Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
CiteertitelBeleidsregel bestuurlijke handhaving art. 13b Opiumwet 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpEvenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2019Nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-51199

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel

Samenvatting

In de gemeente Ouder-Amstel worden jaarlijks diverse evenementen gehouden. De evenementen variëren van dorpsfeesten tot evenementen met (inter)nationale bekendheid (ICAN-triatlon). Het aantal evenementen en de omvang hiervan neemt toe. Om evenementen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, met voldoende aandacht voor veiligheid en beperkte negatieve gevolgen voor inwoners, stelt de gemeente dit evenementenbeleid vast.

 

Doelstelling: Met dit evenementenbeleid wordt een kader gesteld om evenementen op een verantwoorde en veilige wijze mogelijk te maken, waarbij wordt gestreefd naar een evenementenaanbod dat past bij het karakter van de gemeente.

 

Het evenementenbeleid bestaat uit twee onderdelen, namelijk;

 • een beleidskader dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad en

 • de beleidsregels die worden vastgesteld door het college en de burgemeester.

In dit beleidskader worden acht ambities als volgt nagestreefd:

1. Evenementen die passen bij het karakter van de gemeente

De gemeente wil een evenementenaanbod dat past bij de karakters van de kernen. Enerzijds wordt hierop (voor zover juridisch mogelijk) gestuurd door middel van te bepalen welke evenementen zijn toegestaan. Anderzijds worden met de Stichting Promotie Ouder-Amstel afspraken gemaakt over het stimuleren van evenementen die aansluiten bij de karakters van de kernen.

2. Een locatie waar incidenteel een groter evenement kan plaatsvinden

De gemeente wil, bij voorkeur op één locatie, incidenteel ruimte bieden voor het organiseren van grotere evenementen. Hiermee wordt ingegaan op de regionale behoefte aan locaties voor het houden van grotere evenementen. In 2016 heeft een pilot plaatsgevonden met een grootschalig evenement (dancefestival Buiten Westen) in het recreatiegebied de Ouderkerkerplas.

Vanuit de pilot is geconcludeerd dat, onder voorwaarden, een deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas geschikt is om incidenteel een groter evenement te laten organiseren. Door evenementen ontdekken nieuwe doelgroepen het gebied en kan een ‘economische spin-off’ voor lokale ondernemers ontstaan. Grotere evenementen bieden vermaak aan jongeren en zorgen voor inkomsten waarmee een deel van het onderhoud van het gebied wordt bekostigd.

3. Te houden evenementen (locaties en spreiding)

Niet iedere locatie is geschikt voor het houden van evenementen en niet elke locatie is geschikt voor alle evenementen. In locatieprofielen wordt daarom bepaald welke type evenementen op welke locaties zijn toegestaan. Daarbij wordt ook bepaald hoeveel evenementen zijn toegestaan en met welke bezoekersaantallen. Het toestaan van evenementen op deze locaties wordt planologisch geborgd. In dit beleidskader zijn kaders opgesteld ten aanzien van de volgende locaties:

 

Ouderkerk aan de Amstel:

 • Recreatiegebied Ouderkerkerplas;

 • ’t Kampje;

 • Haven;

 • Centrum overig (BI-zone);

 • Op het water (Amstel en Bullewijk);

 • Sporthal Bindelwijk;

 • Sportvelden;

 • Amstelbad;

 • Ronde Hoep en Waver;

 • Locatie ijsbaan;

Duivendrecht:

 • Dorpsplein;

 • Omliggende straten Dorpsplein;

 • Sportvelden;

Amsterdam – Duivendrecht:

 • Amstel Business Park;

 • Zone rondom de Amsterdam ArenA.

4. Veilig verloop van evenementen

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar hoe evenementenveiligheid is georganiseerd bij gemeenten en veiligheidsregio’s en heeft aanbevelingen gedaan voor verbetering. Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het vaststellen van beleid met concrete doelen ten aanzien van veiligheid, afspraken met de hulpdiensten en toezicht bij evenementen. In dit beleidskader zijn beleidsuitgangspunten opgenomen over de verdeling van verantwoordelijkheden bij evenementen. De beleidsregels scheppen een kader voor de beoordeling van de veiligheid bij evenementen en bevatten uitgangspunten voor het toezicht.

5. Verbeteren van de economische spin-off

De bezoekersstromen en de organisatie van evenementen bieden kansen voor de lokale ondernemers. Met de lokale ondernemersverenigingen worden afspraken gemaakt over het verbeteren van de samenwerking tussen evenementenorganisatoren en de lokale middenstand.

6. Stimuleren lokale kleinschalige initiatieven

Om lokale kleinschalige initiatieven te stimuleren, zet de gemeente in op deregulering en verlichting van de administratieve lasten. Dit doet de gemeente door meer evenementen mogelijk te maken zonder vergunning of door vergunningen voor meerdere kleinschalige activiteiten door middel van één vergunning toe te staan. Daarnaast is er reeds een subsidieregeling voor evenementen die een algemeen belang dienen en geen commerciële doeleinden hebben.

7. Duurzame evenementen

Om evenementen duurzamer plaats te laten vinden zet de gemeente in op:

 • Faciliteren in een duurzame infrastructuur waar het gemeentelijk gebied betreft;

 • Reguleren dat organisatoren duurzaamheidsmaatregelen treffen bij het evenement;

 • Stimuleren van organisatoren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

8. Kaders voor de uitvoering

De uitgangspunten uit dit beleidskader worden nader uitgewerkt in beleidsregels die voorzien in de volgende onderwerpen:

 • Procedurele vergunningaanvraag;

 • Communicatie met bewoners;

 • Openbare orde en veiligheid en veiligheid van bouwwerken;

 • Verkeer, waaronder parkeren en bereikbaarheid;

 • Milieu, met name geluidsniveau, begin- en eindtijden en flora en fauna;

 • Duurzaamheid bij evenementen;

 • Volksgezondheid;

 • Toezicht en handhaving.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Ouder-Amstel is gelegen aan de rand van Amsterdam en kenmerkt zich door een goede bereikbaarheid, mooie natuur om te sporten en te recreëren en biedt ruimte voor het houden van evenementen. Jaarlijks worden in de gemeente diverse evenementen gehouden, variërend van dorpsfeesten gericht op eigen inwoners zoals het Amstel Zomerfestival tot sportevenementen met nationale bekendheid zoals de Spierathlon en internationale bekendheid (ICAN triatlon). Het recreatiegebied Ouderkerkerplas is in trek voor het organiseren van middelgrote tot grote evenementen.

 

Evenementen dragen in beginsel bij aan de levendigheid van de gemeente. Tegelijkertijd worden de omvang en risico’s van sommige evenementen groter. Ook landelijk zien we de aandacht voor evenementenveiligheid toenemen naar aanleiding van incidenten. Het beheersen van eventuele risico’s en negatieve gevolgen voor inwoners en de wens om evenementen op een verantwoorde wijze plaats te laten vinden zijn redenen om dit evenementenbeleid op te stellen.

 

1.2 Doel

Met dit evenementenbeleid wordt een kader geschapen om evenementen op een verantwoorde en veilige wijze mogelijk te maken, waarbij wordt gestreefd naar een evenementenaanbod dat past bij het karakter van de gemeente.

 

Het evenementenbeleid beoogt de volgende effecten:

 

 • 1.

  Sturen op evenementen die passen bij het karakter van de gemeente;

 • 2.

  Voorzien van een locatie waar incidenteel een groter evenementen kan plaatsvinden;

 • 3.

  Duidelijkheid scheppen naar zowel organisatoren als omwonenden over de (on)mogelijkheden voor het houden van evenementen;

 • 4.

  Veilig en ordelijk verloop van de evenementen en implementeren van aanbevelingen die zijn gedaan door de Inspectie Veiligheid en Justitie;

 • 5.

  Verbeteren van de economische spin-off van evenementen;

 • 6.

  Stimuleren van lokale kleinschalige initiatieven;

 • 7.

  Verhogen van duurzaamheid bij evenementen;

 • 8.

  Kaders stellen voor het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

1.3 Juridisch en beleidsmatig kader

Juridisch kader

Het evenementenbeleid van de gemeente Ouder-Amstel bestaat uit twee onderdelen, namelijk dit beleidskader en de beleidsregels voor vergunningverlening en handhaving. In dit beleidskader worden de doelen gesteld voor het houden van evenementen in de gemeente. Daarbij wordt beschreven hoe deze doelen worden gerealiseerd.

