Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Organisatiebesluit gemeente Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatiebesluit gemeente Molenlanden 2019
CiteertitelOrganisatiebesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatiebesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 103 van de Gemeentewet
 2. artikel 106 van de Gemeentewet
 3. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-49003

100014

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit gemeente Molenlanden 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden,

 

overwegende dat het gewenst is de organisatie van de gemeente Molenlanden te verankeren in een nieuw organisatiebesluit.

 

gelet op artikel 103, 106 en 160 van de Gemeentewet;

 

gehoord de Ondernemingsraad;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het:

 

Organisatiebesluit gemeente Molenlanden 2019

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  vakteam: iedere organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die op grond van dit besluit een eigen verantwoordingsplicht aan de gemeentegemeentesecretaris of de directeur heeft;

 • b.

  projectteam: een team dat een tijdelijke organisatie is om binnen vooraf bepaalde voorwaarden een van te voren gedefinieerd resultaat te bereiken.

 • c.

  innovatieteam: een team dat los staat van de vaste structuren om het innoverende vermogen van de gemeente te vergroten en sneller in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen

 • d.

  directie: de gemeentesecretaris en de directeur belast met het leidinggeven aan de organisatie;

 • e.

  concerncontroller: onafhankelijk gepositioneerde functionaris in de organisatie die toeziet op de adequate werking van de organisatie;

 • f.

  spelverdeler: de spelverdeler zorgt er voor dat de diverse inhoudelijk opgaven in handen komen van de juiste teams en collega’s en zorgt er samen met deze collega’s voor dat gekomen wordt tot een passende oplossing. De spelverdeler geeft begeleiding, inspiratie, feedback, ondersteuning en faciliteert de vakteams. Spelverdelers kunnen hiërarchische bevoegdheden dragen ten opzichte van teams indien nodig en kunnen een rol vervullen in het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

 • g.

  Spelverdelers vormen samen met de directie en de concerncontroller het vakteam Besturing. Dat betekent dat ook zij elkaar feedback geven en elkaar versterken in hun rol.

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

 • i.

  bedrijfsvoering: de bedrijfsvoering omvat de voorbereiding en uitvoering van:

 • j.

  het personeelsbeleid;

het financiële beleid;

het communicatiebeleid;

het organisatiebeleid;

het informatiebeleid;

het facilitair beleid met betrekking tot de bedrijfsmiddelen;

het huisvestingsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

 

Artikel 2. Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris:

 • a.

  draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college en van de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan;

 • b.

  is de eerste adviseur van het college en van de burgemeester;

 • c.

  is eindverantwoordelijk voor de gehele ambtelijke organisatie (Algemeen Directeur);

 • d.

  is voorzitter van het team Besturing;

 • e.

  is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

 

Artikel 3. Structuur

 • 1.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris geeft rechtstreeks leiding aan de leden van het team Besturing en aan andere direct onder hem ressorterende medewerkers.

 • 2.

  De organisatie bestaat uit vakteams.

 • 3.

  De medewerkers zijn werkzaam op basis van vastgestelde functieomschrijving en persoonlijke schriftelijke afspraken.

 • 4.

  Medewerkers kunnen (al dan niet tijdelijk) worden geplaatst in een projectorganisatie en worden voor de duur van en alleen voor wat betreft de inzet voor het project aangestuurd door een daartoe door de gemeentesecretaris aangewezen projectleider.

 • 5.

  De teams werken vanuit het principe van zelforganisatie. In teamverband worden taakverdeling en werkafspraken vastgelegd in het zogenaamde teamprofiel. Elk team verdeelt ook teamrollen en regeltaken.

 

Artikel 4. Directeur

 • 1.

  De directeur:

  • a.

   is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie;

  • b.

   maakt deel uit van het team Besturing.

 

Artikel 5. Concerncontroller

 • 1.

  De concerncontroller voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De concerncontroller maakt deel uit van het team Besturing.

 • 3.

  De concerncontroller richt zich op het bevorderen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de gemeentelijke organisatie. In het kader van deze taken heeft de concerncontroller de bevoegdheid het college gevraagd en ongevraagd te adviseren.

 • 4.

  De concerncontroller is verantwoordelijk voor:

  • a.

   adviseren van bestuur, directie en vakteams over gemeentebrede (beleids)kaders en de gemeentebrede control;

  • b.

   advisering, ontwikkeling en kaderstelling ten aanzien van risicomanagement;

  • c.

   leveren van een adviserende bijdrage aan de ontwikkeling van het planning en control instrumentarium;

  • d.

   toetsen en bewaken van de vastgestelde (financiële) kaders en het rapporteren bij afwijking;

  • e.

   verrichten van onafhankelijk onderzoek en bedrijfseconomische/bedrijfskundige analyses;

  • f.

   bewaken en adviseren ten aanzien van gemeentebrede gegevensverwerking en privacy in relatie tot de privacywetgeving.

 

Artikel 6. Hoofdkenmerken

 • 1.

  De organisatie stoelt, met in acht name van het Molenlandse DNA (Dialoog, Nabijheid en Ambitie), op de volgende drie strategische speerpunten:

  • a.

   externe oriëntatie;

  • b.

   kerngericht werken;

  • c.

   dienstverlening.

 • 2.

  De organisatie is daarbij actief lerend, wendbaar, vernieuwend, verbindend en neemt verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7. Verantwoording en decharge

 • 1.

  Ieder vakteam legt door middel van de Zomernota, de Eindejaarsnota en de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van het teamprofiel en de uitputting van de ter beschikking gestelde budgetten en investeringskredieten.

 • 2.

  Aanbieding door het college van de jaarstukken van de gemeente over het gevoerde beheer aan de raad, impliceert de decharge van de ambtelijke organisatie met betrekking tot het gevoerde beheer en de administratie. Zulks behoudens later (in rechte gebleken) onregelmatigheden.

 • 3.

  Het gestelde in het tweede lid is niet van toepassing voor het vakteam of de medewerker, waaraan het college vóór aanbieding van de rekening en het verslag aan de raad schriftelijk heeft medegedeeld niet akkoord te gaan met (onderdelen van) de rekening en het verslag.

 

Artikel 8. Juridische rechtmatigheid bij vakteams

De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de implementatie en een juiste toepassing van gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving waarbij de door het college goedgekeurde richtlijnen worden nageleefd;

 

Artikel 9. Bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden van de gemeentesecretaris, directeur, spelverdelers en medewerkers zijn vastgelegd in de door het college en burgemeester vastgestelde mandaat-, volmacht- en machtigingenregister c.q. -regeling en de budgethoudersregeling.

 • 2.

  De vakteams zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van die onderdelen van de programmabegroting waar een vakteam verantwoordelijk is.

 

Artikel 10. Medezeggenschap

Ter uitvoering van de regelgeving inzake inspraak van de medewerkers kent de organisatie een Ondernemingsraad en een commissie voor Georganiseerd Overleg.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt drie dagen na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Organisatiebesluit 2019 gemeente Molenlanden.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2019 vervallen de Organisatieverordening gemeente Giessenlanden, vastgesteld op 1 april 2003 en het Organisatiebesluit gemeente Molenwaard vastgesteld op 10 december 2013.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Molenlanden, gehouden op 8 januari 2019.

de secretaris, de burgemeester

drs. F. Jonker D.R. van der Borg