Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent subsidie Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent subsidie Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden
CiteertitelNadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet in Leerdam en de regeling voor burgersubsidies gemeente Zederik.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201912-02-2020nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-47165

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent subsidie Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden

Nadere regels ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

 

 

gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, en gelet op artikel 1.5. van de Algemene subsidieverordening gemeente Leerdam 2015, artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Vianen 2009 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Zederik 2016

 

BESLUIT:

vast te stellen de nadere regels ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening met betrekking tot subsidie Inwonersinitiatieven.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   Het college: het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Vijfheerenlanden;

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden;

  • d.

   aanvrager: zowel inwoners als organisaties/ instellingen (niet commercieel) kunnen een beroep doen op de subsidieregeling (zie het voorbehoud onder artikel 1.4 voor instellingen).

  • e.

   inwoners: inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden;

  • f.

   activiteiten: samenhangende werkzaamheden en handelingen gericht op het belang van de gemeenten en/of haar inwoners;

  • g.

   subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb, inhoudende de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

  • h.

   activiteitensubsidie: een structurele subsidie die per boekjaar wordt verstrekt voor activiteiten ter realisering van de in het subsidieprogramma opgenomen doelstellingen;

  • i.

   subsidie inwonersinitiatief: incidentele subsidie wordt verstrekt voor nieuwe initiatieven van inwoners;

  • j.

   subsidieprogramma: een jaarlijks door de raad vast te stellen document waarin de doelstellingen staan vermeld die de raad in een boekjaar wil realiseren;

  • k.

   instelling: een organisatie die niet gericht is op het maken van winst en als rechtspersoon naar burgerlijk recht is opgericht;

  • l.

   subsidieplafond: het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 4.22 Awb;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening gemeente Leerdam 2015 is van toepassing op aanvragen uit Leerdam, de Algemene subsidieverordening gemeente Vianen 2009 is van toepassing op aanvragen uit de gemeente Vianen en de Algemene subsidieverordening gemeente Zederik 2016 is van toepassing op aanvragen uit de gemeente Zederik, tenzij daarvan in deze verordening nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Subsidiabele fysieke en sociale inwonersinitiatieven

Een incidentele subsidie kan worden verleend ten behoeve van inwonersinitiatieven die van meerwaarde zijn op het bestaande aanbod van sociale en fysieke voorzieningen en die daarmee de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente versterken.

Artikel 4. Aanvulling Algemene subsidieverordening

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, kan bij de aanvraag een digitaal aanvraagformulier worden overgelegd (zie bijlage 1, hoofdstuk 2, bij deze nadere regels).

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1.

  Er wordt geweigerd om een subsidie te verlenen als:

  • a.

   door de aanvrager niet aangetoond is dat het initiatief draagvlak heeft en wordt ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt in de vorm van ureninzet, eigen bijdragen of sponsoring.

  • b.

   het initiatief geen meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen, of een dubbeling vormt ten opzichte van eerder in dat jaar uitgevoerde bewonersinitiatieven;

  • c.

   het initiatief betrekking heeft op slechts één of enkele huishoudens/inwoners.

  • d.

   het initiatief niet aansluit bij het beleid en de uitgangspunten van het sociaal domein en de leefbaarheid van gemeente Vijfheerenlanden.

  • e.

   in geval het een sociaal inwonersinitiatief betreft, niet voldoende is aangetoond dat het initiatief bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden.

  • f.

   er sprake is van een initiatief waarvoor financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling mogelijk is.

  • g.

   de aanvraag ziet op een bijdrage voor meer dan één jaar.

  • h.

   de subsidie gericht is op financiering van eten of drinken (weigeringsgrond geldt niet bij aanvragen gericht op kwetsbare inwoners)

  • i.

   als de subsidie voornamelijk privé of commerciële belangen dient.

  • j.

   dezelfde activiteiten al hebben plaatsgevonden.

  • k.

   de aanvrager niet bereid is mee te werken aan communicatie over zijn initiatief.

Artikel 6. Beoordeling en toekenning

 • 1.

  De beoordeling en toekenning vindt plaats door een gemeentelijke beleidsadviseur namens het college. Maandelijks wordt de wethouder geïnformeerd en twee keer per jaar het college en de raad. Er wordt rekening gehouden met de criteria zoals genoemd in bijlage 1, hoofdstuk 1 van deze nadere regels.

 • 2.

  Op de subsidietoekenning kan direct een voorschot verleend worden. Binnen 4 weken na dagtekening wordt het subsidiebedrag zo mogelijk uitbetaald. Na afloop van de activiteit dient de subsidieaanvrager een verantwoording af te leggen zoals genoemd in bijlage 1, hoofdstuk 3 van deze nadere regels.

 • 3.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Bij meerdere aanvragen en een beperkt restbudget vindt prioritering plaats waarbij aanvragen die ook door anderen gesponsord worden of waar cofinanciering plaatsvindt voorrang kunnen krijgen.

 • 4.

  De toekenningen en uitreikingen van de subsidies kunnen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website of gemeentepagina voor communicatiedoeleinden.

Artikel 7. Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan inwonersinitiatieven van georganiseerde en ongeorganiseerde inwoners. Initiatiefnemers mogen wel ondersteund worden door een welzijnsstichting of andere professional. De aanvrager is woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie is een bijdrage in de uitvoering van het project. Van de aanvrager wordt een redelijke eigen (financiële) bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en zelfwerkzaamheden verlangd.

 • 2.

  Het maximale bedrag dat de aanvrager kan ontvangen is € 25.000 per kalenderjaar voor zowel de sociale initiatieven als de fysieke initiatieven. Het college kan hier in bijzondere gevallen van afwijken.

 • 3.

  Het college van de gemeente Vijfheerenlanden kan voor de activiteiten die volgens deze nadere subsidieregels in aanmerking komen, jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Daarbij kan het college binnen het subsidieplafond onderscheid maken per soort activiteiten of gebied.

Artikel 9. Hardheidclausule

Het college kan van het bepaalde in deze regeling afwijken in gevallen waarin deze Regeling niet voorziet of tot onbillijkheid leidt.

Artikel 10. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De huidige subsidieregeling “Opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet in Leerdam” en de huidige “regeling voor burgersubsidies gemeente Zederik” worden ingetrokken op de dag na de bekendmaking van het in werking treden van deze nadere regels.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Subsidies Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden.

Bijlage 1. Transformatie van de gemeente

 

De verhoudingen tussen inwoners en overheid is aan het veranderen. Het is voor inwoners gemakkelijker geworden om publiekelijk hun mening te verkondigen, maar ook zichzelf te organiseren en te verenigen.

 

Inwoners krijgen meer ruimte om hun stem te laten horen in de wijze waarop de buitenruimte vorm wordt gegeven. Zij zullen steeds meer als adviseur en uitvoerder fungeren.

 

Met deze ontwikkelingen op de achtergrond, heeft de overheid een ondersteunende en faciliterende rol bij het realiseren van inwonersinitiatieven. Er zijn daarbij verschillende stadia waarin de overheid kan ondersteunen. Deze stadia zijn te zien in afbeelding 1. Het gaat daarbij gaat het om:

 

 • 1.

  Uitwerken ideeën voor het initiatief. Inwoners krijgen een goed idee omdat ze zien dat iets beter kan. Ze maken daarbij bijvoorbeeld een plan van aanpak, een schets of een ontwerp van de situatie zoals zij het willen hebben.

 • 2.

  Verzamelen van nodige middelen. Voor het uitvoeren van de ideeën waar de initiatiefnemer mee rondloopt, zijn vaak middelen nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers zijn, maar uiteraard ook financiering of de nodige kennis en expertise.

 • 3.

  Uitvoeren van het initiatief. Het initiatief wordt daadwerkelijk uitgevoerd, waarbij de middelen worden ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van de partytent voor de buurtbarbecue of het gebruiken van de aangeschafte snoeischaren om het plantsoen te onderhouden.

 • 4.

  Verzelfstandigen van het initiatief. Er ontstaat een samenwerking, een verdienmodel of iets anders waardoor het initiatief in mindere mate afhankelijk wordt van ondersteuning van de overheid.

 

Afbeelding 1. De stadia waar een inwonersinitiatief in ondersteund kan worden.

Bijlage 2. Ingrediënten van een initiatief

 

2.1 Algemene voorwaarden

Als een van de onderstaande criteria moeilijk meetbaar is of er zich een probleem voordoet, dan bekijkt de gemeente of het idee voldoende bijdraagt aan de doelstelling.

De gemeente kan een adviescommissie inschakelen. Het is niet nodig om een stichting of vereniging te vormen. Er kan aan individuele personen subsidie worden verstrekt.

 

2.2 Gezamenlijke criteria voor fysieke en sociale inwonersinitiatieven

 • Een initiatief moet een toegevoegde waarde voor de gemeente hebben.

 • Een initiatief mag geen betrekking hebben op slechts één of enkele huishoudens.

 • Het initiatief moet iets nieuws bijdragen of vernieuwend zijn. Er moet voldoende draagvlak voor het initiatief zijn. Dit moet onder andere blijken uit samenwerking met andere inwoners en/ of organisaties (professioneel of vrijwillig).

 • Er moet aangetoond worden dat er sprake is van eigen inzet bij het initiatief, bijvoorbeeld via ureninzet, een eigen bijdrage of sponsoring.

 • Inwoners blijven eigenaar, verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het initiatief.

 • Het budget wordt niet ingezet voor kosten waarvoor andere subsidieregelingen bestaan. Uiteraard mogen er wel sponsors of andere mede financiers worden gezocht.

 • Het uitgangspunt van de aanvraag is een incidentele bijdrage voor maximaal 1 jaar.

 • Primaire inzet door vrijwilligers.

2.3 Specifieke criteria voor fysieke inwonersinitiatieven

 • De gemeente financiert geen eten of drinken.

 • Het initiatief wordt ingediend door inwoners.

 • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelstelling: het verbeteren/ versterken van de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in mijn woonomgeving (dorp, wijk, buurt, straat).

2.4 Specifieke criteria voor sociale inwonersinitiatieven

 • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelstelling: het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden.

 • Het is vanuit de doelstelling mogelijk dat een (niet commerciële) instelling of organisatie een aanvraag doet.

 • Er moet bij de doelgroep een behoefte bestaan aan het betreffende initiatief.

 • Het is mogelijk dat de inwoner ondersteund wordt door een welzijnsstichting of andere professional.

 • De aanvraag draagt bij aan het versterken van de sociale netwerken en samenhang in de gemeente Vijfheerenlanden.

Bijlage 3. Het aanvraagproces

3.1 Manieren van aanvragen

Er zijn twee manieren om een aanvraag te doen voor een subsidie ten behoeve van een inwonersinitiatief:

 

 • 1.

  Via het contact met een wijkambassadeur (telefonisch, mail of via een fysieke afspraak).

 • 2.

  Via de website www.vijfheerenlanden.nl, waarbij de aanvrager online wordt doorverwezen naar een medewerker van Team Wijkambassadeurs of het Team Sociaal Domein. Deze manier van aanvragen zal in de toekomst worden doorontwikkeld.

Nadat er contact is gelegd tussen de aanvrager en de gemeente, wordt aan de hand van de relevante criteria (zie bijlage 2) gekeken of het initiatief in aanmerking komt voor een subsidie.