 

Met dit beleid worden de kaders bepaald voor de beleidsregels. Het opstellen van die beleidsregels is een bevoegdheid van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders en zijn daarom in een apart beleidsstuk opgenomen. De beleidsregels vormen een toetsingskader voor het behandelen van vergunningaanvragen, toezicht en handhaving. De juridische grondslag voor het opstellen van die beleidsregels is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2013 (APV).

 

Tevens moet het houden van evenementen op een bepaalde locatie planologisch zijn toegestaan (zie paragraaf 2.2).

Gemeentelijk beleid

De doelstellingen uit dit beleidskader zijn voor een deel gebaseerd op de inbreng van bewoners en bedrijven, verkregen door middel van burgerparticipatie. Voor het recreatiegebied Ouderkerkerplas wijkt het beleidskader af van de inbreng van de klankbordgroep.

 

Daarnaast zijn er enkele uitgangspunten uit de Visie 2020 die bepalend zijn geweest voor de uitgangspunten in dit beleid. Dit betreft:

 • “De lokale voorzieningen bieden ruimte voor evenementen, activiteiten en laagdrempelige ontmoetingen voor jong en oud.”

 • “Recreatiemogelijkheden, ook voor mensen uit de regio.”

 • “Het groene karakter van Ouder-Amstel in het hart van de Amstelscheg wordt benut voor kleinschalige regionale recreatie en lokaal agrarische economische functies. Hierdoor blijft het groene en open karakter van het landschap duurzaam behouden.”

Landelijk en regionaal beleid

Naast bovengenoemde lokale uitgangspunten, zijn de volgende documenten bepalend geweest voor dit beleidskader:

 • “Handreiking Evenementenveiligheid 2011” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • Rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • Voor het recreatiegebied Ouderkerkerplas is de beleidsambitie van de gemeenschappelijke regeling van gemeenten en provincie (Groengebied Amstelland) van belang.

Vanuit de provincie, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Metropoolregio Amsterdam is er geen beleid ten aanzien van evenementen. De hulpdiensten (politie, brandweer) en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) hanteren wel regionale richtlijnen bij hun advisering die als uitgangspunt hebben gediend bij het opstellen van de beleidsregels.

 

1.4 Totstandkoming beleid door burgerparticipatie

Op verschillende manieren komen bewoners en bedrijven uit de gemeente in aanraking met evenementen; bijvoorbeeld als organisator, bezoeker, deelnemer of omwonende. Daarom hebben inwoners en andere betrokkenen bij het opstellen van het evenementenbeleid meegedacht; burgerparticipatie.

Voor het verzamelen van inbreng van inwoners en andere betrokkenen zijn drie klankbordgroepen in het leven geroepen, één voor de kern Duivendrecht, één voor de kern Ouderkerk aan de Amstel en één voor het recreatiegebied Ouderkerkerplas. De rode draad in deze gesprekken was dat evenementen moeten passen bij het karakter van de dorpskernen en het recreatiegebied Ouderkerkerplas. Voor zover daarop te sturen is, maakt deze wens ook een belangrijk onderdeel uit van de beleidsuitgangspunten.

 

Voor het recreatiegebied Ouderkerkplas, is een separaat traject doorlopen voor burgerparticipatie, om de volgende redenen:

 • De specifieke omstandigheden van dit gebied (met name geluid, flora en fauna, ‘dagelijks recreatief gebruik’ en ligging bij woonwijk);

 • De voorgeschiedenis van het gebied met evenementen die gehouden zijn (Dirt Maniacs, ANWB-campeerdagen, Pandemonium 2013);

 • Het onderzoek naar en het monitoren van een grootschalig evenementen (dancefestival Buiten Westen);

Voor het recreatiegebied Ouderkerkerplas wijkt het beleidskader af van de inbreng van de klankbordgroep omdat hier voor het college ook andere overwegingen golden.

 

In aanvulling op de klankbordgroepen is een burgerpeiling gehouden onder inwoners van Ouder-Amstel over het houden van evenementen in de gemeente. De uitkomsten daarvan zijn inbreng geweest voor het evenementenbeleid.

 

1.5 Leeswijzer

In dit beleidskader staan de drie ‘w-vragen’ centraal:

 • Wat willen we bereiken?

  De ambitie is terug te vinden in hoofdstuk 2 (nadere uitwerking van de doelstelling).

 • Wat gaan we daarvoor doen?

  In hoofdstuk 2 is per ambitie uitgewerkt hoe die ambities gerealiseerd worden.

 • Wat mag het kosten?

De financiële gevolgen van het beleid zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3.

2. Ambities

Om evenementen die passen bij het karakter van de gemeente op een verantwoorde en veilige wijze mogelijk te maken, zijn onderstaande acht ambities geformuleerd. Per ambitie is aangegeven hoe we die ambitie gaan realiseren.

 

2.1 Sturen op evenementen die passen bij het karakter van de gemeente

Uit de burgerpeiling blijkt dat meer dan de helft van de inwoners het houden van evenementen een bijdrage vinden aan:

 • het positieve imago van de gemeente;

 • de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio om ruimte te bieden om te recreëren;

 • de lokale economie;

 • het belang van jongeren in de gemeente.

In de klankbordgroepen hebben bewoners en ondernemers aangegeven dat zij het daarbij belangrijk vinden dat de evenementen passen bij het karakter van de gemeente. Een evenementenaanbod dat aansluit bij het karakter van de gemeente kan leiden tot meer draagvlak voor te houden evenementen. Daarnaast kunnen evenementen positief bijdragen aan het imago van de gemeente. Een passend evenementenaanbod kan dit imago versterken.

 

Het karakter van de kernen binnen de gemeente kan als volgt worden getypeerd:

 • Duivendrecht: Groen en kleinschalig stadsdorp met het Dorpsplein als kloppend hart;

 • Ouderkerk aan de Amstel: Kleinschalig, natuurrijk en authentiek, dorp met optimale mogelijkheden voor sportieve, recreatieve, culturele en culinaire vrijetijdsbesteding in de dorpskern en het buitengebied;

 • Amsterdam-Duivendrecht: Stedelijke omgeving bestaande uit bedrijventerrein Amstel Businesspark en een zone rondom de Amsterdam ArenA.

In de burgerpeiling is aan de inwoners van de kernen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel gevraagd aan welke typen evenementen zij behoefte hebben in hun woonkern.

Figuur 1: behoefte aan evenementen in Duivendrecht

Figuur 2: behoefte aan evenementen in Ouderkerk aan de Amstel.

 

In de metropoolregio Amsterdam wordt een regionaal plan opgesteld voor afstemming van evenementen, waarbij rekening wordt gehouden met een optimale verdeling van mogelijke hinder en inkomsten die bijdragen aan het beheer van gebieden.1 Bij de vorming van dit plan, is het belangrijk dat we kunnen aansturen op hetgeen wat past bij onze lokale ambitie. Door vast te leggen welke evenementen wij in onze gemeente wenselijk achten, hebben we onze inbreng voor het op te stellen regionale plan.

Naast dit regionale plan is het evenementenbeleid van Amsterdam in ontwikkeling2 waardoor een ‘waterbedeffect’ kan optreden. Dat kan tot gevolg hebben dat evenementenorganisatoren, die niet langer in Amsterdam terecht kunnen, uitwijken naar de regio. Dit biedt kansen maar is tegelijkertijd een reden om heldere kaders te scheppen voor de evenementen die wij toestaan in onze gemeente.

Realisatie

De gemeente kan op twee manieren sturen op het evenementenaanbod; enerzijds door stimulerende maatregelen en anderzijds door sturende regelgeving.

Sturende regelgeving

De mogelijkheden voor het sturen op het type evenement in de regelgeving zijn beperkt. Bij het verlenen van vergunningen mag namelijk slechts worden getoetst aan de weigeringsgronden uit de APV, namelijk het belang van openbare orde en veiligheid, het belang van de volksgezondheid en bescherming van het milieu. Binnen dat kader kan de gemeente sturen op de typen evenementen die per locatie wordt toegestaan. Daarnaast kan de gemeente, slechts voor zover het de ruimtelijke ordening aangaat, sturen in de bestemmingsplannen. Om het evenementenaanbod te laten aansluiten op het karakter van de kernen, wordt in de beleidsregels en bestemmingsplannen het volgende geregeld:

 • Evenementen toestaan op of bij het water;

 • Toestaan van (sport)evenementen waarbij wegen worden afgesloten (en regels stellen ten aanzien van die afsluitingen).

In paragraaf 2.3 is dit vertaald naar uitgangspunten per locatie.

Stimulerende maatregelen

Naast sturen in regelgeving, kan de gemeente sturen door bepaalde evenementen, die binnen het karakter van de kernen passen en aansluiten bij de behoeften van de inwoners, te faciliteren. De gemeente ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Promotie Ouder-Amstel. De gemeente verstrekt een jaarlijkse subsidie aan de stichting. Met de stichting worden opnieuw afspraken gemaakt over de besteding van deze subsidie en de wijze waarop de stichting een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van bepaalde evenementen. Daarbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van promotiemogelijkheden.

 

In de nieuwe afspraken met de Stichting Promotie Ouder-Amstel, wordt het volgende geregeld:

 • Beschrijving van de type evenementen die op ondersteuning mogen rekenen;

 • Beschrijving van de ondersteuning;

 • De beschikbare middelen voor de ondersteuning en de verdeling over de kernen Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht;

 • Rapportage en verantwoording over het gevoerde beleid van de stichting en de bijdrage aan de doelstellingen aan de gemeente.

Het opnieuw vastleggen van deze afspraken is overeenkomstig de collegeagenda 2014 – 2018, waarin is bepaald dat bij het verstrekken van subsidies nadrukkelijker wordt gekeken naar de bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen. In aanvulling op de huidige rol bij het organiseren van evenementen, zal de stichting een rol krijgen om ook bij evenementen van derden een betere bijdrage te laten leveren aan de doelstelling van de gemeente. Tevens worden met de stichting afspraken gemaakt over eventuele afstemming met de stichting promotie Arenaboulevard. In de eerste twee jaar zal de stichting worden ondersteund bij het vormgeven van deze nieuwe rol.

 

Het recreatiegebied Ouderkerkerplas wordt beheerd door Groengebied Amstelland (GGA). Acquisities en verzoeken voor het houden van evenementen lopen via het GGA. Zij sluiten een privaatrechtelijke overeenkomst met de organisator. Gemeente en GGA zorgen voor blijvende afstemming over te houden evenementen in het recreatiegebied.

 

2.2 Realiseren van een locatie voor grotere evenementen

De gemeente wil, bij voorkeur op één locatie, incidenteel ruimte bieden voor het organiseren van grotere evenementen. Gekeken is of een bepaald deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas geschikt is voor het incidenteel houden van grootschalige evenementen met 10.000 tot 15.000 bezoekers (met een mogelijke groei tot 20.000 bezoekers) en onder welke voorwaarden.

 

Het recreatiegebied Ouderkerkerplas is in 1990 opengesteld en wordt gewaardeerd om de ontstane natuurwaarden. Door de ligging bij de woonwijken aan de oostkant van Ouderkerk aan de Amstel recreëren veel inwoners uit deze wijken hier maar ook veel mensen uit Amsterdam Zuid-Oost en van elders.

In de burgerpeiling is aan de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel gevraagd aan welke typen evenementen zij behoefte hebben bij recreatiegebied Ouderkerkerplas.

Figuur 3: behoefte aan evenementen in het recreatiegebied Ouderkerkerplas

 

Uit de burgerpeiling volgt dat een meerderheid van de inwoners (64%) grotere evenementen niet geschikt vinden in het recreatiegebied Ouderkerkerplas; 54% vindt dat zulke evenementen hier nooit georganiseerd mogen worden en 46 % vindt dat zulke evenementen 1 keer per jaar of vaker georganiseerd kunnen worden.

 

Onder de klankbordgroepleden is voorafgaand aan de burgerpeiling, eind juli 2016, een inventarisatie van meningen gehouden door het invullen van een schema en een vragenlijst. Hieruit blijkt dat de helft van de klankbordgroepleden grotere evenementen (>2.000 bezoekers en duidelijke hinder) niet acceptabel vindt en dat de andere helft grotere evenement eens per jaar wel acceptabel vindt. Later is door de klankbordgroep in hun voorstel voor het ‘locatieprofiel Ouderkerkerplas’3 aangegeven dat grotere evenement (tot 15.0000 bezoekers met muziek met het geluidsspectrum van dancemuziek) niet vinden passen op deze locatie waarbij een deel van de klankbordgroep heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tot het incidenteel toestaan van dit soort evenementen.

 

Naast de gegevens uit de burgerpeiling en klankbordgroep over evenementen in het recreatiegebied de Ouderkerkerplas zijn er ook andere belangen:

 • de regionale behoefte aan locaties voor grotere evenementen;

 • door evenementen kunnen nieuwe doelgroepen kennismaken met het gebied;

 • een ‘economische spin-off’ voor lokale ondernemers laten ontstaan;

 • vermaak bieden aan jongeren

 • zorgen voor inkomsten waarmee een deel van het onderhoud van het gebied wordt bekostigd (beleidsambitie van de gemeenschappelijke regeling van gemeenten en provincie (Groengebied Amstelland).

In juli 2016 heeft in het recreatiegebied Ouderkerkerplas het dancefestival Buiten- Westen plaatsgevonden. Dit evenement is als pilot beschouwd voor een evenement met het geluidspectrum van dancemuziek en ontving ongeveer 10.000 bezoekers. Het evenement is gehouden op de grasvelden aan het strandje en voor het gebouw van de watersportvereniging. De parkeerplaats en aanliggende grasvelden waren in gebruik voor logistiek. De uitkomst van deze pilot is dat de Ouderkerkerplas, onder voorwaarden voor met name geluid, flora en fauna, mobiliteit, gezondheid en veiligheid, geschikt is als locatie voor het incidenteel houden van grotere evenementen.

 

De uitkomst van de pilot is gewogen met de inbreng van burgerpeiling en klankbordgroep, de regionale behoefte aan locaties voor het houden van grotere evenementen en andere belangen. Gesteld is dat het incidenteel houden van grotere evenementen in een deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas, onder voorwaarden, mogelijk is.

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft met het Groengebied Amstelland en Cirque du Soleil onderzocht of dit evenement plaats kan vinden in het recreatiegebied Ouderkerkerplas. De locatie P2 in het Arenagebied is niet langer bruikbaar vanwege de ontwikkeling van De Nieuwe Kern en P2 wordt gebruikt voor parkeren bij evenementen in het Arenagebied. Om de impact van Cirque du Soleil in het recreatiegebied Ouderkerkerplas in beeld te brengen is de organisator gevraagd, onderzoeken te doen naar de aspecten geluid, ondergrond, verharding, flora, fauna en verkeer. Dit onderzoek heeft nog onvoldoende specifieke gegevens opgeleverd. Vooralsnog was Cirque du Soleil in het voorstel opgenomen onder zeer verregaande algemeen gestelde voorwaarden. De reden hiervoor was ook dat de gemaakte afspraken met Cirque du Soleil mogelijk niet zonder consequentie konden worden opgezegd. Inmiddels is gebleken dat het schrappen van de evenementencategorie met Cirque du Soleil geen financiële of juridische risico’s heeft.

Ook is in een open en helder gesprek met Cirque du Soleil de huidige situatie besproken. Op basis hiervan heeft het college van B&W besloten om in goed overleg met Cirque du Soleil en de gemeente Amsterdam een categorie evenementen met Cirque du Soleil niet op te nemen in haar voorstel.

Realisatie

Het deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas van de grote parkeerplaats, het strandje en de aanliggende grasvelden is, onder voorwaarden, geschikt voor het incidenteel houden van grootschalige evenementen. Deze voorwaarden zijn cruciaal voor het kunnen houden van grotere evenementen uitgaande van de belangenafweging die hiervoor is gemaakt. De voorwaarden liggen vast in het locatieprofiel en in de beleidsregels en hebben de volgende achtergronden:

 • Geluid:

  Het recreatiegebied Ouderkerkerplas ligt relatief dicht bij woonwijken van Ouderkerk aan de Amstel en geluid bij evenementen kan hinder veroorzaken. Huidige kaders voor geluid lijken niet altijd afdoende met name in de lage bastonen (dB(C)). Door het uitvoeren van extra metingen tijdens dancefestival Buiten Westen is het geluidsmodel getoetst en naar aanleiding daarvan is bepaald hoe geluidshinder van met name de lage tonen kan worden beperkt. Dit is verder uitgewerkt in de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid gemeente Ouder- Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever en leidt tot de normeringen zoals opgenomen in de beleidsregels. De gemeente wil in overleg met gemeenten uit de regio om te komen tot één beleid voor geluid bij grotere evenementen waarbij de inzet is om het geluidsniveau omlaag te brengen, rekeninghoudend met het type evenement

 • Flora en fauna:

  De beheerder van het recreatiegebied Ouderkerkerplas (Groengebied Amstelland) maakt met contractuele voorwaarden en voor- en naschouwen afspraken met organisatoren om het gebied in goede staat te houden. Daarnaast worden er, per evenement, als onderdeel van de evenementenvergunning, met een onafhankelijk flora- en faunaonderzoek maatregelen voorgeschreven ter bescherming. Rondom dancefestival Buiten Westen is een extra flora en faunaonderzoek gedaan: notitie ‘Broedvogels en festival Buiten Westen 2016’ d.d. 19 september 2016 van Bureau Waardenburg. Hierin staan aanbevelingen om tot betere monitoring en bescherming te komen.

