Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Verordening op de fractieondersteuning (2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning (2019)
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning (2019)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfractieondersteuning
Externe bijlagenToelichting Verordening op de fractieondersteuning Bijlage 1 Verordening op de fractieondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2019nieuwe regeling

17-01-2019

gmb-2019-50210

Z213257-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning (2019)

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van de Klankbordgroep d.d. 04-07-2018;

gelezen het voorstel van de Herindelingscommissie d.d. 19-09-2018;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

Verordening op de fractieondersteuning Noardeast-Fryslân (2019)

 

Artikel 1. Recht op financiële vergoeding

 • 1.

  De fracties als bedoeld in artikel 9 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 2.500,= voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel deel bestaande uit een bedrag van € 100,= per raadszetel.

 

Artikel 2. Besteding financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   financiering van verkiezingscampagnes;

  • d.

   giften;

  • e.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • f.

   opleidingen voor raads- en commissieleden;

  • g.

   andere individuele, persoonlijke onkosten van raadsleden zoals administratiekosten en kosten voor het volgen van cursussen en congressen;

  • h.

   attentiegeschenken ten behoeve van relaties;

  • i.

   zogeheten ‘lief en leed’ activiteiten;

  • j.

   ontvangst van andere raads- en/of statenfracties;

  • k.

   specifieke uitgaven zoals opgenomen in de tabel welke als bijlage I bij deze verordening is gevoegd.

 

Artikel 3. Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt jaarlijks zo spoedig mogelijk in de vorm van een voorschot op dat kalenderjaar aan de fracties verstrekt, nadat de verantwoording over het voorgaande jaar is ontvangen.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt het voorschot kort na de verkiezingen verstrekt.

 

Artikel 4. Gevolgen wijziging zeteltal fractie

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, lid 2 vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie voor het lopende jaar verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden. Voor het jaar daarop krijgen de nieuw gevormde fracties de bijdrage waar zij op grond van artikel 1, lid 2 recht op hebben.

 • 3.

  Bij samenvoeging van fracties tot één fractie worden de oorspronkelijke fractiebudgetten voor het lopende jaar bij elkaar opgeteld. Voor het jaar daarop krijgt de nieuw gevormde fractie de bijdrage waar zij op grond van artikel 1, lid 2 recht op heeft.

 

Artikel 5. Verantwoording en controle

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar, bij de griffier verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een totaaloverzicht en de nodige bewijsstukken.

 • 2.

  De griffier rapporteert, na ontvangst van de verantwoording als bedoeld in lid 1, aan het presidium over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door de fracties.

 • 3.

  Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de aan een fractie toekomende bijdrage, mag door die fractie worden aangewend voor besteding in volgende jaren.

 • 4.

  Na afloop van het jaar waarin raadsverkiezingen hebben plaatsgevonden, wordt per fractie een eindafrekening over de afgelopen vier jaar opgemaakt. Indien blijkt dat per saldo de beschikbaar gestelde bijdragen over die vier jaar door de fractie niet volledig zijn besteed, dient het niet bestede deel te worden terugbetaald aan de gemeente.

 • 5.

  Indien een fractie na de verkiezingen niet terugkeert in de raad, wordt de eindafrekening opgemaakt in de maand na de verkiezingen.

 

Artikel 6. Slotbepaling

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de fractieondersteuning (2019)”.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 18 januari 2019 onder intrekking van de vigerende verordeningen op (de ambtelijke bijstand en) de fractieondersteuning van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân van 17 januari 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra drs. H.H. Apotheker