 

3.1.1 Aanvraag via de wijkambassadeur

Als een initiatiefnemer in contact komt met een wijkambassadeur, kan de wijkambassadeur ervoor kiezen om:

 

 • Het fysiek inwonersinitiatief zelf een subsidie toe te kennen.

 • Bij een sociaal inwonersinitiatief door te verwijzen naar het Team Sociaal Domein, die de toekenning van een eventuele subsidie vaststelt.

3.1.2 Aanvraag via de website

Een subsidie kan ook worden aangevraagd via de website www.vijfheerenlanden.nl. Wanneer een inwoner op ‘subsidie’ klikt, wordt deze doorverwezen naar het Zaaksysteem. Daar volgt de eerstvolgende vraag:

 

Is uw initiatief speciaal bedoeld ter ondersteuning van kwetsbare inwoners (bedoeld wordt een specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen in een kwetsbare positie bv. als gevolg van armoede of ouderdom)?

Is het antwoord: ‘nee’, dan wordt doorverwezen naar de wijkambassadeurs en worden de volgende gegevens gevraagd:

 

 • Uw gegevens: naam contactpersoon, mailadres (verplicht); adres, tel.nr. (optioneel)

 • Omschrijving activiteit

  • -

   Wat is het onderwerp van uw initiatief

  • -

   Wat is de locatie

  • -

   Omschrijving

 • Vraag aan de gemeente

  • -

   Wat kan de gemeente voor u betekenen

  • -

   Wilt u nog een opmerking of toelichting plaatsen

 • Uw wijk (keuzemenu op basis van postcode) --> ‘naam’, uw wijkambassadeur neemt zo snel mogelijk contact met u op.

 

Afbeelding 1. Vervolgens worden er inhoudelijke vragen over de aanvraag gesteld.

 

Afbeelding 2. En worden de gegevens als aanvrager gevraagd.

 

Afbeelding 3. Ter controle ziet de aanvrager zijn/haar ingevulde gegevens.

 

Is het antwoord: ‘ja’, dan wordt doorverwezen naar team sociaal domein en worden de volgende gegevens gevraagd:

 

 • Uw gegevens: naam contactpersoon, mailadres (verplicht); adres, tel.nr. (optioneel)

 • Omschrijving activiteit:

  • -

   Naam en korte beschrijving initiatief (inhoud, doelgroep, uitvoering, startdatum, duur/ frequentie, locatie (indien al bekend).

  • -

   Wat is het beoogde resultaat?

  • -

   Waaruit blijkt dat er behoefte is onder de kwetsbare inwoners?

  • -

   Is er voldoende draagvlak voor het idee? (Bijvoorbeeld bij mede vrijwilligers of de doelgroep).

  • -

   Welk soort inzet wordt gevraagd van vrijwilligers?

  • -

   Werkt u samen met andere organisaties of partijen?

  • -

   Hoe maakt u uw initiatief bekend bij de doelgroep en andere bewoners?

  • -

   Zijn er belangrijke randvoorwaarden voor het uitvoeren van het initiatief?

 • Kosten

  • -

   Wat zijn de kosten van het initiatief?

  • -

   Zijn er ook verwachte inkomsten, zoals een eigen bijdrage voor de deelnemers, andere subsidies/ regelingen/ fondsen of sponsoring in geld of natura? Voeg zo mogelijk een begroting toe van de uitgaven en inkomsten.

  • -

   Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan?

  • -

   Naar welk bankrekening moet de subsidie worden overgemaakt? T.n.v.? (Indien al bekend).

De behandelaar neemt vervolgens contact op met de subsidie aanvrager en/of geeft de beschikking af.  

Bijlage 4. Het verantwoordproces

 

3.1 Manieren van verantwoorden

Wanneer u een subsidie heeft ontvangen, is het belangrijk dat duidelijk is hoe de subsidie is besteed. Daarvoor zijn verschillende manieren om tot een bevredigende verantwoording te komen. In samenspraak met de behandelaar van de subsidie wordt een afspraak gemaakt over de wijze waarop verantwoording plaatsvindt.