 • Mobiliteit:

  De evaluatie van dancefestival Buiten Westen heeft geleid tot aanbevelingen om bij grootschalige evenementen een betere verkeer en vervoersafhandeling van gemotoriseerd verkeer na te streven. Uitgangspunt is dat de Groeneveldweg, Middenweg (m.u.v. fietspad) en een deel van Machineweg (tussen Groeneveldweg en Stramanweg) gebruikt worden voor alle gemotoriseerde logistiek van het evenement. Alleen hulp- en nooddiensten gebruiken ook andere wegen. Alle overige omliggende wegen (ook in Ouderkerk a/d Amstel) vrijhouden van hinder door autoverkeer of -parkeren van evenementenbezoekers of organisatie.

 • Omvang:

  Het maximale aantal bezoekersaantallen bij evenementen hangt voor een deel samen met hoe andere aspecten georganiseerd zijn zoals veiligheid, gezondheid, flora en fauna en verkeer. In het voorstel locatieprofiel zijn getalsmatige grenzen gesteld (maximaal 10.000 tot 15.000 bezoekers) die na positieve evaluatie van evenementen aanleiding kunnen zijn voor een proef met hogere bezoekersaantallen (tot maximaal 20.000 bezoekers). Uit de ervaringen van de beheerder van het recreatiegebied Ouderkerkerplas (Groengebied Amstelland) blijkt dat een weekend met twee aansluitende ééndaagse festivals veel meer inkomsten geven voor de beheerder door de betere verhouding tussen aantallen bezoekers en de op en afbouwkosten.

2.3 Te houden evenementen (locaties en spreiding)

In de gemeente zijn verschillende locaties die zich lenen voor het houden van evenementen. Iedere locatie heeft zijn eigen kenmerken en is daardoor niet geschikt voor alle evenementen. Ook het ten gehore brengen van geluid heeft op iedere locatie een andere impact. Wij vinden het belangrijk om te verankeren welke evenementen op welke locatie mogen worden gehouden. Zo is voor organisatoren duidelijk wat er mogelijk is en weten omwonenden wat zij mogen verwachten. Tevens kan hiermee worden gestuurd op een evenementenaanbod dat past bij het karakter van de kernen van de gemeente.

Realisatie

In de beleidsregels wordt van onderstaande locaties uitgewerkt welke evenementen per locatie zijn toegestaan en het aantal evenementen per locatie. De kaders daarvoor worden geschetst in dit beleidskader.

 

Ouderkerk aan de Amstel:

 • Ouderkerkerplas:

  Het recreatiegebied Ouderkerkerplas is in 1990 opengesteld en wordt gewaardeerd om de ontstane natuurwaarden. Door de ligging bij de woonwijken aan de oostkant van Ouderkerk aan de Amstel recreëren veel inwoners uit deze wijken hier maar ook veel mensen uit Amsterdam Zuid-Oost en van elders. De gemeente wil, bij voorkeur op één locatie, ruimte bieden voor het organiseren van grotere evenementen. Uit een in 2016 gehouden pilot, is geconcludeerd dat het incidenteel houden van grotere evenementen in een bepaald deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas, onder voorwaarden, buiten het winterseizoen waarin de plas gedeeltelijk gesloten is, mogelijk is. Op deze locatie wordt het volgende toegestaan:

   

  • I.

   Eénmaal per jaar een ééndaags evenement met muziek met het geluidsspectrum van dancemuziek op zaterdag (tot uiterlijk 23.00 uur) met maximaal 15.000 bezoekers. Voor geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid gemeente Ouder-Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever omgevingsadvies;

   •  100 dB(A) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 minuten);

   •  65 dB(A) en 90 dB(C) bij de woningen aan de Overweg;

   •  70 dB(A) en 90 dB(C) bij de woningen Middenweg 2 en 5;

   •  De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een meetperiode van 5 minuten tenzij anders aangegeven.

   •  Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en ook wordt er geen muziekstrafcorrectie toegepast.

  • De maximale bezoekersaantallen moeten door de organisator worden onderbouwd op basis van maatgevende randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, flora en fauna etc.) en worden na beoordeling hiervan door de betrokken overheidsinstanties (politie en brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 15.000 bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit binnen de overige randvoorwaarden mogelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie van een evenement met 15.000 bezoekers wordt bepaald of binnen de maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 20.000 bezoekers per dag haalbaar is. Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de orde, aan de raad worden voorgelegd.

    

  • II.

   Eénmaal per jaar een weekend met maximaal twee evenementen van één dag, of één tweedaags evenement met muziek met een ander geluidsspectrum dan dance (dus met minder bassen, te denken valt aan pop, jazz of klassieke muziek) op zaterdag (tot uiterlijk 23.00 uur) en/of op zondag (tot uiterlijk 20.00 uur) met eenzelfde fysieke omgeving zodat in een keer op- en afgebouwd kan worden met maximaal 10.000 bezoekers per dag. Voor geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid gemeente Ouder-Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever omgevingsadvies;

   •  95 dB(A) en 105 dB(C) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 minuten);

   •  Ten hoogste 1 podium of muziektent met muziekgeluid;

   •  50 dB(A) in de dagperiode bij woningen;

   •  65 dB(C) in de dagperiode bij woningen;

   •  45 dB(A) in de avondperiode bij woningen;

   •  60 dB(C) in de avondperiode bij woningen;

   •  Een nader te bepalen grenswaarde op enkele referentiepunten op relatief korte afstand op herkenbare en toegankelijke plaatsen.

   •  De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een meetperiode van 5 minuten tenzij anders aangegeven.

   •  Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en muziekstrafcorrectie toegepast.

  • De maximale bezoekersaantallen moeten door de organisator worden onderbouwd op basis van maatgevende randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, flora en fauna etc.) en worden na beoordeling hiervan door de betrokken overheidsinstanties (politie en brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 10.000 bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit binnen de overige randvoorwaarden mogelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie van een evenement met 10.000 bezoekers wordt bepaald of binnen de maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 15.000 bezoekers per dag haalbaar is. Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de orde, aan de raad worden voorgelegd.

    

  • III.

   Maximaal 12 dagen te gebruiken voor evenementen met een beperkte (geluids-)impact waarbij muziek en ander geluid ondergeschikt zijn aan de activiteit, waarbinnen ook meerdaagse evenementen zijn toegestaan met maximaal 8.000 bezoekers per dag. Voor geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid gemeente Ouder-Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever omgevingsadvies;

   • 85 dB(A) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 minuten);

   • Ten hoogste 1 podium of muziektent met muziekgeluid;

   • 40 dB(A) in de dagperiode bij woningen;

   • 35 dB(A) in de avondperiode bij woningen;

   • Een nader te bepalen grenswaarde op enkele referentiepunten op relatief korte afstand op herkenbare en toegankelijke plaatsen.

   • De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een meetperiode van 5 minuten tenzij anders aangegeven.

   • Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en ook muziekstrafcorrectie toegepast.

  • Deze evenementen mogen in de periode van oktober tot april niet plaatsvinden in het afgesloten gedeelte van de Ouderkerkerplas. De maximale bezoekersaantallen moeten door de organisator worden onderbouwd op basis van maatgevende randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, flora en fauna etc.) en worden na beoordeling hiervan door de betrokken overheidsinstanties (politie en brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 8.000 bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit binnen de randvoorwaarden mogelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie van een evenement met 8.000 bezoekers wordt bepaald of binnen de maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 12.000 bezoekers per dag haalbaar is. Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de orde, aan de raad worden voorgelegd.

