Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 232 van de Gemeentewet
 3. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR601959/CVDR601959_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2019Nieuwe regeling

18-02-2019

bgr-2019-226

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 231 en 232 van de Gemeentewet,

 

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken,

Besluit:

I

aan te wijzen als:

 

 • 1.

  heffingsambtenaar voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet:

  • -

   de coördinator team belastingen/WOZ van de afdeling Financiën van de gemeente Beuningen optredende als het in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen bedoelde hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

  • -

   de heer R.B.G. van Orsouw;

  • -

   mevrouw M.F.A.J. van der Sluijs-Cornelissen.

 • 2.

  invorderingsambtenaar voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet:

  • -

   de coördinator team belastingen/WOZ van de afdeling Financiën van de gemeente Beuningen optredende als het in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen bedoelde hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

  • -

   de heer R.B.G. van Orsouw;

  • -

   mevrouw M.F.A.J. van der Sluijs-Cornelissen.

 • 3.

  ambtenaar voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   de coördinator team belastingen/WOZ van de afdeling Financiën van de gemeente Beuningen optredende als het in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen bedoelde hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

II

Het aanwijzingsbesluit d.d. 8 januari 2018 wordt ingetrokken.

 

III

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • -

  datum van het bezwaarschrift;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar de Werkorganisatie Druten-Wijchen, team bestuurlijk juridische zaken, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

 

Hebt u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u een dergelijk verzoek indient moet u bij de burgemeester van de gemeente Wijchen ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Aldus besloten op 18 februari 2019,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter