Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerporganisatieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2019Organisatieverordening 2018

07-12-2018

bgr-2019-209

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 december 2018 tot vaststelling van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

 

gelet op:

 

artikel 57b, eerste lid, onder c, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 40, eerste lid, onder c, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016;

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst;

 • 2.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

 • 3.

  algemeen directeur: de directeur van de Omgevingsdienst alsmede de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 27 van de regeling;

 • 4.

  adjunct-directeur: de directeuren van de directie Regulering & Expertise, directie Toezicht & Handhaving en directie Bedrijfsvoering;

 • 5.

  teammanagers: de managers van de teams binnen de verschillende directies en van het team accountmanagement;

 • 6.

  directiesecretaris: de directiesecretaris / bestuursadviseur van de Omgevingsdienst;

 • 7.

  controller: de concerncontroller van de Omgevingsdienst;

 • 8.

  functionaris voor gegevensbescherming: een op grond van artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming aangewezen functionaris van de Omgevingsdienst;

 • 9.

  directie-adviseur: de directie-adviseur van de directie Bedrijfsvoering;

 • 10.

  regeling: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016;

 • 11

  Omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling;

 • 12

  deelnemers: de aan de regeling deelnemende bestuursorganen, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad en de provincie Noord-Holland;

 • 13

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur een besluit te nemen;14

 • 14.

  uitvoeringsovereenkomst: dienstverleningsovereenkomst tussen de Omgevingsdienst en de opdrachtgever, waarin wordt vastgelegd welke productie wordt geleverd tegen welke kwaliteit en kosten.

 

Artikel 2. Hoofdstructuur

 

1.De ambtelijke organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • *

  directie Regulering & Expertise;

 • *

  directie Toezicht & Handhaving;

 • *

  directie Bedrijfsvoering;

 • *

  stafbureau Accountmanagement;

 • *

  directiesecretaris.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde directies zijn onderverdeeld in teams.

 

HOOFDSTUK 2: STRUCTUUR, TAKEN EN FUNCTIES VAN DE ONDERDELEN VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

 

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur

 

 

 • 1.

  De algemeen directeur heeft de taken en bevoegdheden genoemd in de regeling.

 • 2.

  Als instructie bedoeld in artikel 27, derde lid, van de regeling, worden in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur opgedragen:

 • *

  leidinggeven aan de ambtelijke organisatie;

 • *

  zorgdragen voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en de dienstverlening;

 • *

  besluiten over de inzet van en het beheren van (financiële) middelen;

 • *

  bewaken van eenduidigheid in het functioneren van de Omgevingsdienst als geheel en het borgen van de verbinding met vertegenwoordigers van de deelnemers;

 • *

  zorgdragen voor de bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie;

 • *

  vertegenwoordigen van de Omgevingsdienst naar buiten en zorgdragen voor een actieve voorlichting omtrent de werkzaamheden van de Omgevingsdienst;

 • *

  informeren van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de Omgevingsdienst, op de aan hem opgedragen taken of de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 • *

  zorgdragen voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de rechtspositionele bepalingen;

 • *

  bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden;

 • *

  per opdrachtgever sluiten van een uitvoeringsovereenkomst.

 • 3.

  De algemeen directeur stelt een vervangingsregeling vast.

 • 4.

  De algemeen directeur vormt samen met de adjunct-directeuren de directieraad.

 • *

  de algemeen directeur agendeert en neemt uiteindelijk de besluiten;

 • *

  de directieraad vormt een collegiaal orgaan, waarin uitgaande van het gezamenlijk belang van de Omgevingsdienst de besluiten van de algemeen directeur worden voorbereid;

 • *

  de directieraad bewaakt de richting die de Omgevingsdienst opgaat en is verantwoordelijk voor de organisatiebrede onderwerpen, zoals de strategie en organisatieontwikkelingen;

 • *

  de directieraad beraadt zich over de consequenties voor de Omgevingsdienst van nieuwe, externe ontwikkelingen en maakt keuzes/of en hoe hierop te anticiperen  en over de invoering ervan binnen de Omgevingsdienst.

 • 5.

  De algemeen directeur en de directieraad worden bijgestaan door de directiesecretaris.