    

   Van de 12 dagen mogen maximaal 5 dagen worden ingevuld door sportevenementen waarvoor de omliggende wegen worden afgesloten (ten behoeve van het parcours). De bereikbaarheid van woningen en bedrijven moet echter ook op deze 5 dagen zo goed als mogelijk worden gegarandeerd door de organisator.

    

  • IV.

   Maximaal 12 dagen te gebruiken voor evenementen met een beperkte (geluids-) impact, overeenkomstig de voorwaarden van categorie III, met een maximum van 500 bezoekers. Hierbij zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan.

    

   Sportevenementen waarvoor omliggende wegen worden afgesloten zijn binnen deze categorie niet toegestaan.

    

  • V.

   Evenementen door scholen of non-profit instellingen op doordeweekse dagen en in het weekend voor het houden van niet-commerciële sport- of educatieve evenementen kunnen conform categorie IV plaatsvinden, waarbij de eindtijd verschilt, namelijk uiterlijk tot 20.00 uur.

 • Het Kampje:

  Vanwege de ruime opzet en de centrale ligging in de kern Ouderkerk aan de Amstel is ’t Kampje de aangewezen locatie voor het houden van diverse evenementen. De geschiktheid voor het houden van een kermis, braderieën/themamarkten en muziekevenementen is reeds gebleken. Vanwege de toeristische ambitie van de gemeente is deze locatie tevens geschikt voor evenementen die zich richten op toeristen. Daarbij is het uitgangspunt om te streven naar aansluiting van het evenement bij de thema’s uit het Actieplan Toerisme, namelijk: cultuur, historie, natuur en culinair. Jaarlijks worden op ’t Kampje acht grotere evenementen (tot 2.500 bezoekers) toegestaan, ongeacht de geluidscategorie. Dance evenementen zijn niet toegestaan. Kleine evenementen, waarbij het plein geheel beschikbaar blijft voor het huidige gebruik, zijn onbeperkt toegestaan. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 3 dagen (met uitzondering van de kermis).

  • -

   De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag 1:00 uur (daaropvolgende dag).

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 85 dB(A).

 • Centrum overig (BI-zone), inclusief het haventje:

  Sinds 2016 is een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) opgericht in het centrum Ouderkerk aan de Amstel. Ondernemers hebben zich verenigd om activiteiten in de openbare ruimte te ontplooien. Naast het treffen van fysieke maatregelen zoals aankleding van het gebied met bloembakken, kan onder die activiteiten worden verstaan: het organiseren van evenementen. Hierin wordt gefaciliteerd door de gehele BI-zone aan te wijzen als locatie voor het houden van evenementen. Deze evenementen zullen hoofdzakelijk gericht zijn op het winkelend publiek en de inwoners van de kern. Omdat de (verkeers)impact van dergelijke evenementen relatief hoog is en omdat ’t Kampje wordt aangewezen voor het houden van (relatief) grote evenementen, is het aantal evenementen, waarvoor de gehele BI-zone wordt gebruikt, beperkt tot drie per jaar. Evenementen van geluidscategorie I (wordt nader gedefinieerd in de beleidsregels), zijn niet toegestaan. Het maximaal aantal bezoekers voor evenementen in de BI-zone bedraagt 7.000. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

 • Op of aan het water (Amstel en Bullewijk):

  De ligging aan de Amstel en de Bullewijk biedt kansen voor watergebonden recreatie en evenementen. Evenementen op of aan het water worden daarom mogelijk gemaakt, met een maximum van acht per jaar, waarvan maximaal twee evenementen van geluidscategorie I. Dance evenementen zijn op het water uitgesloten. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal één dag.

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

 • Sporthal Bindelwijk:

  Voor het houden van evenementen vinden we het belangrijk dat er ook een locatie binnen beschikbaar is. Hiervoor wordt sporthal Bindelwijk aangewezen. Daarbij kan worden gedacht aan een themamarkt, sociaal culturele activiteiten of kleinschalige muziekevenementen (waaronder bijvoorbeeld alcoholvrije disco avonden gericht op kinderen die in de horeca nog niet terecht kunnen).

  Sportevenementen zijn conform het huidige gebruik reeds toegestaan. Overige evenementen zijn maximaal driemaal per jaar toegestaan. Voor de eindtijden, aantal bezoekers en geluidsnormen zijn de APV, Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit van kracht.

   

 • Sportvelden:

  De sportvelden zijn geschikt voor het houden van evenementen, gelieerd aan de daar gevestigde sportverenigingen. Daarnaast is de locatie geschikt voor het houden van zes evenementen per jaar, waarvan twee evenementen van geluidscategorie I. Dance evenementen zijn hier niet toegestaan. De voorkeur op deze locatie gaat uit naar evenementen die zich richten op de inwoners van Ouderkerk aan de Amstel. Het maximaal aantal bezoekers bij te houden evenementen bedraagt hier 2.000. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal één dag.

  • -

   De eindtijd uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

 • Amstelbad:

  Conform het huidige gebruik zijn sport- en spelactiviteiten reeds toegestaan. In aanvulling op het reguliere gebruik worden maximaal acht evenementen per jaar toegestaan, waarvan twee evenementen van geluidscategorie I. Dance evenementen zijn hier toegestaan. Het maximaal aantal tegelijktijdig bezoekers is geregeld in het Bouwbesluit. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal één dag.

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting is geregeld in het Activiteitenbesluit.

 • Ronde Hoep en Waver:

  De Ronde Hoep en de Waver worden vanwege de landelijke ligging veel gebruikt door recreanten en sporters en zijn daardoor ook geschikt voor het houden van sportevenementen en bijvoorbeeld wandel- en fietsevenementen. Daarnaast zijn er tijdens de Amstellanddag diverse activiteiten in het gebied. Bedrijven aan de Ronde Hoep hebben er ook regelmatig opendagen (zoals de Open Boerderijdag). De Ronde Hoep en de Waver lenen zich voor het houden van sportieve, educatieve en recreatieve evenementen in de natuur. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de natuur niet wordt verstoord. Het aantal te houden evenementen bedraagt acht per jaar, waarvan twee evenementen van geluidscategorie I (zoals het Waverfeest). Dance evenementen zijn hier uitgesloten. Het maximaal aantal bezoekers bij te houden evenementen is afhankelijk van het exacte gebruik van het gebied. Voor de locatie waar het Waverfeest wordt gehouden bedraagt het maximaal aantal bezoekers 720. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 3 dagen.

  • -

   De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag 1:30 uur (daaropvolgende dag).

  • -

   Voor het Waverfeest geldt, in aanvulling op bovenstaande punt, een eindtijd op donderdag van 1:30 uur (daaropvolgende dag).

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

 • Locatie ijsbaan:

  Wanneer het vriest wordt aan het Molenpad een ijsbaan aangelegd. Gedurende de periode van dat de ijsbaan daar ligt, kunnen er evenementen worden gehouden op en aan de ijsbaan, met een maximum van zes per jaar en waarvan één van geluidscategorie I. Buiten die perioden is het gebruik van deze locatie voor het houden van evenementen niet toegestaan en wordt gebruik gemaakt van andere locaties. Het maximaal aantal tegelijktijdig aanwezig bezoekers bedraagt 1.000.

  Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal één dag.

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

Duivendrecht:

 • Dorpsplein en omliggende straten:

  Het Dorpsplein is het kloppend hart van de kern Duivendrecht en daarom de belangrijkste evenementenlocatie. Om die reden wordt daar de ruimte geboden voor kleinschalige initiatieven en worden jaarlijks zo’n acht grotere evenementen van geluidscategorie I. De locatie leent zich in het bijzonder voor evenementen die zich richten op het winkelend publiek zoals een braderie. Tevens is dit de locatie voor dorpsfeesten. Evenementen die veel overlast met zich meebrengen, zoals dance-evenementen, zijn hier niet toegestaan. Het maximaal aantal tegelijktijdig aanwezige bezoekers is 2.000 wanneer er terrassen worden geplaatst en 4.230 wanneer er geen terrassen staan. Voor het houden van evenementen kunnen het vernieuwde dorpshuis en bijbehorende sporthal worden benut.

  Als uitloop voor evenementen op het Dorpsplein kan gebruik worden gemaakt van de omliggende straten: Waddenland, Telstarweg en Begoniastraat en Rijksstraatweg, tussen Telstarweg en Waddenland. Hier zijn dezelfde evenementen toegestaan als op het Dorpsplein zelf, met dien verstande dat activiteiten met geluid zoveel als mogelijk op het Dorpsplein zelf moeten plaatsvinden. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 2 dagen.

  • -

   De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag 1:00 uur (daaropvolgende dag).

