

Naast de door het college aangewezen trouwlocaties zijn alle panden/percelen in de gemeente Molenlanden aangewezen als mogelijke trouwlocatie.

Om in een pand/perceel te kunnen trouwen of een partnerschap te registreren zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 • a.

  de locatie is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Molenlanden of daarmee verbonden;

 • b.

  de locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk;

 • c.

  indien een huwelijk wordt voltrokken in een kerk of ander gebouw voor Erediensten, dient de huwelijksceremonie strikt gescheiden te zijn van de kerkelijke inzegening.

 • d.

  voor verdere voorwaarden zie punt 2 van de bijlage behorende bij dit reglement

 

Artikel 6 Leiding werkzaamheden burgerlijke stand

De spelverdeler is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 7 Openstelling bureau van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op:

   • maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur

   • zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur;

   • zondag van 09.00 uur tot 16.00 uur op verzoek van een belanghebbende gedaan aan het college, mits kan worden aangetoond dat met de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

  • b.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag om 09.00 en 09.30 uur, deze vinden uitsluitend plaats op de locatie genoemd in punt 1 van de bijlage behorende bij dit reglement;

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag op afspraak op de tijden, waarop de Servicepunten voor het publiek geopend zijn.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op algemeen erkende en daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet en op andere door het college aangewezen dagen.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op dagen dat het bureau regulier gesloten is voor publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende gedaan aan het college, worden geopend op dagen dat het bureau gesloten is, mits kan worden aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 

Artikel 8 Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

 • 1.

  Voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.

 • 2.

  Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Molenlanden overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie onder de voorwaarden genoemd bij punt 1 in de bijlage behorende bij dit reglement.

 

Artikel 9 Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders

 

Artikel 10 Slotbepalingen

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Burgerlijke Stand Molenlanden 2019

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019

 

Molenlanden, 8 januari 2019, Burgemeester en wethouders van Molenlanden,

de secretaris,

drs. F. Jonker

de burgemeester,

D.R. van der Borg (wnd)