 

Met het verantwoorden van het toegekende subsidiebedrag is de hoogte van belang. In samenspraak met de subsidieverlener (Team Wijkambassadeurs of beleidsmedewerker Sociaal Domein) kan overlegd worden wat een passende vorm is om tot een verantwoording te komen. Bij bedragen hoger dan 1.500 euro wordt een uitgebreidere verantwoording (zoals een financieel verslag) verwacht, waarin ook aandacht is voor hoe het initiatief zelfstandig verder zou kunnen gaan.

 

 

Is het subsidiebedrag hoger dan € 1.500,-?

 • Wat is de naam van uw initiatief en het zaaknummer

 • Indien gewijzigd ten opzicht van de aanvraag --> Uw gegevens: naam, tel.nr. of mailadres

 • Verslag van de activiteit(en) met de datum, het aantal deelnemers en of het doel behaald is.

 • Financieel verslag

  • -

   Kosten per activiteit

  • -

   Totaal van alle kosten

  • -

   Inkomsten per activiteit

  • -

   Het totaal van alle inkomsten

  • -

   Het positieve of negatieve resultaat

 • Toekomstplannen

  • -

   Wanneer u hetzelfde inwonersinitiatief in de toekomst wilt herhalen of voortzetten, dan is het mogelijk een activiteitensubsidie aan te vragen, die structureel van aard is.

Is het subsidiebedrag minder dan € 1.500,-?

 • Wat is de naam van uw initiatief en het zaaknummer

 • Indien gewijzigd ten opzicht van de aanvraag --> Uw gegevens: naam, tel.nr. of mailadres

 • Foto’s

 • Verslag van de activiteit(en) met de datum, het aantal deelnemers en of het doel behaald is.

3.2 Extra mogelijkheden

Het is mogelijk om het initiatief meer aandacht te geven. Dit kan op diverse manieren;

 • Het is mogelijk dat de initiatiefnemer een (pers)bericht instuurt met de vraag dit te plaatsen. Na beoordeling zal bekeken worden of dit ook daadwerkelijk gebeurd.

 • Het is mogelijk om via de website het initiatief onder de aandacht te brengen. Hiervoor geldt dat het Webteam bepaald of het aangeleverde stuk van de initiatiefnemer, wijkambassadeur of andere medewerker ‘rijp’ genoeg is voor plaatsing.

 • Foto’s aanleveren is ook een mogelijkheid. Hierbij wordt een begeleidend schrijven verwacht. Team communicatie of de Webteam bepaald of de foto’s geplaatst worden.

 • Natuurlijk is het ook mogelijk om de burgermeester of een wethouder uit te nodigen. Bijvoorbeeld bij een opening of onthulling. Een uitnodiging wordt zeker gewaardeerd, alhoewel het geen zekerheid voor aanwezigheid biedt.

Het meer aandacht geven van het initiatief is mogelijk door contact op te nemen met de behandelaar van uw aanvraag (een van de wijkambassadeurs via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl of een beleidsmedewerker van het Sociaal Domein).

Bijlage 5. Webteksten

Subsidie Inwonersinitiatief

Heeft u een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee kunnen doen? Of waar u een groep kwetsbare inwoners enorm mee helpt?

Laat het ons weten. Een van onze medewerkers kan uw plannen ook alvast van tevoren met u bespreken en u advies geven.

