Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Verordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden
CiteertitelVerordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201901-01-201926-08-2020Vervangt de Verordeningen duurzaamheidslening van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

05-02-2019

gmb-2019-39183

1000884

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden

 

De raad van de gemeente Molenlanden;

 

gelezen het voorstel van het college van Molenlanden over bovenstaand onderwerp;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende ‘Verordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden’

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar/bewoner/huurder, die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager of die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling);

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande of nieuw te bouwen woonruimte in de gemeente, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente en door de eigenaar wordt bewoond of door de aanvrager wordt gehuurd en bewoond. Daaronder wordt verstaan een recreatiewoning waar het is toegestaan de woning permanent te bewonen, alsmede een mantelzorgwoning.

 • 2.

  Per woning wordt maximaal één duurzaamheidslening toegekend.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad budget beschikbaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend de maatregelen opgesomd in de bij deze verordening behorende ‘Maatregelenlijst duurzaamheid’.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk of digitaal ingediend via een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of aangewezen website/portal onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 4.

  indien de aanvrager huurder-bewoner is: schriftelijke toestemming van de verhuurder voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden na dagtekening van de toewijzingsbrief duurzaamheidslening van het college door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van ontvangst door SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden na dagtekening van de toewijzingsbrief duurzaamheidslening van het college tot een krediettoets door SVn te hebben geleid. Bij het uitblijven van een krediettoets door SVn -binnen genoemde termijn- vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn, zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd niet voorkomt (voorkomen) op de maatregelenlijst van artikel 5, lid 1, van deze verordening, en het college niet kiest voor uitbreiding van de lijst;

 • 3.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 5.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Giessenlanden c.q. Molenwaard en SVn, dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Intrekking oude verordeningen

Tegelijkertijd met de vaststelling van deze verordening, wordt de ‘Verordening duurzaamheidslening gemeenten Giessenlanden en Molenwaard 2018, vastgesteld op 11 april 2018, ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2019.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden’.

 

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,

gehouden op 5 februari 2019.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg

Bijlage bij ‘Verordening duurzaamheidslening 2019 gemeente Molenlanden’

 

Maatregelenlijst duurzaamheidslening

Maatregel

Voorwaarden

 

Zonnepanelen

 

Wattpiek

Zonneboiler

Minimale productie van 1,5 GJ per jaar

Jaaropbrengst GJ

Vloerisolatie/bodemisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

Dakisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

Dakisolatie ' groen'

Dakoppervlak > 8m2

Helling van het dak 45 graden Minimaal 5 lagen: wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, vegetatielaag

m2

Spouwmuurisolatie

Rc > 1,5 m2K/W

m2

Gevelisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

HR++glas

U < 1,2 m2K/W

m2

Micro-wkk/HRe ketel

Thermisch rendement > 100% Elektrisch rendement > 15%

 

Warmtepomp boiler

 

 

Warmtepomp

 

 

Houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel

Opwekkingsrendement > 85% Emissie voldoet aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

 

Warmteterugwinning uit douchewater

 

 

LED-verlichting