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 85 dB(A).

 • Sportvelden:

  De sportvelden in Duivendrecht zijn geschikt voor het houden van evenementen, gelieerd aan de daar gevestigde sportverenigingen. Daarnaast is dit de locatie voor eventuele kleine circussen op de parkeerplaatsen. Op de locatie worden maximaal zes evenementen per jaar toegestaan, waarvan twee muziekevenementen per jaar (tot 1.000 bezoekers). Dance evenementen zijn daarvan uitgesloten. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal één dag.

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

Amsterdam – Duivendrecht:

 • Amstel Business Park:

  Het Amstel Business Park en de stad Amsterdam groeien steeds meer naar elkaar toe, waardoor het Amstel Businesspark onderdeel uitmaakt van de stedelijke omgeving van de stad. Mede om die reden is de gemeente van oordeel dat het houden van evenementen hier ook mogelijk is. Daarbij valt te denken aan evenementen die zich richten op de gebruikers van het gebied, namelijk de gevestigde bedrijven en het toenemend aantal studenten dat in en rondom het gebied huisvest. Mede vanwege de goede bereikbaarheid is het gebied geschikt voor het houden van grote muziekevenementen. Momenteel is nog niet bekend welke locaties op het ABPZ aangewezen zullen worden voor het houden van evenementen. Dit zal gebeuren in het kader van het nieuwe (paraplu)bestemmingsplan waarin de planologische borging zal plaatsvinden. De ruimtelijk economische visie die voor dit gebied wordt opgesteld is ook alles bepalend voor de te houden evenementen. Vooralsnog wordt uitgegaan van het mogelijk maken van jaarlijks drie evenementen, ongeacht de geluidscategorie.

  Dance evenementen zijn hier toegestaan. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 2 dagen.

  • -

   De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag 0:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

 • Zone rondom de Amsterdam ArenA:

  Van het gebied rondom de Amsterdam ArenA, wat deels tot de gemeente Ouder- Amstel behoort, is gebleken dat dit zich leent voor het houden van evenementen. De hinder van deze evenementen is zeer beperkt omdat hier weinig tot geen woningen in de buurt zijn. Zolang het mogelijk is, gelet op de ontwikkelingen van De Nieuwe Kern, wil de gemeente hier ook evenementen toestaan op de locaties P2, de Toekomst, Borchland en het slipdepot. In het gebied zijn maximaal 12 evenementen per jaar toegestaan, waarvan twee evenementen van geluidscategorie I. De locatie is tevens geschikt voor het houden van dance evenementen. Het maximaal aantal bezoekers voor Borchland en de toekomst is geregeld in de gebruiksmelding. Het maximaal aantal bezoekers bij te houden evenementen op P2 is 28.350. Het slipdepot is op dit moment nog niet geschikt voor het houden van evenementen maar wordt als optie open gehouden voor tijdens de gebiedsontwikkeling. Tevens gelden de volgende regels:

  • -

   Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 2 dagen.

  • -

   De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur.

  • -

   De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).

In aanvulling op de beschrijving in de beleidsregels worden bovengenoemde locaties in de bestemmingsplannen aangewezen voor “het houden van evenementen”, voor zover noodzakelijk voor de te houden evenementen op de locatie. Deze planologische borging is noodzakelijk omdat het gebruik van de gronden in strijd met het bestemmingsplan niet is toegestaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft regelmatig aangegeven dat in het bestemmingsplan een regeling over evenementen opgenomen moet worden. Dit geldt overigens niet voor het houden van alle evenementen.

 

Het criterium voor het al dan niet opnemen van evenementen in een bestemmingsplan is de ‘ruimtelijke aanvaardbaarheid/-impact van het evenement op de (woon- en leef)omgeving’. Of het houden van evenementen op een locatie ‘ruimtelijk relevant’ is, hangt af van het soort evenementen, het aantal bezoekers, de duur en frequentie dat evenementen plaatsvinden.

 

Een evenement is niet ruimtelijk relevant (en hoeft dus niet in een bestemmingsplan te worden geregeld) als er sprake is van een incidenteel en kortdurend evenement met weinig effect op de omgeving. Incidenteel is hierbij daadwerkelijk eenmalig. Een jaarlijks terugkerend evenement is niet incidenteel, zo blijkt uit de jurisprudentie. Kortdurend is maximaal drie dagen (72 uur), inclusief op- en afbouw.

 

De gemeente Ouder-Amstel zal de planologische borging regelen in een zogenaamd parapluplan, een bestemmingsplan dat geldt voor meerdere bestemmingsplannen en gericht is op een bepaald thema (in dit geval evenemententerreinen).

 

2.4 Veilig verloop van evenementen

Veiligheid bij evenementen krijgt door diverse incidenten landelijk steeds meer aandacht. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar hoe evenementenveiligheid is georganiseerd bij gemeenten en veiligheidsregio’s. In het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” (2016) doen zij aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid bij evenementen.

 

Door een toenemend aantal evenementen in de gemeente en de regio en de toenemende omvang en risico’s van die evenementen, heeft evenementenveiligheid ook lokaal de aandacht. De gemeente zet daarom in op het optimaliseren van evenementenveiligheid, door implementatie van de aanbevelingen van de Inspectie (voor zover deze van toepassing zijn in onze gemeente).

 

De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in haar rapport de volgende aanbevelingen aan gemeenten:

 

 • 1.

  “Stel voor publieksevenementen beleid vast waarin:

  • a.

   Concrete doelstellingen voor de veiligheid en de gezondheid zijn beschreven;

  • b.

   De afwegingen op het punt van de beperking van risico’s voor veiligheid en gezondheid inzichtelijk zijn gemaakt;

  • c.

   De rol en de verantwoordelijkheid van de organisator zijn omschreven.

 • 2.

  Scherp instrumenten en afspraken aan zodat deze leiden tot zorgvuldige en transparante afwegingen op het punt van veiligheid en gezondheid bij de beoordeling van aanvragen om een vergunning voor een publieksevenement.

 • 3.

  Betrek bij de vergunningprocedure nadrukkelijk het advies van de hulpverleningsinstanties en/of de veiligheidsregio.

 • 4.

  Zorg voor een goede afstemming tussen de gemeentelijke processen toezicht en handhaving enerzijds en vergunningverlening anderzijds, en borg daarbij de wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen.

 • 5.

  Zorg voor kwalitatief goede evaluaties van evenementen en voor het breed delen van de uitkomsten.”

Realisatie

Vaststellen van evenementenbeleid

Door vaststelling van dit beleid en de beleidsregels wordt invulling gegeven aan de eerste en tweede aanbeveling. Afhankelijk van het risico van een evenement, wordt de behandelaanpak voor vergunningverlening bepaald. Daarbij worden, overeenkomstig de Handreiking Evenementenveiligheid 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de volgende drie categorieën onderscheiden:

 

Regulieren evenement (risicoklasse A):

‘Evenement’, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

Aandachtevenement (risicoklasse B):

‘Evenement’, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

Risicovol evenement (risicoklasse C):

‘Evenement’, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Beleidsuitgangspunten over verantwoordelijkheden

De gemeente hanteert de volgende beleidsuitgangspunten voor evenementen:

 • De organisator draagt de verantwoordelijkheid voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement. In de voorbereiding op het evenement moet de organisator met de gemeente en hulpdiensten afspraken maken over de reikwijdte van deze verantwoordelijkheden. Deze afspraken worden in de vergunning vastgelegd.

 • In verband met bovengenoemde verantwoordelijkheid voor de veiligheid gaat de gemeente meer investeren in het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn bij ondernemers. Dit wordt allereerst gedaan door hogere eisen te stellen aan de aanvraag. Hiervoor zijn beleidsregels opgenomen over de indieningsvereisten. Daarnaast vraagt het ook om een aanvraagformulier dat de organisator meer bewust maakt van de veiligheid en de door hem te treffen maatregelen.

 • De gemeente regisseert het vergunningenproces en kiest hierbij voor een integrale benadering. De hulpverleningsdiensten adviseren de gemeente tijdens het vergunningenproces, bereiden het evenement voor en hebben de leiding bij incidenten die de hulpvraag en kunde van de hulpverleners, ingehuurd voor het evenement, overstijgt.

 • De gemeente maakt afspraken met de hulpdiensten over de advisering bij vergunningaanvragen. In deze afspraken wordt vastgelegd voor welke evenementen zij advies uitbrengen (en bij welke kleine evenementen niet).

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving bij evenementen vindt op dit moment plaats conform de beleidsuitgangspunten uit het Handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel. Daarin is bepaald dat de prioriteit voor dit toezicht laag is, vanwege een laag risico. Mede vanwege de toenemende aandacht voor evenementenveiligheid en de aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie, wil de gemeente deze prioritering herzien.

 

De herziening van het Handhavingsbeleid omgevingsregelgeving Ouder-Amstel (in 2016) biedt de mogelijkheid om deze prioritering te herzien. In de beleidsregels evenementen worden uitgangspunten voor die prioritering opgenomen.

Evalueren

“Evaluaties zijn het sluitstuk van het proces rond de vergunningverlening. Zij vormen een voorportaal voor het leren in organisaties en het doorvoeren van verbeteringen op diverse niveaus. Daarom is het van belang dat gemeenten de evenementen waarvoor zij vergunning hebben verleend, evalueren.”4 Inspectie Veiligheid en Justitie (2016): Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen (p11)] De Inspectie Veiligheid en Justitie adviseert daarom aan gemeenten om het proces van evalueren te beschrijven. Dit proces wordt beschreven in de beleidsregels.

Cyclisch proces

Bij de inrichting van het proces is het belangrijk dat een cyclisch proces wordt opgesteld, bestaande uit: vergunningverlening, toezicht en handhaving, evaluatie en verbeteren daaropvolgend evenement. De gemeente, met de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan, heeft daarbij de regie over al deze onderdelen in het proces.

 

2.5 Verbeteren van de economische spin-off

Evenementen trekken (nieuwe) bezoekers naar de gemeente. Dit biedt kansen voor de lokale middenstand om daarvan mee te profiteren. 58% van de ondervraagden in de enquête is van mening dat evenementen goed zijn voor de lokale ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen de baten en lasten van evenementen. Daarom wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen organisatoren en de lokale middenstand voor een betere economische spin-off van evenementen. Dit betreft met name evenementen die niet worden georganiseerd door lokale partijen.

Realisatie

Samenwerking met lokale partijen kunnen we door middel van vergunningverlening niet regelen. Daarom wordt dit gerealiseerd met stimulerende maatregelen. De Stichting Promotie Ouder-Amstel gaat hierin een rol vervullen. De stichting krijgt de taak om evenementenorganisatoren te stimuleren om samen te werken met lokale ondernemers. Een deel van de subsidie aan de stichting zal worden ingezet om “tegenprestaties” te faciliteren voor organisatoren die lokale ondernemers betrekken. Hiervoor worden afspraken met de stichting Ouder-Amstel in 2017 opnieuw vastgelegd (zie ook § 2.1).

 

Daarnaast is er een rol weggelegd voor de lokale ondernemersverenigingen zoals de stichting BIZ-ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel (SBOA), de Winkeliersvereniging Duivendrecht en de Ondernemersvereniging Ouder-Amstel (OVOA) om organisatoren in verbinding te brengen met de lokale middenstand. Hierover worden echter geen afspraken gemaakt in het kader van subsidie omdat de Winkeliersvereniging Duivendrecht en de OVOA geen subsidie ontvangt en de subsidie van de SBOA daarvoor niet is bestemd volgens de Wet BIZ. De gemeente spant zich in om de ondernemersverenigingen in contact te brengen met evenementenorganisatoren.

 

2.6 Stimuleren lokale kleinschalige initiatieven

Het huidige evenementenaanbod bestaat voor een belangrijk deel uit kleinschalige evenementen van lokale partijen die zich richten op de inwoners van onze gemeente. De gemeente vindt deze evenementen belangrijk voor de sociale cohesie en zet daarom in op het stimuleren van dergelijke initiatieven.

Realisatie

Om lokale kleinschalige initiatieven te stimuleren, zet de gemeente in op deregulering. De Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2013 beschrijft welke evenementen vergunningsvrij zijn. De bepaling over vergunningsvrije evenementen wordt aangepast zodat meer kleinschalige initiatieven zonder vergunning kunnen plaatsvinden.

 

In aanvulling op het verruimen van het vergunningsvrij maken van kleine evenementen, worden, waar mogelijk, vergunningen voor meerdere kleinschalige initiatieven van één organisatie verleend voor de periode van een jaar (een doorlopende vergunning).

Meerjarige vergunningen, worden overeenkomstig de aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie, niet verleend omdat we een jaarlijkse beoordeling van de risico’s belangrijk vinden.

 

Daarnaast worden evenementen die een algemeen belang dienen reeds gesubsidieerd om deze initiatieven zo te stimuleren (zie hoofdstuk 3).

 

2.7 Duurzame evenementen

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk dat duurzaamheid ook bij evenementen wordt nagestreefd.

Realisatie

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om evenementen te verduurzamen. De gemeente Ouder-Amstel zet hierbij in op:

 • Faciliteren

  De gemeente zorgt voor een duurzame infrastructuur voor het houden van evenementen. Locaties waar veel evenementen worden gehouden, worden voorzien van stroomvoorzieningen zodat minder of geen aggregaten hoeven worden gebruikt. De gemeente faciliteert geen maatregelen die per evenement moeten worden uitgevoerd, zoals het leveren van afvalbakken voor gescheiden afvalinzameling. Het treffen van dergelijke maatregelen is de taak van de organisator van het evenement (zie ook hoofdstuk 3). Voor de locatie in het recreatiegebied Ouderkerkerplas wordt vanwege gemaakte afspraken deze rol en verantwoordelijkheid niet door de gemeente ingevuld maar door de gemeenschappelijke regeling van gemeenten en provincie waar het gebied onder valt (Groengebied Amstelland).

   

 • Reguleren

  In de beleidsregels wordt opgenomen wat evenementenorganisatoren tenminste moeten doen om hun evenement te verduurzamen. Bij tenminste evenementen met meer dan 2.000 bezoekers moet bij de vergunningaanvraag een duurzaamheidsplan worden ingediend waarin de organisatie omschrijft welke duurzaamheidsmaatregelen ze treft. Hierbij valt te denken aan verplichte gescheiden afvalinzameling, gebruik van recyclebare bekers of het verbieden van flyeren op het evenemententerrein en in de omgeving.

  Bepaalde organisatoren ontvangen van de gemeente een subsidie ter compensatie van de kosten voor diensten (die de gemeente voorheen om niet uitvoerde) en leges. Evenementen die een algemeen belang dienen, komen in aanmerking voor een dergelijke subsidie (zie hoofdstuk 3). Het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidambitie is eveneens een algemeen belang. Daarom wordt in de subsidieregeling als subsidievoorwaarde opgenomen dat organisatoren duurzaamheidsmaatregelen moeten uitvoeren (voor zover mogelijk). Voor de locatie op het recreatiegebied Ouderkerkerplas wil de gemeente blijvend aansluiten bij de ontwikkelingen in de branche van (commerciële) grootschalige evenementen op het gebied van duurzaamheid die op dit moment volop in ontwikkeling zijn.

   

 • Stimuleren

  Organisatoren die extra duurzaamheidsmaatregelen treffen worden beloond, door vermelding daarvan op de evenementenkalender op de website en bij de bekendmaking van de aanvraag/vergunning. Tevens worden jaarlijks de “best practices” gedeeld onder de organisatoren zodat zij van elkaars maatregen kunnen leren.

2.8 Kaders voor de uitvoering

De uitgangspunten uit dit beleidskader behoeven nadere uitwerking in beleidsregels voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De beleidsregels geven invulling aan onze ambitie om een hoger niveau van veiligheid, duurzaamheid en regulering van het evenementenaanbod na te streven. Daarnaast dragen de beleidsregels bij aan transpiratie bij de uitvoering en scheppen zij duidelijkheid naar bewoners en evenementenorganisatoren over wat (on)mogelijk is en met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden.

Realisatie

In de beleidsregels worden regels gesteld over de volgende onderwerpen:

 • Procedurele aangelegenheden, zoals de indieningstermijn en indieningsvereisten van een vergunningaanvraag;

 • Communicatie met bewoners;

 • Openbare orde en veiligheid;

 • Veiligheid van bouwwerken (constructie en brandveiligheid);

 • Verkeer, waaronder parkeren en bereikbaarheid;

 • Milieu, met name geluidsniveau, begin- en eindtijden;

 • Flora en fauna;

 • Duurzaamheid bij evenementen;

 • Bescherming van de volksgezondheid (inzet medische voorzieningen en hygiënerichtlijnen);

 • Toezicht en handhaving.