 

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden van de adjunct-directeuren 

 

De adjunct-directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de portefeuille waarmee ze zijn belast en hebben in ieder geval de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 

 • 1.

  leidinggeven aan de eigen directie;

 • 2.

  het dagelijks beheer van hun directie, waaronder de realisatie van de in de uitvoeringsovereenkomsten overeengekomen productie en de inzet van en het beheren van (financiële) middelen;

 • 3.

  zorgdragen voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en de dienstverlening;

 • 4.

  zorgdragen voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de rechtspositionele bepalingen in de eigen directies;

 • 5.

  het bewaken van eenduidigheid in het kader van het functioneren van de Omgevingsdienst als geheel;

 • 6.

  beheersing van de inhoudelijke en bedrijfsvoeringprocessen;

 • 7.

  bijdragen aan directie-overstijgende en organisatiebrede onderwerpen, zoals strategie, organisatieontwikkeling, samenwerking en bedrijfsvoering, door het uitvoeren en waar nodig initiëren van directiebeslissingen over strategische en organisatorische vraagstukken;

 • 8.

  regie voeren over werkzaamheden op directie overstijgende en/of tijdelijke projecten en programma’s en de financiële verantwoordelijkheid daarvoor

 • 9.

  integrale verantwoordelijkheid voor de portefeuille waarmee ze zijn belast met betrekking tot personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting;

 • 10.

  innovatie van producten en werkwijzen.

 

Artikel 5. Structuur en leiding directie Regulering & Expertise

 

 • 1.

  De directie Regulering & Expertise staat onder leiding van de adjunct-directeur Regulering & Expertise.

 • 2.

  De adjunct-directeur stelt een vervangingsregeling ten behoeve van zijn directie vast.

 • 3.

  De directie Regulering & Expertise is onderverdeeld in teams, die elk worden aangestuurd door een teammanager.

 

Artikel 6. Taken van de directie Regulering & Expertise 

 

De directie Regulering & Expertise heeft de volgende taken:

 • 1.

  afhandelen van vergunning-/ontheffingsaanvragen en meldingen in het kader van het omgevingsrecht;

 • 2.

  toereikend (actueel) houden van vergunningen in het kader van het omgevingsrecht;

 • 3.

  participeren in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid;

 • 4.

  verstrekken van advies en informatie op het gebied van het omgevingsrecht;

 • 5.

  beheren van geluidszones, meetnetten en registerdata;

 • 6.

  kennisbeheer en -transfer;

 • 7.

  juridische advisering en procesvoering;

 • 8.

  afhandelen van Wob-verzoeken.

 

Artikel 7. Structuur en leiding directie Toezicht & Handhaving

 

 • 1.

  De directie Toezicht & Handhaving staat onder leiding van de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving.

 • 2.

  De adjunct-directeur stelt een vervangingsregeling ten behoeve van zijn directie vast.

 • 3.

  De directie Toezicht & Handhaving is onderverdeeld in teams, die elk worden aangestuurd door een teammanager.

 

Artikel 8. Taken van de directie Toezicht & Handhaving

 

De directie Toezicht & Handhaving heeft de volgende taken:

 • 1.

  toezicht in het kader van het omgevingsrecht;

 • 2.

  bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving in het kader van het omgevingsrecht;

 • 3.

  opsporing in het kader van het omgevingstoezicht;

 • 4.

  afhandelen van gedoogverzoeken;

 • 5.

  beoordelen van constructieve veiligheid.

 

Artikel 9. Structuur en leiding directie Bedrijfsvoering

 

 • 1.

  De directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van de adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

 • 2.

  De adjunct-directeur stelt een vervangingsregeling ten behoeve van zijn directie vast.

 • 3.

  De directie Bedrijfsvoering is onderverdeeld in teams, die elk worden aangestuurd door een teammanager.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid wordt het team control & communicatie aangestuurd door de adjunct-directeur.

 • 5.

  De controller is geplaatst in de directie Bedrijfsvoering, maar heeft een onafhankelijke controle en advies functie en rapporteert aan de algemeen directeur. De controller kan slechts worden ontslagen met instemming van het dagelijks bestuur.

 • 6.

  De functionaris voor gegevensbescherming is geplaatst in de directie Bedrijfsvoering, maar heeft een onafhankelijke controle en advies functie en rapporteert aan de algemeen directeur.

 

Artikel 10. Taken van de directie Bedrijfsvoering

 

De directie Bedrijfsvoering heeft de volgende taken:  

 

 • 1.

  ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur;

 • 2.

  advisering en ondersteuning van de organisatie, en in het bijzonder de algemeen directeur en de directieraad, bij het stellen van kaders en het uitvoeren daarvan op de volgende gebieden:

 • *

  financiën;

 • *

  personeelszaken,

 • *

  facilitaire middelen;

 • *

  interne en externe communicatie;

 • *

  informatievoorziening en processen;

 • *

  ict en applicatiebeheer; 

 • *

  inkoop en aanbesteding;

 • *

  ondersteunen van de algemeen directeur in de rol van bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden;

 • *

  doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie.

