Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Reglement commissie straatnaamgeving Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie straatnaamgeving Molenlanden 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 49 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2019Nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-48775

958107

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie straatnaamgeving Molenlanden 2019

 

Het college van de gemeente Molenlanden,

 

overwegende dat het van belang is dat de gemeente Molenlanden beschikt over voor al haar inwoners gelijke voorschriften op het punt van straatnaamgeving;

 

gelet op de verordening naamgeving en nummering (adressen) Molenlanden 2019;

 

gelet op de Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) Molenlanden 2019;

 

besluit vast te stellen

het Reglement commissie straatnaamgeving Molenlanden 2019

Artikel 1. Algemene bepalingen

Voor de begrippen in dit reglement wordt verwezen naar de “Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Molenlanden 2019”.

 

Commissie: de Straatnaamcommissie die de naamgeving van de openbare ruimte vast stelt.

Artikel 2. Taak

1. De commissie stelt de naamgeving van de openbare ruimte vast.

2. De commissie houdt bij de naamgeving van de openbare ruimte rekening met:

a. de verdeling van de gemeente in wijken en buurten.

b. de naamgeving van wijken, buurten en straten;

c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke bouwwerken;

d. de “Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) Molenlanden 2019”.

Artikel 3. Samenstelling en lidmaatschap

1. De Commissie bestaat ten minste uit:

a. een administratief medewerker van het team Bouw- en Woningtoezicht;

b. de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de historische vereniging ter plaatse of een nabijgelegen plaats;

c. de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de klankbordgroep/dorpsraad ter plaatse of een nabijgelegen plaats;

d. een beheerder van het gemeentelijk adressenbestand.

2. De leden en plaatsvervangende leden worden door het college benoemd.

3. Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat moment af als commissielid.

4. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4. Voorzitter

1. De medewerker van het team Bouw- en Woningtoezicht is voorzitter van de Commissie.

2. De voorzitter ondertekent namens de Commissie de straatnaambesluiten.

3. De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5. Secretaris

1. De beheerder van het gemeentelijk adressenbestand is secretaris van de Commissie.

2. De secretaris heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 6. Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7. Participatie inwoners

1. Alvorens de Commissie bijeenkomt worden de inwoners uitgenodigd om gedurende een periode van 14 dagen voorstellen in te dienen voor de naam van een nieuwe openbare ruimte.

2. De uitnodiging aan de inwoners wordt geplaatst op de gemeentelijke webpagina.

3. De voorstellen van de inwoners worden ter beoordeling en overweging aan de Commissie aangeboden en in de besluitvorming van een nieuwe openbare ruimte betrokken.

Artikel 8. Werkwijze

1. De Commissie komt bijeen:

a wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

b op verzoek van het college; of

c op verzoek van minimaal 2 leden.

2. De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden 1 week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

3. De Commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis.

4. De voorzitter kan in afwijking van lid 2. en 3. besluiten om geen vergadering bijeen te roepen en de besluitvorming via de mail te laten lopen. Indien één van de leden van de Commissie aan geeft een vergadering bijeen te willen roepen wordt alsnog een vergadering op grond van lid 2. bijeengeroepen.

5. De secretaris maakt een beknopt verslag van hetgeen er besproken is tijdens de vergadering.

6. De besluitvorming van de Commissie komt tot stand bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt binnen één week een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarbij minimaal 3 Commissieleden aanwezig moeten zijn.

Artikel 9. Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. Op voorstel van één der leden kan de commissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten.

Artikel 10. Slotbepaling

In gevallen waarin dit instellingsbesluit en reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

  • 1.

    Dit instellingsbesluit en reglement treedt in werking op 1 maart 2019.

  • 2.

    Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit instellingsbesluit en reglement vervalt het “instellingsbesluit en reglement commissie straatnaamgeving” vastgesteld op 16 augustus 2011 in de gemeente Giessenlanden.

  • 3.

    Dit instellingsbesluit en reglement wordt aangehaald als “Reglement commissie straatnaamgeving Molenlanden 2019”.

 

Vastgesteld op 22 januari 2019,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden

De secretaris,

Mw. Drs. F. Jonker

De waarnemend burgemeester,

D.R. van der Borg