Het opstellen van nieuwe beleidsregels betekent ook dat nieuwe standaarddocumenten (o.a. aanvraagformulier en basisvergunning) en formats moeten worden aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. Deze standaarddocumenten en formats worden na vaststelling van de beleidsregels herzien.

 

Voor een goede informatievoorziening aan (potentiële) organisatoren wordt ook de informatie op de website van de gemeente geoptimaliseerd. Zo wordt weergegeven wat er per locatie mogelijk is aan evenementen. Daarnaast worden standaardvoorschriften waar evenementen doorgaans aan moeten voldoen bekend gemaakt, zodat organisatoren al vóór vergunningverlening op hoofdlijnen weten waar ze aan toe zijn.

3. Kosten en planning

In dit hoofdstuk worden de planning en de kosten voor implementatie en uitvoering van het beleid beschreven. Paragraaf 3.1 gaat in op de structurele kosten voor evenementen. Paragraaf 3.2 bevat een planning voor de implementatie van de verschillende maatregelen. Daarin is tevens beschreven hoe de kosten daarvoor worden gedekt.

 

3.1 Structurele kosten evenementen

Kosten uitvoering

Bij de uitvoering van een evenement moeten vaak voorzieningen worden getroffen zoals het plaatsen van schrikhekken, dranghekken en bewegwijzering of het reinigen van het evenemententerrein. In het verleden werden deze materialen en diensten om niet door de gemeente geleverd. Het college heeft in 2012 besloten dat de kosten voor de huur van de materialen en het leveren van diensten vanaf 1 januari 2013 volledig worden doorberekend aan de organisator van het betreffende evenement.

 

Destijds is tevens een subsidieregeling vastgesteld waarin is bepaald dat organisatoren een subsidie kunnen aanvragen voor bovengenoemde kosten. Het moet dan onder andere wel gaan om evenementen die een algemeen belang dienen en geen commerciële doeleinden hebben. Door de diensten niet meer om niet te verlenen en de subsidie te verstrekken voor de kosten, zijn transparantere geldstromen ontstaan.

Deze regeling werkt naar tevredenheid en wordt daarom gecontinueerd.

Leges

Bovengenoemde regeling geldt ook voor de leges. De leges worden sinds 1 januari 2013 bij alle vergunningaanvragers in rekening gebracht en kunnen door middel van een subsidie worden gecompenseerd.

 

In de legesverordening wordt onderscheid in de volgende type evenementen:

 • Evenementen tot 750 bezoekers;

 • Evenementen met meer dan 750 bezoekers en minder dan 2.500 bezoekers;

 • Evenementen met 2.500 of meer bezoekers en waarbij de vergunning een geldigheidsduur van niet meer dan twaalf dagen heeft;

 • Evenementen met 2.500 of meer bezoekers en waarbij de vergunning een geldigheidsduur van meer dan twaalf dagen heeft.

De gemeente streeft naar kostendekkende leges. De recent gestarte samenwerking in Duo+ en een aantal onderwerpen dat voortkomt uit dit beleidskader, zijn van invloed op de hoogte van de kosten voor de uitvoering (en mate van kostendekkendheid van de huidige leges). Dit betreft onder andere de volgende factoren:

 • Deregulering:

  Door deregulering zijn minder evenementen vergunningsplichtig. Dat betekent dat er geen vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen en de organisator geen leges meer is verschuldigd. Dit betekent eveneens dat de gemiddelde kosten voor de overgebleven evenementen toenemen. Het verlenen van vergunningen voor te dereguleren (kleine) evenementen kost doorgaans minder tijd dan het verlenen van vergunningen voor de overgebleven vergunningsplichtige evenementen.

 • Verhoogde aandacht voor evenementenveiligheid:

  Dit betekent doorgaans een ingewikkeldere aanvraag die zorgvuldiger moet worden behandeld en dat kost meer tijd.

 • Toezicht:

  De wijze waarop wordt toegezien op de verschillende type evenementenvergunningen is van invloed op de kosten. De kosten voor toezicht op de vergunning zijn deels aan te merken als ‘indirecte kosten’ en deels als ‘directe kosten’. De directe kosten mogen in de leges worden doorberekend. Dit betreft de controletaken die nog plaatsvinden in het kader van het proces van de vergunningverlening en het tot stand brengen van de situatie waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft5.

 • Efficiëntie in de uitvoering:

  Dit wordt gerealiseerd door samenwerking in Duo+ en een helder toetsingskader voor behandeling van de vergunningaanvragen (de beleidsregels).

De exacte gevolgen van bovengenoemde factoren voor de kosten van vergunningverlening en toezicht op de vergunning zijn nu nog niet te overzien. Voor de legesverordening van 2019 (en met ongeveer 1,5 jaar ervaring met de uitvoering van de nieuwe kaders) worden de kosten opnieuw in kaart gebracht.

 

3.2 Planning en incidentele kosten implementatie beleid

Niet alle ambities kunnen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft de planning van de implementatie weer. Daarin wordt tevens beschreven welke partijen daarbij zijn betrokken en wat daarvan de kosten zijn.

Tabel 1: Planning implementatie beleid

Activiteit

Betrokkenen

Planning

Kosten

Opstellen beleidsregels en locatieprofielen

Gemeente Ouder- Amstel (met input van Duo+ en hulpdiensten)

Gereed in 2016

Reeds gerealiseerd bij vaststelling beleidskader

Herzien standaarddocumenten en formats en informatievoorziening op website optimaliseren

Duo+

1e kwartaal 2017

Binnen bestaande capaciteit

Herijken subsidie afspraken met st. Promotie Ouder-Amstel

Gemeente Ouder- Amstel en st. Promotie Ouder- Amstel

1e kwartaal 2017

Eventuele hogere subsidie wordt gedekt uit beschikbaar budget voor promotie en representatie

Planologisch borgen van de evenementenlocaties

Gemeente Ouder- Amstel en Duo+

2017

€ 25.000 voor opstellen parapluplan

Borgen prioritering en capaciteit toezicht en handhaving

Duo+

2017

Geen: wordt meegenomen bij herziening integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma

Afspraken maken met SBOA en OVOA over het verbinden van evenementenorganisatoren en lokale middenstand

Gemeente Ouder- Amstel, Duo+, SBOA en OVOA

1e kwartaal 2017

Binnen bestaande capaciteit

Deregulering door wijziging APV

Gemeente Ouder- Amstel (bij wijzigen APV)

Gereed in 2016

Geen: wordt opgepakt bij wijzigen APV

Deregulering door vereenvoudiging in vergunningverlening

Duo+

4e kwartaal 2017 (gereed voor “evenementenseizoen) 2018

Binnen bestaande capaciteit

Verbeteren inrichting evenemententerreinen (i.h.k.v. duurzaamheid)

Duo+

Doorlopend bij regulier onderhoud en reconstructie openbare ruimte

Budget wordt bij begroting van reconstructie gereserveerd.

Regels stellen voor duurzaamheid bij evenementen (in beleidsregels)

Gemeente Ouder- Amstel en Duo+

Beleidsregels gereed in 2016 Communicatie richting organisatoren (Duo+): 1e kwartaal 2017

Binnen bestaande capaciteit

Duurzaamheid opnemen als subsidievoorwaarde in subsidieregels

Gemeente Ouder- Amstel

4e kwartaal 2017 (gereed voor subsidiejaar 2018)

Geen: Er worden geen extra subsidies verstrekt, alleen extra voorwaarden aan bestaande subsidie verbonden

Communicatie over duurzaamheid bij evenementen

Duo+

Vanaf 2017

Binnen bestaande capaciteit

In kaart brengen kosten vergunningverlening

Duo+

2e en 3e kwartaal 2018 (t.b.v. legesverordening 2019)

Geen: wordt meegenomen bij input Legesverordening 2019

Evalueren beleidskader en beleidsregels en eventueel bijstellen

Gemeente Ouder- Amstel en Duo+

4e kwartaal 2018

4e kwartaal 2020

2 x 80 uur


1

Metropoolregio Amsterdam (2016): MRA Agenda 2016, pagina 22

2

Gemeente Amsterdam (2016): Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid

3

‘Voorstel Klankbordgroep locatieprofiel Ouderkerkerplas behorende bij het evenementenbeleid’ d.d. 2-11-2016

4

Inspectie Veiligheid en Justitie (2016): Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen (p11)

5

Deloitte Belastingadviseur in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010) Handreiking Kostentoerekening leges en tarieven, P 38 e.v.