 • *

  kwaliteitszorg;

 • *

  control;

 • *

  gegevensbescherming.

 • 3.

  De controller heeft in ieder geval de volgende taken:

 • *

  zorgdragen voor het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanwending van financiële middelen en besluitvorming;

 • *

  zorgdragen voor risicomanagement en kwaliteitszorg van financiële aard;

 • *

  melden aan de algemeen directeur van onrechtmatigheden, niet gemelde risico’s, of andere onvolkomenheden die worden gesignaleerd.

 • 4.

  Indien de controller en de algemeen directeur een verschil van mening hebben over een kwestie als bedoeld in het tweede lid, onder j en k, heeft de controller de bevoegdheid om hiervan, na informeren van de algemeen directeur, zelfstandig het dagelijks bestuur te informeren.

 • 5.

  De functionaris voor gegevensbescherming heeft in ieder geval de volgende taken:

 • *

  informeren en adviseren over de verwerking van persoonsgegevens; toezien op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere gegevensbeschermingsbepalingen;

 • *

  samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • *

  melden aan de algemeen directeur van onrechtmatigheden, niet gemelde risico’s, of andere onvolkomenheden die worden gesignaleerd.

 • 6.

  Indien de functionaris voor gegevensbescherming en de algemeen directeur een verschil van mening hebben over een kwestie als bedoeld in het tweede lid, onder l, heeft de functionaris voor gegevensbescherming de bevoegdheid om hiervan, na informeren van de algemeen directeur, zelfstandig het dagelijks bestuur te informeren.

 

Artikel 11. Taken en verantwoordelijkheden teammanagers

 

Teammanagers hebben in ieder geval de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • 1.

  verantwoordelijk voor het realiseren van de productie, kwaliteit en prestaties van hun team, alsmede de doorontwikkeling daarvan;

 • 2.

  integraal management binnen de taakstellende kaders door zelfstandig beslissingen te nemen en daarbuiten met voorstellen te komen die problemen oplossen;

 • 3.

  het stimuleren van het zaakeigenaarschap;

 • 4.

  de samenwerking bevorderen en bewaken met andere teams, zodat het geheel aan activiteiten in de keten goed verloopt;

 • 5.

  ontwikkelen en coördineren van operationeel beleid als de doorvertaling van de strategische en tactische kaders naar hun team;

 • 6.

  adviseren over de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;

 • 7.

   gevraagd en ongevraagd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie op middellange termijn (tactisch) en lange termijn (strategisch).

 

Artikel 12. Structuur en leiding team Accountmanagement 

 

 • 1.

  Het team Accountmanagement staat onder leiding van de teammanager Accountmanagement.

 • 2.

  De teammanager Accountmanagement stelt een vervangingsregeling ten aanzien van zijn team vast.

 

Artikel 13. Taken team Accountmanagement

Het team Accountmanagement heeft als taak de relaties met de opdrachtgevers te onderhouden en de toegevoegde waarde van de organisatie extern zichtbaar te maken door de externe verbinding op de volgende gebieden te versterken:

 

 • 1.

  contractbeheer en -borging;

 • 2.

  externe relaties en netwerken.

 

Artikel 14. Structuur en leiding Directiesecretaris

 

 • 1.

  De directiesecretaris staat onder leiding van de algemeen directeur.

 • 2.

  De directiesecretaris wordt in geval van afwezigheid vervangen door de directie-adviseur.

 

Artikel 15. Taken Directiesecretaris

 

De directiesecretaris heeft als voornaamste taken:

 • 1.

  inhoudelijk voorbereiden van het bestuurlijk besluitvormingsproces, zodat vergaderingen adequaat en efficiënt plaatsvinden;

 • 2.

  voortgang bewaken van actie- en besluitpunten;

 • 3.

  in voorkomende gevallen adviseren van de algemeen directeur, het dagelijks en algemeen bestuur.

 

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018’.

 

Artikel 17. Bekendmaking en inwerkingtreding

 

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en werkt terug tot 1 november 2018;

 • 2.

  De Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014 van 12 maart 2014 wordt ingetrokken;

 • 3.

  De Instructieregeling directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 van 9 januari 2013 wordt ingetrokken.

 

Zaandam, 7 december 2018

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

 

de secretaris de voorzitter

Mevrouw drs. E.M.J. Meijers

 

de voorzitter

De heer O. Hoes

 

 

 

 •