Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent regionale waterkeringen Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent regionale waterkeringen Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR78909/CVDR78909_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019nieuwe regeling

19-02-2019

prb-2019-1460

2017-017700

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent regionale waterkeringen Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017

Bekendmaking van het besluit van 19 februari 2019 – zaaknummer 2017-017700 tot vaststelling van een regeling

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op de artikelen 2.2, vijfde lid, en 2.5, eerste lid, van de Waterverordening waterschap Rivierenland;

 

Besluiten

vast te stellen het volgende besluit:

Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  uitvoeringsprogramma: Samenhangend pakket van uitvoeringsactiviteiten en maatregelen gericht op de toetsing van de regionale waterkeringen en noodzakelijke verbetering van de regionale waterkeringen na afkeuring;

Artikel 2 Tijdstippen waarop regionale waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm

 • 1.

  De regionale waterkeringen die in het periodiek verslag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, zijn afgekeurd, voldoen uiterlijk in 2030 aan de veiligheidsnorm.

Artikel 3 Tijdstippen periodieke toetsronden

 • 1.

  De regionale waterkeringen zijn uiterlijk in 2024 getoetst.

 • 2.

  Na 2024 wordt de periodieke toetsing iedere 12 jaar uitgevoerd.

 • 3.

  De peildatum voor het uitvoeren van de toetsing is de eerste dag van het jaar van toetsen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur brengt vóór 31 december van het jaar van toetsen verslag uit aan gedeputeerde staten over het resultaat van de toetsing van de betreffende toetsronde.

Artikel 4 Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen

 • 1.

  Het dagelijks bestuur overlegt aan gedeputeerde staten voor 1 juli 2018 een vastgesteld uitvoeringsprogramma 2018-2024. Het programma bevat in ieder geval :

  • a.

   de opzet van het nadere onderzoek voor regionale waterkeringen;

  • b.

   de aanpak van de verbetering van de afgekeurde regionale waterkeringen;

  • c.

   de aanpak van de toetsing in de lopende planperiode;

  • d.

   een beschrijving van prioriteitsstelling, fasering en risicobeheersing van het programma;

  • e.

   een indicatie van de kosten van het programma gedurende de planperiode.

 • 2.

  Na de toetsing van 2024 wordt voor elke nieuwe toetsronde van 12 jaar een nieuw uitvoeringsprogramma, zoals beschreven in lid 1, opgesteld. Dit programma wordt in het eerste jaar van deze periodes overgelegd aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks aan gedeputeerde staten verslag uit over de voortgang van het uitvoeringsprogramma, bedoeld in het eerste lid en tweede lid. In dat verslag wordt tevens melding gemaakt van bijzonderheden die naar voren zijn gekomen bij de uitgevoerde inspecties.

Artikel 5 Evaluatie van het uitvoeringsbesluit

Dit uitvoeringsbesluit wordt na iedere toetsronde, bedoeld in artikel 3, geëvalueerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Toelichting

Ter uitvoering van de Waterverordening waterschap Rivierenland dienen door gedeputeerde staten van Gelderland nadere besluiten te worden genomen. Dat betreft besluiten betreffende a) het ‘tijdstip-op-orde’ van regionale waterkeringen en b) het periodiek verslag over de algemene waterstaatkundige toestand van de waterkering (tijdstip rapportage en frequentie rapporteren). Deze besluiten worden op grond van de waterverordening genomen na overleg met het dagelijks bestuur van het waterschap.

Er is afgesproken dat een toetscyclus van 12 jaar wordt aangehouden. Dit houdt in dat er in 2024 en 2036 en verder toetsronden afgerond worden. Alle waterkeringen moeten in 2030 en daarna iedere 12 jaar voldoen aan de veiligheidsnormen.

 

Artikelsgewijze toelichting.

 

Artikel 2 Tijdstippen waarop regionale waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm

Het is belangrijk dat de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm binnen een redelijke termijn aan de normen voldoen. Voor de regionale waterkeringen die bij het toetsingen van 2024 met ‘onvoldoende’ worden beoordeeld, is bepaald dat deze in 2030 aan de veiligheidsnormen moeten voldoen.

 

Artikel 3 tijdstippen periodieke toetsronden

Het is belangrijk dat er met een bepaalde frequentie getoetst wordt. Hiervoor is in dit besluit een toetsfrequentie vastgelegd van 12 jaar. Dit betekent dat de regionale waterkeringen in 2024, 2036, etc getoetst dienen te zijn.

Als peildatum voor het toetsen wordt de eerste dag van het jaar van toetsen aangehouden. Voor de toetsing van 2024 is de peildatum dus 1 januari 2024, voor de toetsing van 2036 is de peildatum 1 januari 2036, etc.

Het verslag van deze gebiedsdekkende veiligheidstoetsing waarin waterkeringen, kunstwerken en niet waterkerende objecten op alle faalmechanismen zijn getoetst, verwachten wij vóór 31 december 2024, 31 december 2036 etc. In de Waterverordening Waterschap Rijn en IJssel is aangegeven dat, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, deze verslagen, een omschrijving van de voorzieningen bevatten die op een daarbij aan te geven termijn nodig worden geacht.

 

Artikel 4 Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen

De uitvoering van de opgave die volgt uit artikel 2 en artikel 3 kan van grote impact zijn op de formatie en financiën van de beheerders. Om het waterschap de ruimte te geven om de benodigde werkzaamheden efficiënt en doelmatig uit te voeren, is vastgelegd dat gewerkt wordt met een uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen. In dit uitvoeringsprogramma beschrijft het waterschap hoe het de benodigde werkzaamheden aan de regionale waterkeringen gaat aanpakken. Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2024 dient te worden aangeboden voor 1 juli 2018. De uitvoeringsprogramma`s voor de toekomstige toetsrondes dienen steeds in het eerste jaar van de dan lopende rondes te worden aangeboden. In artikel 4 lid 1 is aangegeven uit welke onderdelen dit programma dient te bestaan.

In artikel 4, lid 3, is vastgelegd dat het dagelijks bestuur jaarlijks verslag uitbrengt van de voortgang van de werkzaamheden in het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast brengt het dagelijks bestuur hierbij bijzonderheden in beeld die zijn waargenomen bij de reguliere inspecties van de regionale waterkeringen. Het heeft de voorkeur dat deze voortgangsrapportage zoveel mogelijk aansluit op de rapportage over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan. Zoals voorgeschreven in de waterverordening voor elk van de waterschappen wordt deze ook jaarlijks toegestuurd aan gedeputeerde staten.

 

Artikel 5 Evaluatie van het uitvoeringsbesluit

In dit uitvoeringsbesluit zijn diverse afspraken vastgelegd over toetsronden, tijdstippen waarop de keringen op orde moeten zijn en het uitvoeringsprogramma. Toekomstige werkzaamheden op het gebied van de regionale waterkeringen kunnen aanleiding zijn om afspraken te herzien. In dit artikel is vastgelegd dat wij in ieder geval na afronding van de toetsing in 2024 de afspraken evalueren. Wij doen dat in overleg met het dagelijks bestuur.

 

Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op alle regionale waterkeringen die in de waterverordening als zodanig zijn aangewezen.

Indien bij een wijziging van de verordening het stelsel van regionale keringen wordt uitgebreid zal van geval tot geval in overleg met het dagelijks bestuur worden bepaald of deze keringen onder het regime van dit uitvoeringsbesluit zullen vallen.