Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingInkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019
CiteertitelInkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageInkoop- en Aanbestedingsbeleid WSRL 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

22-02-2019

wsb-2019-2307

2018153007

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

 

Registratie nr.: 2018153007

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

 

Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 15 januari 2019;

 

Overwegingen:

 

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 geeft invulling aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid, duurzaamheid en integriteit. Het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Aanbestedingswet 2012 en Richtlijn 2014/EU/24. Het beleid is gebaseerd op een model van de Unie van Waterschappen waardoor de uniformiteit naar de markt toe wordt bevorderd en samenwerkingsmogelijkheden worden verruimd.

 

Gelet op Richtlijn 2007/66/EG, Richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

 

Artikel 1. Beleidsregel en bijlagen

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 is opgenomen als bijlage 1 bij deze bekendmaking.

 

Artikel 2. Overgangsrecht

Aanbestedingsprocedures die zijn gestart voor 1 maart 2019 worden afgehandeld conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014.

 

Artikel 3. Intrekking

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014 wordt per 1 maart 2019 ingetrokken.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

 

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 22 februari 2019 te Tiel.

 

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

 

ir. Z.C. Vonk, M.H.M. Gremmen

 

Bijlagen:

 

  • 1.

    Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019