 

Voorbeelden

Over wat voor ideeën gaat dat dan? Denk aan:

 • een plein of parkje mooier maken

 • een idee om overlast van jongeren terug te dringen

 • het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk

 • het organiseren van een schoonmaakactie

 • een plan om bewoners bij de wijk, de buurt of de straat te betrekken

Of een initiatief om kwetsbare inwoners in uw omgeving te ondersteunen:

 • de start van lotgenotencontacten

 • een kookproject

 • een beweegproject voor ouderen

 • een sportclub voor jongeren met een beperking

Afgelopen jaren is bijvoorbeeld subsidie gegeven aan deze plannen van inwoners:

 • een fietsmaatjesproject (met een duofiets)

 • een project dat streeft naar zorgwoningen voor mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

 • dagbesteding aan mensen met dementie

 • het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren met een vorm van autisme

 • dans- en theaterles voor mensen met een verstandelijke beperking

 • een ontmoetpunt bij de voedselbank

Aanvragen subsidie

Heeft u ook een leuk idee? Klik dan op onderstaande button of neem contact op met uw wijk- of dorpsambassadeur.

Nu regelen

Bijlage 6. Blokschema subsidies

 

Ik zag nog nooit een zak geld een doelpunt maken

Johan Cruijff

 

 

Subsidies zijn kunstmest

Wim Kan

Bijlage 7. Financiën

De subsidie is een bijdrage in de uitvoering van het project. Van de aanvrager wordt een redelijke eigen (financiële) bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en zelfwerkzaamheden verlangd.

 

Het totale budget voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven is door de coalitie opgehoogd tot 1 miljoen euro. Om te beginnen 5 ton in 2019 en vanaf 2020 1 miljoen euro per jaar. Van dat bedrag gaat wel iets af: de eerste 3 jaar € 90.000 per jaar om het programma wijkgericht werken & overheidsparticipatie te faciliteren. En € 20.000 per jaar om data ter beschikking te stellen aan de wijken.

 

Maximale subsidieverstrekking

Het maximale bedrag dat de aanvrager kan ontvangen is € 25.000 voor zowel de sociale initiatieven als de fysieke initiatieven per kalenderjaar. Het college kan hier in bijzondere gevallen van afwijken.

 

Financieel overzicht

Hieronder is ter verduidelijking een financieel overzicht geschetst van hoe het voor de harmonisatie was en hoe het vanaf nu is verdeeld. De subsidie is opgesplitst in een derde voor het sociaal domein en twee derde voor fysiek domein. In ‘stenen’ gaat vaak veel meer geld om dan ‘sociale activiteiten’. Bij tekort of naar alle redelijkerwijs gewenst kan een herschikking van de verdeling van het budget plaatsvinden.

 

Met een totaal bedrag van 5 ton voor 2019 minus het faciliteren van het programma en databeschikking is er € 390.000 over. Hiervoor geldt € 130.000 voor het sociaal domein en € 260.000 voor het fysieke domein.

 

Met een totaal bedrag van 1 miljoen voor 2020 en de komende jaren minus het faciliteren van het programma en databeschikking is er ongeveer 9 ton over. Hiervoor geldt 3 ton voor het sociale domein en 6 ton voor het fysieke domein.

 

Sociaal Domein (kwetsbare doelgroepen)

Gemeente

totaal Budget

2019

vhl

2020

vhl

Naam

Nieuwe Code

Leerdam

35.000

(structureel jaarlijks)

 

 

Opstartsubsidie eigen kracht

66102010

 

Vianen

10.000

(structureel jaarlijks)

 

 

Onvoorziene uitgave, (algemeen inzetbaar)

60800000

 

Zederik

30.000 (incidenteel)

 

 

Lokale Soc. Agenda

74610006

Vijfheerenlanden

 

 

130.000

3 ton

Inwonersinitiatief sociaal

 

 

Fysiek Domein (wijkgericht werken)

Gemeente

Budget

2019

VHL

2020

VHL

Naam

Nieuwe Code

Leerdam

36.200 (structureel)

 

 

Wijkgericht werken

66102010

Vianen

60.000 (structureel) + 40.000 (incidenteel)

 

 

Wijkgericht werken

66102010

 

Zederik

0

-

-

-

-

Vijfheerenlanden

 

 

260.000

6 ton

Inwonersinitiatief fysiek